Zamówienie Nr OA.272.16.2021 z dnia 2021-04-30 - WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka, powiat hajnowski oraz w obrębach Kotłówka, Łopuchówka, Koweła w gminie Narew, powiat hajnowski

Tytuł WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka, powiat hajnowski oraz w obrębach Kotłówka, Łopuchówka, Koweła w gminie Narew, powiat hajnowski
Numer OA.272.16.2021
Data wydania 2021-04-30

Hajnówka, dn. 30.04.2021r.

 

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

Znak sprawy: OA.272.16.2021

Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00041595/01

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka, powiat hajnowski oraz w obrębach Kotłówka, Łopuchówka, Koweła w gminie Narew, powiat hajnowski

 

Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

 1. Wykonawca prosi o zmianę SWZ w zakresie faktycznego opisu przedmiotu zamówienia poprzez określenie parametrów przedmiotu zamówienia takich jak lokalizacja, długość, szerokość, istniejące uzbrojenie terenu, przeszkody terenowe, itp. oraz usunięcie z tego rozdziału wymagań jakie powinien spełniać oferent składający ofertę i przeniesienie tych informacji do właściwego rozdziału SIWZ

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie rozdziałem II pkt 4 SWZ przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie i na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, natomiast do opracowania dokumentacji projektowych należy wykorzystać dołączone do SWZ mapy przebiegu projektowanych dróg i wykaz dróg do zaprojektowania. Zamawiający przedstawia w załączeniu zaktualizowany wykaz dróg do zaprojektowania oraz mapy zasadnicze.

 1. Wykonawca prosi o informację, czy w projektowanych drogach należy zaprojektować kanał technologiczny? Czy Zamawiający zgadza się wydłużyć termin realizacji umowy o czas uzyskania niezbędnych odstępstw od obowiązku budowy kanału technologicznego od właściwego ministra

Zamawiający potwierdza, że w projektowanych drogach należy zaprojektować kanały technologiczne. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji umowy.

 1. Wykonawca prosi o podanie parametrów projektowanej drogi na odcinkach, gdzie szerokość pasa drogowego wynosi 6,0 m, takich jak: szerokość jezdni, szerokość jezdni, sposób odwodnienia.

Zamawiający informuje, iż parametry projektowanych dróg zobowiązany jest przedstawić Wykonawca w koncepcji, o której mowa w § 2 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

 1. Wykonawca prosi o informację, czy w wycenie należy przewidzieć podziały gruntów pod poszerzenie pasa drogowego w miejscach, gdzie nie będzie można zaprojektować drogi zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie.

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje podziałów gruntów.

 1. Wykonawca prosi o podanie klasy dróg gminnych do zaprojektowania oraz obciążenia ruchem KR.

Zamawiający informuje, iż klasy dróg gminnych do zaprojektowania oraz obciążenia ruchem KR zobowiązany jest przedstawić Wykonawca w koncepcji, o której mowa w § 2 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający przedstawia w załączeniu zaktualizowany wykaz dróg do zaprojektowania wraz z zarządzeniem Wójta Gminy Narewka z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany klas technicznych dla dróg gminnych pozostających w zarządzie Wójta Gminy Narewka.

 1. Wykonawca prosi o wskazanie, ile razy w okresie obowiązywania rękojmi należy aktualizować kosztorysy inwestorskie – z projektu umowy wynika, że Zamawiający może żądać aktualizacji kosztorysów inwestorskich np. co tydzień – oraz wskazanie z jakiego cennika należy korzystać przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego. Czy należy stosować poziom cen obowiązujących na danym terenie na podstawie rozstrzygniętych już przetargów?

Zamawiający wyjaśnia: nie częściej niż dwa razy w roku.

 1. Wykonawca twierdzi, że termin opracowania dokumentacji jest niemożliwy do zachowania, ponieważ czas uzyskania pozwolenia wodno-prawnego wynosi ok. 8 miesięcy od daty złożenia wniosku, gdzie zaawansowanie prac projektowych musi być ok. 80%, aby poprawnie wykonać operat wodno-prawny. Na realizację zamówienia przewidziane są ok. 4 miesiące. Czy Zamawiający ustali realny termin opracowania dokumentacji czyli ok. 12 miesięcy.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji umowy.

 1. Wykonawca pyta, czy Zamawiający dysponuje decyzjami środowiskowymi na odcinki dróg, których długość przekracza 1 km, ponieważ ich uzyskanie zajmuje ok. 2 miesięcy. Czy Wykonawca musi uzyskać przedmiotowe decyzje we własnym zakresie i w związku z tym zrealizować przedmiot zamówienia w terminie zakładanym przez Zamawiającego?

Zamawiający wyjaśnia, że nie dysponuje decyzjami środowiskowymi – Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przedmiotowe decyzje we własnym zakresie.

 1. Wykonawca pyta, czy Zamawiający dysponuje mapami do celów projektowych przedmiotowych odcinków dróg celem wykonania koncepcji i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 21 dni, ponieważ samo pozyskanie map trwa ok. 2 tygodni.

Zamawiający wyjaśnia, że nie dysponuje mapami do celów projektowych – Wykonawca zobowiązany jest uzyskać je we własnym zakresie. Zamawiający informuje, że do przygotowania koncepcji, o której mowa w § 2 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, nie jest wymagane dysponowanie przez Wykonawcę mapami do celów projektowych.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

Starosta Hajnowski

 

 

W załączeniu:

 • wykaz dróg do zaprojektowania v. 30.04.2021;
 • zarządzenie Wójta Gminy Narewka z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany klas technicznych dla dróg gminnych pozostających w zarządzie Wójta Gminy Narewka;
 • Mapa zasadnicza - Tarnopol;
 • Mapa zasadnicza - Kotłówka i inne;

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2021-04-30

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2021-04-30

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2021-04-30