Zamówienie Nr OA.272.18.2020 z dnia 2020-05-21 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Powiat Hajnowski: Usługi kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2020-2023

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Powiat Hajnowski: Usługi kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2020-2023
Numer OA.272.18.2020
Data wydania 2020-05-21
Termin składania uwag do oferty 2020-06-01
Powiat Hajnowski: Usługi kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2020-2023
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, krajowy numer identyfikacyjny 50658580000000, ul. ul. Aleksego Zina  1 , 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.hajnowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.powiat.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat.hajnowka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej
Adres:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnówka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2020-2023
Numer referencyjny: OA.272.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku i interesów Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2020-2023. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części: CZĘŚĆ 1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Hajnowskiego oraz jednostek organizacyjnych w zakresie ubezpieczeń majątkowych: a/ Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ubezpieczającego, b/ Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, c/ Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, d/ Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, w okresie: 36 miesięcy w terminie: od 01.07.2020 r. do 30.06.2023r. CZĘŚĆ 2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Hajnowskiego oraz jednostek organizacyjnych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: Ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, NNW, AC/KR, Ass.), zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 8 do SIWZ - wykaz pojazdów. Polisy winny być wystawiane indywidualnie dla każdego z pojazdów, zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 8. Termin zakończenia okresu ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ- 30.06.2023r.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66516100-1
66513200-1
66515100-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 30%
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-07-01 2023-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dotyczy części 1 i 2: uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, tj.: - zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.) i/ lub - zezwolenie Ministra Finansów na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (jeżeli wykonawca uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2004r.), i/lub - uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli wykonawca rozpoczął działalność ubezpieczeniową przed dniem 28.08.1990r.), i/lub - uprawnienia i/lub zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowienia art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dotyczy części 1 i 2: 2.1. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844) i/ lub 2.2. zezwolenie Ministra Finansów na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (jeżeli wykonawca uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2004r.), i/lub 2.3. potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego i/lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli wykonawca rozpoczął działalność ubezpieczeniową przed dniem 28.08.1990r.), i/lub 2.4. zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę i/lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (§ 11 ust. 7 SIWZ), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 80,00
Zakres ochrony ubezpieczeniowej 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega (przewiduje) możliwość zmiany umowy w zakresie obejmującym, w szczególności: a) konieczności dostosowania obowiązującego zakresu ubezpieczenia do wymogów prawa, w przypadku zmiany przepisów prawnych, w tym zmian stanu prawnego powodującego konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia albo powodującego niezasadność kontynuacji danego rodzaju ubezpieczenia, wynikłą ze zmiany stanu prawnego przewidującego zmianę charakteru ubezpieczenia z obowiązkowego na nieobowiązkowe w odniesieniu do Zamawiającego lub podmiotów objętych ubezpieczeniem, wskutek których Zamawiający będzie miał prawo rezygnacji z danego ubezpieczenia przy jednoczesnym zmniejszeniu składki ubezpieczeniowej proporcjonalnie do zakresu i udziału danego ubezpieczenia w składce. b) nr rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych, c) zmniejszenia lub zwiększenia wartości majątku i wskutek tego zmiany składki ubezpieczenia w przypadku jego likwidacji, sprzedaży, bądź nabycia, d) sumy ubezpieczenia oraz składki ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy w sytuacji zmiany wartości lub ilości przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową na zasadach i na warunkach określonych w aktach powołanych w §5. e) zmiany i rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, korzystnego dla Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy, dotyczącą wprowadzenia dodatkowych klauzul ubezpieczenia lub rozszerzenie zakresu obowiązywania klauzul dotychczasowych, bez dodatkowego podwyższania składki ubezpieczenia, f) zmiany i rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy, dotyczącą ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w specyfikacji, g) zmianę zakresu ubezpieczenia dotyczącą Zamawiającego polegającą na powstawaniu nowych jednostek, przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub siedziby, h) zawężenie zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacja przez Zamawiającego z ochrony ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk, wymagające ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki. 2. Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy również w przypadkach zmiany po wejściu w życie niniejszej umowy: - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - stawki podatku od towarów i usług, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i wysokość składki. 3. W przypadku zmiany, wskazanej w ust. 2 pkt. 3 wartość netto składki nie zmieni się a określona w aneksie kwota brutto składki zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów, co obejmuje poszczególne przyszłe raty, płatne po wejściu w życie zmienionych stawek. 4. W przypadku zmiany, wskazanej w ust. 2 pkt. 1 składka i raty płatne Wykonawcy podlegać będzie zmianie odpowiednio do sumy wzrostu kosztów wynagrodzenia poszczególnych pracowników biorących udział przy realizacji, w momencie wejścia w życie zmiany pozostałej do wykonania części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego ustalonego po zmianie przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, przy wykazaniu przez Wykonawcę wpływu podwyższenia minimalnego wynagrodzenia na wysokość składki. 5. W razie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 wynagrodzenie ulegnie zmianie w wysokości odpowiadającej sumie wzrostu kosztów wynikających z zmian zasad podlegania ubezpieczeniom lub stawek wpływających na konieczność odprowadzenia dodatkowych składek lub składek o zwiększonej wysokości, na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne Wykonawcy lub u niego zatrudnionych osób., przy wykazaniu wpływu tych zmian na koszty wykonania Zamówienia. 6. Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 2: w przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca, w terminie co najmniej 21 dni przed wejściem w życie przepisów o których mowa ust. 2 (w tym przepisów dotyczących zmian stawek podatku od towarów i usług, chyba, iż zmiana przepisów przewiduje krótszy termin ich wejścia w życie, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę składki wraz z propozycją zmiany umowy w tym zakresie. Jeżeli do dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, uznaje się, iż zmiany przepisów nie mają wpływu na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Odpowiednio należy uznać, iż w przypadku niezgłoszenia wniosku o zmianę w zakresie stawek, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, oznaczać będzie uznanie przez Wykonawcę zmiany tych stawek za nie wywołującą skutku w odniesieniu do zawartej Umowy. Do wniosku Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, wynikający ze zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2. W odniesieniu do zmian stawek podatku od towarów i usług Wykonawca przedstawi zmianę przepisu, która stanowi w jego ocenie podstawę do dokonania zmiany oraz wykaże wpływ tych zmian na wysokość ustalonej składki, w szczególności poprzez wykazanie, iż przedmiotowa zmiana stawki podatku obejmuje również składkę określoną w niniejszej Umowie. W zakresie zmian przepisów określonych w ust. 2 pkt.1 i 2 Wykonawca w szczególności przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające poprawność wyliczenia takie jak umowy o pracę lub dokumenty ubezpieczeniowe. Zamawiający ma możliwość żądać od Wykonawcy uprzedniego przedłożenia dodatkowych wyjaśnień i dowodów, jeżeli przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania zamówienia i w konsekwencji składki. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po podpisaniu aneksu, w terminie 7 dni od przekazania przez Wykonawcę wniosku i akceptacji wyliczeń przez Zamawiającego. W przypadku w którym Zamawiający zgodnie z powyższym będzie wymagał dodatkowych wyjaśnień lub przedstawienia dowodów termin ten wyniesie 7 dni od ich uzupełnienia/przedstawienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-01, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2020-05-21

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-06-02

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-05-21