Zamówienie Nr OA.272.15.2020 z dnia 2020-03-19 - ZAPYTANIE OFERTOWE: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego drukarki oraz laptopa w ramach projektu MARA – mobilność i dostępność na obszarach wiejskich – nowe podejścia do rozwijania koncepcji mobilności w odległych obszarach, w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region.

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego drukarki oraz laptopa w ramach projektu MARA – mobilność i dostępność na obszarach wiejskich – nowe podejścia do rozwijania koncepcji mobilności w odległych obszarach, w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region.
Numer OA.272.15.2020
Data wydania 2020-03-19
Termin składania uwag do oferty 2020-03-31

Numer sprawy: OA.272.15.2020

Hajnówka, 19 marca 2020 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego drukarki oraz laptopa.

Usługa jest realizowana w ramach projektu MARA – mobilność i dostępność na obszarach wiejskich – nowe podejścia do rozwijania koncepcji mobilności w odległych obszarach, w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

Załącznik:

Warunki zamówienia

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

 _________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu  zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z   uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

____________________________________________________________________________________________

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

I. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP: 6030017563, Nr REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zakup drukarki:

SPECYFIKACJA:

przeznaczenie do druku- tylko mono - tekst i grafika

rodzaj urządzenia- wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

technologia druku- laserowa monochromatyczna

format- A4, A3

drukowanie poufne- tak

standardowa pamięć- minimum 1536 MB

miesięczne obciążenie- do 50000 stron

szybkość procesora- minimum 1000 MHz

rozdzielczość druku mono- 1200x1200 dpi

szybkość drukowania mono- minimum 20 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony- do 10 sekund

czas nagrzewania- do 20 sekund

automatyczny druk dwustronny- tak

skanowanie w kolorze- tak

skanowanie dwustronne- tak

skanowanie do e-maila- tak

optyczna rozdzielczość skanowania- minimum 600x600 dpi

kodowanie koloru- 24 bit

skala szarości- 256 poziomy

rozdzielczość kopiowania- minimum 600x600 dpi

szybkość kopiowania- minimum 20 kopii/min

zakres skalowania- min 25 %, max 400 %

automatyczne kopiowanie dwustronne- tak

ilość podajników w standardzie- 3

automatyczny podajnik dokumentów (ADF)- tak

pojemność podajnika automatycznego (ADF)- 100 arkuszy

podajnik na pojedyncze arkusze- tak

pojemność głównego podajnika papieru- minimum 250 arkuszy

ethernet - druk w sieci LAN- tak

rodzaj zasilania- sieciowe AC (220-240V)

panel sterowania- 4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy

Dodatkowe informacje: Gwarancja 24 miesiące

2. Zakup laptopa:

SPECYFIKACJA:

Procesor minimum 2 rdzenie, 2.30 GHz, 3 MB cache

Pamięć minimum RAM 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/1

Dysk SSD SATA 240 GB

Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk M.2 PCIe/SATA

Możliwość montażu dodatkowego dysku M.2 PCIe/SATA (elementy montażowe w zestawie)

Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Typ ekranu LED

Przekątna ekranu 15,6"

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna Zintegrowana

Pamięć karty graficznej Pamięć współdzielona

Dźwięk Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Kamera internetowa min.1.0 Mpix

Łączność LAN 10/100 Mbps, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth

Złącza USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Zainstalowany system operacyjny

Zgodny w Active Dirctory (wersja 64-bitowa)

Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wysokość 22,7 mm

Szerokość 380 mm

Głębokość 258 mm

Waga 2,16 kg (z baterią)

Kolor dominujący Czarny

Dodatkowe informacje:

Wydzielona klawiatura numeryczna

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge)

Szyfrowanie TPM

Dołączone akcesoria: Zasilacz

Gwarancja 24 miesiące

3. Dostarczenia w/w zamówienia do siedziby Zamawiającego na adres:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

4. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Pani Katarzyna Miszczuk, pokój nr 7 Starostwa Powiatowego w Hajnówce, tel. 85 682 47 68, e-mail: redakcja@powiat.hajnowka.pl

III. Termin wykonania zamówienia.

09 kwietnia 2020 r.

IV. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Waga kryterium: Cena – 100 %

V. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843) właściwego dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia.

VII. Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony „Formularz oferty” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego,
 2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego,
 3. Parafowany wzór umowy – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zapytania ofertowego.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać:

 1. Na adres mailowy: mara@powiat.hajnowka.pl w terminie do 31 marca 2020 r. do godz. 12.00
 2. Pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka z dopiskiem  „Zapytanie ofertowe nr OA.272.15.2020”.

Oferty, które wpłyną po dacie 31 marca 2020, po godzinie 12.00 nie będą podlegały rozpatrzeniu.

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do Warunków Zamówienia.

X. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

XI. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 1. Druk „Formularz oferty” – zał. Nr 1 do zapytania ofertowego
 2. Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – zał. Nr 2 do zapytania ofertowego
 3. Wzór umowy – zał. Nr 3 do zapytania ofertowego

 

Zatwierdził:

 

 

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

 

Hajnówka, dnia 19.03.2020

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2020-03-19

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-03-19

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-03-19