Zamówienie Nr OA.272.18.2019 z dnia 2019-03-19 - Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku. pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego”.

Tytuł Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku. pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego”.
Numer OA.272.18.2019
Data wydania 2019-03-19
Termin składania uwag do oferty 2019-03-26

Znak sprawy:   OA.272.18.2019                                                                   Hajnówka, 19.03.2019 r.

 

 

 

                         

 

 

Zapytanie ofertowe

w trybie rozeznania rynku

 

 

 

Powiat Hajnowski

na podstawie art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz.1986) oraz zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 i "Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 w zakresie Europejskiego  Funduszu Rozwoju  Regionalnego" (rozeznanie rynku)

 

zaprasza

do składania ofert na realizację zamówienia pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego”.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ____________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

                *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu  zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub  prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa                                                           członkowskiego.


I. Zamawiajacy

Powiat Hajnowski, ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  6030017563, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl, www.powiat.hajnowka.pl

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego”.
 2. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (umowa nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0352/17-00).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania. O przyczynach unieważnienia bądź pozostawienia bez wybory oferty Wykonawcy zostaną poinformowani.

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

Kod CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego”:
 2. SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W HAJNÓWCE, UL. 3 MAJA 27, 17-200 HAJNÓWKA – zaplanowano instalację fotowoltaiczną o mocy 5,2 kW,
 3. ŚRODOWISKOWYM DOMU  SAMOPOMOCY W HAJNÓWCE, UL. PTASZYŃSKIEGO 14, 17-200 HAJNÓWKA – zaplanowano instalację fotowoltaiczną o mocy 5,2 kW,
 4. DOMU  POMOCY SOŁECZNEJ „ROKITNIK” W BIAŁOWIEŻY, UL. CENTURA 2, 17-230 BIAŁOWIEŻA – zaplanowano instalację fotowoltaiczną o mocy 39,78 kW,
 5. ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE, UL. 3 MAJA 27, 17-200 HAJNÓWKA - zaplanowano instalację fotowoltaiczną o mocy 39,78 kW.
 6. Prowadzenie wszystkich czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w relacji do zakresu dostaw i montażu będących przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim pełnienie czynności określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. , poz. 1202 ze zm.);
 7. Działanie w imieniu Zamawiającego i odpowiadanie za kompleksową i terminową realizację inwestycji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczenie Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia tego prawa;
 8. Reprezentowanie inwestora na miejscu montażu przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 9. Sprawdzanie/kontrola jakości wykonywanego montażu i jego zgodności z dokumentacją projektową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania;
 10. Prowadzenie narad konsultacyjnych i koordynacyjnych z udziałem Inwestora i Wykonawcy;
 11. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie, uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego, kontrolach przeprowadzanych przez organy uprawnione do kontroli oraz nadzorowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli;
 12. Uczestniczenie w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach, testach, badaniach obmiarach i odbiorach technicznych;
 13. Ocena konieczności wykonania robót nieprzewidzianych;
 14. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych;
 15. Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji projektowej inwestycji objętej nadzorem stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszego zaproszenia.

IV. Termin wykonania zamówienia.

 1. Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 06.2019 r.

V. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do należytego wykonania zadania, a co najmniej uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoważne); doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień.
 2. Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o posiadnych uprawnieniach. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
 3. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum dwie usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacyjno - montażowymi obejmującymi budowę lub przebudowę instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 5 kW. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wykazem usług stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest (w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania do złożenia dokumentów) przedłożyć kopie:

1) uprawnień do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

2) referencji lub innego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zadania polegającego na pełnieniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum dwie usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacyjno - montażowymi obejmującymi budowę lub przebudowę instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 5 kW.

 1. Kopia dokumentów, o których mowa wyżej powinna być potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
 2. referencje muszą zawierać opis przedmiotu zamówienia objętego nadzorem, jego wartość, datę wykonania oraz czytelne wskazanie podmiotu wystawiającego dokument, łącznie z podpisem wystawcy.
 3. W przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich, oprócz kopii uprawnień, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zobowiązanie (w formie pisemnej, oryginał) tego podmiotu do realizacji zamówienia ( w zakresie posiadanych przez niego uprawnień) na zasadzie podwykonawstwa.

VI. Informacje dotyczące składania ofert

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Podpisaną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Kopertę należy zaadresować na: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka oraz oznaczyć: "Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego”.

Oferta powinna też zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

4. Termin składania ofert: do dnia 26.03.2019 r.

5. Miejsce składania ofert:

Dla ofert pisemnych:

oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 26.03.2019 r. Oferty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, sekretariat pok. nr 19 w terminie do dnia 26.03.2019 r.

Dla ofert przesyłanych w wersji elektronicznej: oferty należy przesłać na adres e-mail: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl w terminie do dnia 26.03.2019 r.

6. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę - decyduje data wpływu oferty do

Zamawiającego.

 1. Wykonawca, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę zostanie e-mailowo wezwany do

złożenia dokumentów, o których mowa w części V zaproszenia.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Walentyna Pietroczuk - tel. 856825199, e-mail: promocja@powiat.hajnowka.pl

(poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30)

Lucyna Lewczuk - tel. 856823046, e-mail: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl

(poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30)

 

VII. Kryterium oraz sposób oceny i wyboru oferty:

 1. Cena
 2. Doświadczenie zawodowe

Kryterium: Cena – 60%

Sposób obliczenia:

                                       wartość brutto oferty najtańszej

               Wartość punktowa =    wartość brutto oferty badanej       X 60 %

 

Kryterium:   Doświadczenie zawodowe – 40%

Za każde przedstawione doświadczenie (również doświadczenie potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu) polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego  nad robotami instalacyjno - montażowymi obejmującymi budowę lub przebudowę instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 5 kW Wykonawca otrzyma 1 pkt. Wykonawca w ramach kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

 

Sposób obliczenia:

                Doferty           

     D =  ----------------  x 40 %

                Dnajwyższe         

    

     Oznaczenia:

     D    -  ilość punktów uzyskanych przez ofertę

     Doferty –  ilość punktów przyznanych ofercie badanej

     Dnajwyższe   - najwyższa liczba punktów spośród złożonych ofert     

Do wykonania usługi zostanie wybrany wykonawca, który otrzyma największą łączną liczbę punktów w ramach danej części.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia.

VIII. Sposób sporządzenia oferty:

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony „Formularz oferty” – według wzoru określonego w Załączniku nr 2,
 2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – według wzoru określonego w załączniku nr 4,
 3. Wykaz usług – według wzoru określonego w załączniku nr 5,
 4. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – według wzoru określonego w załączniku nr 6 (nie dotyczy osób fizycznych)

 

IX. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 1. Wykonawca, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę zostanie e-mailowo wezwany do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale V zaproszenia. W przypadku niedostarczenia przedmiotowych dokumentów lub w sytuacji braku posiadania wymaganych przez Zamawiającego dokona oceny oferty kolejnej pod względem najkorzystniejszej ceny, a Wykonawcę wykluczy z postępowania jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.
 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy przesłali oferty w ustalonym terminie i zamieszczone na stronie internetowej.
 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania postępowanie może zostać unieważnione.
 4. W sytuacji, kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych poddanych ocenie.

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

XI. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 1. Formularz oferty - zał. nr 2,
 1. Wzór umowy – zał. nr 3,
 2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu - zał. nr 4.
 3. Wykaz wykonywanych usług - zał. nr 5.
 4. Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – zał. nr 6.
 5. Dokumentacja projektowa - zał. nr 7.

                                                                                        

                                                                                     ….....…........……………........…………

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

Zatwierdził:

…..............................

Starosta /Wicestarosta

 

 

Hajnówka, dnia ….................................

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-03-19

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-03-20

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-03-19