Zamówienie Nr OA.272.15.2019 z dnia 2019-04-18 - ZAWIADOMIENIE o odrzuceniu oferty. Dotyczy przetargu  nieograniczonego na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego”

Tytuł ZAWIADOMIENIE o odrzuceniu oferty. Dotyczy przetargu  nieograniczonego na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego”
Numer OA.272.15.2019
Data wydania 2019-04-18

Znak sprawy OA.272.15.2019                                                        Hajnówka, 18.04.2019 r.

 

Powiat  Hajnowski

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka                                                                                                                Uczestnicy postępowania  przetargowego

tel: 856822718; fax: 856824220                                      

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl;                      

strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

NIP 6030017563; REGON 050658580

 

ZAWIADOMIENIE

o odrzuceniu oferty

Powiat Hajnowski działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego”, informuje, że oferta Wykonawcy Columbus Energy Spółka Akcyjna, ul. Kuźnicy Kołłątajskiej 13, 31-234 Kraków została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Oferta zawiera rażąco niską cenę, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę  w stosunku do przedmiotu zamówienia.

UZASADNIENIE   

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający pismem z dnia 3.04.2019r. na podstawie art 90 ust.1 i 2 ustawy pzp wezwał  Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w przedmiocie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

2)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4)  wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5)  powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

 Ponadto Zamawiający wezwał do przedstawienia szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej celem dokonania prawidłowej oceny czy  złożona oferta zawiera rażąco niską cenę.  

W związku z faktem, że  złożone wyjaśnienia były ogólnikowe Zamawiający pismem z dnia 12.04.2019r. ponownie wezwał Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień  popartych odpowiednimi dowodami, które wykażą, że złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny oraz potwierdzenie, że zaoferowane w ofercie urządzenia spełniają wymogi Zamawiającego wynikające z SIWZ i dokumentacji technicznej.

Ponieważ Wykonawca nie udzielił odpowiedzi na dodatkowe wezwanie należało postąpić jak w sentencji.

Ponadto, zgodnie z art. 180 ust. 1 przywołanej ustawy, mogą Państwo wnieść odwołanie w terminie 5 dni licząc od dnia, w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania.

                                                                                                  Starosta Hajnowski 

                                                                                                   Andrzej Skiepko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-04-18

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-04-18

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-04-18