Zamówienie Nr OA.272.17.2018 z dnia 2019-03-19 - Zakup i dostawę laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego

Tytuł Zakup i dostawę laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego
Numer OA.272.17.2018
Data wydania 2019-03-19
Termin składania uwag do oferty 2019-04-03

Hajnówka, 19.03.2019

Numer sprawy: OA.272.17.2018


>>WSZYSCY<<

   


ZAPROSZENIE


Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:  Zakup i dostawę laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego


Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.Joanna Kojło

WicestarostaKlauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
  -  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
-   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  posiada Pani/Pan:
−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-    nie przysługuje Pani/Panu:
−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
____________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

                    *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu                 zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z                      uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


WARUNKI ZAMÓWIENIA


I.    Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:
Powiat Hajnowski
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka
Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20
NIP:  6030017563, Nr REGON: 050667461
e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl
www.powiat.hajnowka.pl

II.    Przedmiot zamówienia.
1.    Przedmiotem zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/:
Urządzenie wielofunkcyjne i drukarka laserowa

Minimalne parametry

Urządzenie wielofunkcyjne:
- wielofunkcyjne urządzenie kolorowe, A4
- kopiowanie, drukowanie, skanowanie
- Prędkość: 18 str./min. format A4,
- Druk dwustronny
- Skanowanie dwustronne tak (jednoprzebiegowe)
- Wydruk pierwszej strony minimum 10,9 sekund
- Zasobnik na minimum 150 arkuszy
- Rozdzielczość wydruku - jakość obrazu minimum 600 x 600


W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się: dostarczyć urządzenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, dokonać instalacji, uruchomienia i przetestowania urządzenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, przeprowadzić nieodpłatne szkolenie dla co najmniej 2 osób z obsługi urządzenia.

2.    Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan/Pani  Igor Kondratiuk
pokój nr 7 tel. 85 682 47 68

III.    Termin wykonania zamówienia.
10.04.2019

IV.    Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1.    Najniższa cena
2.    ..........................................................................
inne:
3.    ..........................................................................


V.    Tryb postępowania.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

VI.    Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia.

VII.    Oferta powinna zawierać:

1.    Wypełniony „Formularz oferty”.
2.    Parafowany wzór umowy
3.    Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

VIII.    Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

Dla ofert pisemnych:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 03.04.2019 r. do godz. 12.00

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:
Oferty należy przesłać na adres e-mail: informatyk@powiat.hajnowka.pl   
w terminie do dnia 03.04.2019 r. do godz. 12.00

IX.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.   
Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do Regulaminu .

X.    Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert  częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
….........................................................................................................................................
XI.    Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

1. Druk „Formularz oferty” –  zał. Nr 1 do Warunków Zamówienia
2. Wzór umowy – zał. Nr 5 do Regulaminu
3. Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – zał. Nr 2 do Warunków Zamówienia
                                                  

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Data wytworzenia: 2019-03-19

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2019-03-20

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2019-03-19