Zamówienie Nr OA.272.17.2017 z dnia 2017-12-20 - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”

Tytuł ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”
Numer OA.272.17.2017
Data wydania 2017-12-20
Termin składania uwag do oferty 2017-12-29

Hajnówka, 20-12-2017

 

 

Numer sprawy: OA.272.17.2017

 

 

                

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem

 

 

Załącznik:

 • Warunki zamówienia
 • Wzór umowy
 • Wykaz przeprowadzonych audytów

 

 • Oświadczenie o posiadanym kwalifikacjach

___________________________________________________________________

 

  WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

 

Powiat Hajnowski

ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP: 6030017563 Nr REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 2. Przedmiot zamówienia.

 1. Tytuł zamówienia :

      „Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce i jego jednostek organizacyjnych takich jak:

       - Zespół Szkół Ogólnokształcących

       - Powiatowy Urząd  Pracy 

       - Zarząd Dróg Powiatowych

       - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

w celu dokonania sprawdzenia zgodności realizowania zadań  z zapisami § 20 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interpersonalności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012r. , poz. 526 ze zm.)

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Do zadań Wykonawcy należeć będzie:

1). identyfikacja i analiza obszarów ryzyka związanego z działalnością jednostki w następujących obszarach:

- adekwatność i aktualność regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych;

- przeprowadzanie analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy;

- ochrona przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami;

- zabezpieczenie informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikację, usunięcie lub zniszczenie;

- ustalenie zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych;

- zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych

2).  przygotowanie  planu audytu na 2018 rok w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy,

3). przeprowadzenie czterech zadań zapewniających,

4). sporządzenie pisemnych sprawozdań z realizacji zadań zapewniających,

5). wymagane konsultacje doradcze w zakresie bezpieczeństwa informacji osobiście przez audytora raz na kwartał w siedzibie Zamawiającego

6). sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za  2018 rok

 1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Włodzimierz Pietruczuk pokój nr 21, tel. 85/68230 47;

 3. Termin wykonania zamówienia.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:12 miesięcy od daty podpisania umowy

 

 4. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

 1. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
 2. a) Oświadczenie dotyczące posiadania wymaganych uprawnień przez Wykonawcę (dot. osoby/osób, które wezmą udział w realizacji zamówienia) zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych - Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz.1870)
 3. b) Oświadczenie o przeprowadzeniu co najmniej 3 audytów wewnętrznych w jst i jego jednostkach organizacyjnych
 4. c) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i według standardów określonych przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy o finansach publicznych - Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz.1870) oraz zgodnie z 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interpersonalności,minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

 

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na załączonym formularzu ofertowym)

 

 1. Ocena ofert:

Przy wyborze oferty do realizacji zamówienia zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena -100%, .

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta odpowiadająca warunkom zamówienia z najniższą ceną zaoferowaną przez Wykonawcę.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania  umowy i nie będzie podlegała zmianie.

 1. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną uwzględnione.
 2. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Starosta Hajnowski zastrzega prawo przeprowadzenia rozmowy z Oferentem – celem określenia tematu zadania audytowego.
 3. Wybór oferty nastąpi w terminie 10 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 4. Powyższe zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą
 5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy uczestniczyli w postępowaniu.

 5. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 7. Oferta powinna zawierać:

 

 1. Wypełniony „Formularz oferty”
 2. Parafowany wzór umowy
 3. Wykaz przeprowadzonych audytów
 4. Oświadczenie o posiadanym kwalifikacjach

 8. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

 

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 29 grudnia 2017r. do godz. 10:00

z dopiskiem na kopercie:

oferta na zapytanie ofertowe pn.: „Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego

 

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Drogą elektroniczną na adres:  starostwo@powiat.hajnowka.pl z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe - Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego

 Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF), w terminie do dnia 29 grudnia 2017r. do godz. 10:00

 9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych Warunków zamówienia.

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy 

 10. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 11. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

Druk „Formularz oferty”

Wzór umowy

 

                                                                                    

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

 

 

Zatwierdził:

…..............................

Starosta

 

 

 

Hajnówka, 20.12.2017r. 

 

PYTANIE DO ZAMÓWIENIA z dnia 22.12.2017

Pytania do zamówienia z dnia 28.12.2017

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-12-20

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-12-28

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-12-20