Zamówienie Nr OA.272.15.2019 z dnia 2019-04-26 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY . Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY . Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego
Numer OA.272.15.2019
Data wydania 2019-04-26

Znak sprawy OA.272.15.2019                                                            Hajnówka, 26.04.2019 r.

 

 

 

Powiat Hajnowski

ul. A Zina 1, 17-200 Hajnówka

 tel. 85 682 27 18, fax 85 682 42 20

 e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

NIP: 603 001 75 63, REGON: 0500658580

                                                                        

                                            Do wszystkich Wykonawców ubiegających sie  o udzielenie  zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie   przetargu nieograniczonego pn.     

                                            Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach  

                                            użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986) informuje: 

1) Za najkorzystniejszą uznana została oferta  firmy:

AMM Investments Sp. z o.o. , ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-663 Warszawa, która uzyskała największą ilość punktów.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców wraz z przyznaną punktacją:   

 

Lp

Nazwa  firmy i adres Wykonawcy

Przyznana punktacja w kryterium "cena", maksimum 60 pkt

Przyznana punktacja w kryterium  "okres gwarancji i rękojmi", maksimum 30 pkt

Przyznana punktacja w kryterium "termin wykonania zamówienia", maksimum 10 pkt

Ilość uzyskanych punktów razem/Ranking

1

AMM Investments Sp. z o.o. , ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-663 Warszawa

60

30

10

100/I

2

OPTIMA POLSKA BIAŁYSTOK Sp z o.o. ,ul. Zambrowska 18 lok. 2, 16-001 Kleosin

33,6

30

10

73,60/II

 

2) Zamawiający informuje, że brak jest przesłanek określonych w art. 24 pzp  do  wykluczenia Wykonawców.

3)  Zgodnie z zapisami  pkt. XIII, ust.3  SIWZ - "Oferty, w których nie zostanie zaoferowany okres gwarancji lub będzie on krótszy niż 60 miesięcy zostaną odrzucone na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy pzp."  - oferta Wykonawcy  EKOSERWIS Sp z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 22,21-500 Biała Podlaska  podlega odrzuceniu, gdyż wykonawca ten udzielił 10 miesięcznej gwarancji i tym samym nie spełnił w/w warunków.

4)  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art 90 ust 3 odrzuca ofertę  wykonawcy Columbus Energy Spółka Akcyjna, ul. Kuźnicy Kołłątajskiej 13, 31- 234 Kraków, który nie udzielił dodatkowych wyjaśnień i nie złożył dowodów   potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu nastąpi   zgodnie z art 94.ust.1 pkt 2 ustawy pzp.

 

 

                                                                                             Starosta Hajnowski

 

                                                                                              Andrzej Skiepko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-04-26

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-04-26

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-04-26