Zamówienie Nr OA.272.16.2017 z dnia 2018-01-16 - Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego.

Tytuł Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego.
Numer OA.272.16.2017
Data wydania 2018-01-16

Hajnówka, dnia 16.01.2018 r.

 

Wykonawcy (wszyscy)

 

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego.

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego nr OA.272.16.2017

            Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że:

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następującą kwotę: 526 176,00 zł
  2. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  • oferta nr 1, złożona przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa,
  • oferta nr 2, złożona przez COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
  1. Wymienieni Wykonawcy złożyli następujące oferty:
  • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z ceną: 519 246,00 zł (słownie złotych: pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych).
  • COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z ceną: 525 441,60 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt groszy).

Termin wykonania zamówienia – zgodnie z SIWZ.

Okres gwarancji – nie dotyczy.

Warunki płatności – zgodnie z SIWZ.

  1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Wykonawcy w terminie trzech dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Włodzimierz Pietruczuk

Data wytworzenia: 2018-01-16

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2018-01-17

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2018-01-17