Zamówienie Nr OA.272.18.2020 z dnia 2020-06-30 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Powiat Hajnowski: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2023”.

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Powiat Hajnowski: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2023”.
Numer OA.272.18.2020
Data wydania 2020-06-30
Powiat Hajnowski: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2023”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542251-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540091215-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Hajnowski, Krajowy numer identyfikacyjny 50658580000000, ul. ul. Aleksego Zina  1, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Usługi kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2023”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OA.272.18.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku i interesów Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2020-2023. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części: CZĘŚĆ 1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Hajnowskiego oraz jednostek organizacyjnych w zakresie ubezpieczeń majątkowych: a/ Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ubezpieczającego, b/ Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, c/ Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, d/ Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, w okresie: 36 miesięcy w terminie: od 01.07.2020 r. do 30.06.2023r. CZĘŚĆ 2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Hajnowskiego oraz jednostek organizacyjnych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: Ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, NNW, AC/KR, Ass.), zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 8 do SIWZ - wykaz pojazdów. Polisy winny być wystawiane indywidualnie dla każdego z pojazdów, zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 8. Termin zakończenia okresu ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ- 30.06.2023r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV: 66516100-1, 66513200-1, 66515100-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Hajnowskiego oraz jednostek organizacyjnych w zakresie ubezpieczeń majątkowych:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 134934.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. Gdańska 132 w Łodzi , biuro w Białymstoku ,ul. Św. Rocha 11/1,
Kod pocztowy: 15-879
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 113892.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 113892.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 180621.02
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Hajnowskiego oraz jednostek organizacyjnych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 131673.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. MAZOWIECKA 48
Kod pocztowy: 15-302
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 85005.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 85005.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 97218.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2020-06-30

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-06-30

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-06-30