Zamówienie Nr OA.272.19.2018 z dnia 2018-03-27 - Zapytanie nr 6/2018. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Opracowanie merytoryczne, wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska".

Tytuł Zapytanie nr 6/2018. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Opracowanie merytoryczne, wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska".
Numer OA.272.19.2018
Data wydania 2018-03-27
Termin składania uwag do oferty 2018-04-03

Znak sprawy: OA.272.19.2018                                                                  Hajnówka, 27.03.2018 r.

 

 

  Powiat Hajnowski

   A. Zina 1

 17-200 Hajnówka

 

 

Zapytanie nr 6/2018

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Opracowanie merytoryczne, wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska".

 

Projekt „Puszcza i ludzie” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

                     

 

                                                                               Z poważaniem

 

 

Załącznik:

-           Warunki zamówienia

                                                                           

Znak sprawy:  OA.272.19.2018                                                                 Hajnówka,27.03.2018 r.

 

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat Hajnowski

Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  603-001-75-63, Nr REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl, www.powiat.hajnowka.pl

 

II. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

III.   Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne, wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska" wg następującego opisu:

Założenia gry dydaktycznej planszowej „Puszcza Białowieska”

 1. Ilość: 2000 szt.
 2. Grupa odbiorców

Gra dydaktyczna „Puszcza Białowieska” adresowana jest do całej rodziny, w tym dzieci w wieku szkolnym, rodziców i dziadków. Można ją także wykorzystać do przeprowadzenia zajęć z kilkuosobową grupą uczniów. Korzystając z gry dydaktycznej „Puszcza Białowieska”, wszyscy uczestnicy zabawy, niezależnie od wieku, mogą pogłębiać wiedzę o Puszczy Białowieskiej i kształtować właściwy stosunek do przyrody.

Cele i zadania gry dydaktycznej

Gra dydaktyczna „Puszcza Białowieska” to baza rzetelnej wiedzy, przedstawionej w atrakcyjny, nowoczesny, zrozumiały sposób, jak i świetna zabawa umożliwiająca wspólne rodzinne spędzanie czasu.

Gra ta ma za zadanie dostarczenie wiedzy, wzbudzenie ciekawości otaczającą nas przyrodą, zachęcenie do poznania świata roślin i zwierząt Puszczy oraz naturalnych procesów w niej zachodzących.

Bezpośrednim celem gry jest zapoznanie uczestników z:

‒ bogactwem i różnorodnością przyrody puszczańskiej, charakterystycznymi dla niej gatunkami zwierząt, roślin i grzybów, w tym gatunkami chronionymi;

‒ rolą martwego drewna;

‒ sposobami mądrego korzystania z bogactwa Puszczy;

‒ miejscami w Puszczy wartymi zwiedzenia;

‒ właściwym stosunkiem do przyrody.

Dodatkowo gra edukacyjna „Puszcza Białowieska”:

‒ gwarantuje efektywną naukę przez zabawę;

‒ dostarcza wiedzę, wzmacnia aktywne poznawanie;

‒ kształtuje prawidłowe postawy, w tym w szczególności w odniesieniu do pożądanych zachowań proekologicznych i dobrych nawyków;

‒ tworzy postawę do aktywnego przejęcia odpowiedzialności za środowisko;

‒ zachęca do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego.

 

Opis gry dydaktycznej

Komplet gry dydaktycznej „Puszcza Białowieska” stanowić będą następujące elementy: opakowanie, plansza do gry, 8 pionków, kostka do gry, 120 kart z pytaniami, instrukcja dla graczy, karta z odpowiedziami.

 

Plansza do gry

Plansza oklejana

Wymiar: ok.480x480 mm +/-5 mm

Materiał: tektura szara 2,0 mm + płótno 100 g

Druk: 4/1

Podstawowym elementem, na którym będzie toczył się wyścig, będzie rozkładana kwadratowa plansza. Całą planszę zajmie rysunek adekwatny do tematu gry przedstawiający środowisko przyrodnicze Puszczy Białowieskiej, w tym charakterystyczny dla Puszczy drzewostan z martwym drewnem, właściwe dla tego lasu gatunki zwierząt, m.in. żubry, a także rośliny i grzyby. Na tym tle narysowana zostanie czytelna trasa, którą będą pokonywać pionki-figurki graczy. Trasa będzie się składała z ponumerowanych pól (od startu do mety). Przebieg gry uatrakcyjnią pola specjalne wyróżnione dwoma kolorami.

 

Karty

Wymiar: ok.70x100 mm +/-5 mm, zaokrąglone rogi

Materiał: junior 250 g

Druk: 4/4, niespadowy

Pakowanie: woreczek strunowy

W zestawie znajdzie się 120 kart z pytaniami. Na awersie każdej karty zamieszczone zostanie jedno pytanie odnoszące się do przyrody Puszczy Białowieskiej i 3 odpowiedzi, z których tylko jedna będzie poprawna. Niektóre pytania i odpowiedzi będą niosły ładunek humorystyczny lub abstrakcyjny, aby uatrakcyjnić zabawę. Na rewersie karty będzie znajdował się zabawny rysunek puszczańskiego zwierzęcia korespondujący ze stylem grafiki zamieszczonej na planszy do gry.

 

Pionki do gry

Ilość: 8 szt.

Wymiar (wysokość): ok. 30 mm

Materiał: plastik, grubość pionków ok 6 mm.

Zwierzęta powinny być przymocowane do stabilnej podstawki, która umożliwi bezproblemowe stanie pionka na planszy.

 

Pionki  przedstawiają 8 zwierząt występujących w Puszczy Białowieskiej - żubra, wilka, zająca, rysia, sarnę, dzika, lisa, bobra.

Każdy z pionków powinien być w innym kolorze. Pionki powinny być zapakowane w woreczku strunowym.

 

Kostka do gry

Ilośc:1 szt.

Wymiar: ok.16 mm

Materiał: plastik

Kolor: dowolny,  oczka 1-6

Pakowanie: woreczek strunowy

 

Karta odpowiedzi

Poprawne odpowiedzi umieszczone zostaną na karcie z odpowiedziami

Wymiar: ok. 240x210 mm +/-5 mm

Materiał: duoboard 250 g

Druk: 4/4

 

Instrukcja gry

Instrukcja, 4 str.

Wymiar: ok. 240x180 mm +/-5 mm

Materiał: offset 100 g

Druk: 1/1

 

Opakowanie

Pudełko wieko-denko

Wymiar: 250x250x50 mm

Materiał: tektura szara 1,2 mm + płótno 100 g

Druk: 4/0 wieko, 4/0 denko

Na awersie pudełka - tytuł gry i ilustracja nawiązująca do planszy, na bokach pudełka – z jednej strony logotypy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z drugiej strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kolorze, druk4/4

 

Autorzy gry

Rysunek zajmujący całą planszę do gry oraz wszystkie pozostałe elementy graficzne zostaną wykonane przez rysownika/ilustratora/grafika posiadającego udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu ilustracji do publikacji dla dzieci.

Pomysły na pola specjalne znajdujące się na trasie gry zostaną skonsultowane z autorem pytań, tak aby niosły poprawną wiedzę i jednocześnie stanowiły atrakcyjny element zaskoczenia dla gracza.

Autorem 120 pytań, będących bazą wiedzy o Puszczy Białowieskiej, powinna być osoba o wykształceniu przyrodniczym i udokumentowanym doświadczeniem odnośnie popularyzacji wiedzy o Puszczy Białowieskiej polegającej na opracowaniu części merytorycznej publikacji o charakterze przyrodniczym typu: książka, gra dydaktyczna, poradnik.

 

Ogólne zasady gry

Gra łączyć będzie elementy gry losowej i quizu wiedzy o Puszczy Białowieskiej.

13.1.    Element gry losowej będzie polegać na rzucaniu kostką i przemieszczaniu się pionkiem zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek od pola „Start” do pola „Meta”. Jeżeli w trakcie wyścigu gracz stanie na polu oznaczonym pierwszym dodatkowym kolorem, musi zastosować się do polecenia zawartego w instrukcji gry.

13.2.    Uzupełnieniem gry losowej będzie quiz wiedzy o Puszczy, który znajdzie się na dołączonych 120 kartach. Po jednym pytaniu na karcie. Potasowane karty z pytaniami trzeba będzie ułożyć obok lub na planszy do gry. Jeżeli podczas poruszania się od startu do mety pionek stanie na polu oznaczonym drugim dodatkowym kolorem, gracz musi odpowiedzieć na pytanie zawarte na karcie znajdującej się na górze stosu z pytaniami. Duża liczba pytań (120) w tej grze daje możliwość zawarcia informacji o Puszczy na różne tematy i zdobycia przez uczestników zabawy cennej wiedzy.

13.3.    Informacja o poprawnych odpowiedziach dołączona do gry na oddzielnej karcie ma na celu sprawdzenie poprawności odpowiedzi. Na początku gry wszyscy uczestnicy wybierają lub losują osobę odpowiedzialną za sprawdzanie odpowiedzi na karcie.

13.4.    Wygrywa osoba, która jako pierwsza dotrze do mety.

 

 1. Przekazanie praw autorskich do gry dla Zamawiającego - autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do gry zostają przekazane przez Wykonawcę na Zamawiającego
 2. Zapis na płycie CD w formacie umożliwiającym edycję plików spośród podanych: psd, ai, indd

- pliki w formacie PDF odpowiednim do zamieszczenia na stronie internetowej

 

IV. Termin realizacji zamówienia:

30.06.2018 r.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 3. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym.
 4. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. posiadanie wiedzy i doświadczenia w realizacji i należytym wykonaniu podobnych zamówień do stanowiącego przedmiot zamówienia

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał co najmniej jedną grę planszową o wartości co najmniej 30 000 zł brutto (w tym: opracowanie zawartości merytorycznej, wykonanie projektu, składu, opracowania graficznego oraz wydruku) w formie załączonego do oferty wykazu usług (załącznik nr 5) z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, opisem zamówienia, czasem realizacji, kwotą zamówienia oraz załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje, rekomendacje podpisane przez Zleceniodawców danych zamówień.

                    

 1. Dysponują odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym zdolnym do wykonania usługi.

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:


 1. Rysownikiem/ilustratorem/grafikiem o potwierdzonym doświadczeniu w sporządzeniu ilustracji do co najmniej jednej publikacji dla dzieci, typu: książka, gra dydaktyczna, poradnik.
 2. Autorem pytań do gry o potwierdzonym wykształceniu przyrodniczym i doświadczeniu odnośnie popularyzacji wiedzy o Puszczy Białowieskiej polegającym na opracowaniu części merytorycznej co najmniej jednej publikacji o charakterze przyrodniczym typu: książka, gra dydaktyczna, poradnik.

V. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

 

 1. Doświadczenie zawodowe kadry (rysownik/ilustrator/grafik).
 2. Doświadczenie zawodowe kadry (autor pytań do gry).

 

Kryterium: Cena – 60%

 

Sposób obliczenia:

                                       wartość brutto oferty najtańszej

               Wartość punktowa =    wartość brutto oferty badanej       X 60%

 

 

Kryterium: Doświadczenie zawodowe kadry (rysownik/ilustrator/grafik) – 20%

 

Każde potwierdzone doświadczenie wykazane jako sporządzenie ilustracji do publikacji dla dzieci, typu: książka, gra dydaktyczna, poradnik otrzyma wstępnie 1 pkt, a następnie ostateczna liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru poniżej:

 

Sposób obliczenia:

                                           D oferty

        Wartość punktowa D =         D najwyższe             X 20%

 

Oznaczenia:
D – ilość punktów uzyskanych przez ofertę
D
oferty – ilość punktów przyznanych ofercie badanej
D
najwyższe – najwyższa liczba punktów spośród złożonych ofert

Wykonawca w ramach kryterium może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

VI. Kryterium: Doświadczenie zawodowe kadry (autor pytań do gry) – 20%

Każde potwierdzone doświadczenie wykazane jako opracowanie części merytorycznej publikacji o charakterze przyrodniczym typu: książka, gra dydaktyczna, poradnik otrzyma wstępnie 1 pkt, a następnie ostateczna liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru poniżej:

Sposób obliczenia:

                                           D oferty

        Wartość punktowa D =         D najwyższe             X 20%

 

Oznaczenia:
D – ilość punktów uzyskanych przez ofertę
D
oferty – ilość punktów przyznanych ofercie badanej
D
najwyższe – najwyższa liczba punktów spośród złożonych ofert

Wykonawca w ramach kryterium może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Do wykonania usługi zostanie wybrany wykonawca, który otrzyma największą łączną liczbę punktów z podanych trzech kryteriów.

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

VIII. Oferta powinna zawierać:

 

 1. Wypełniony „Formularz oferty” - zał. nr 2,
 2. Oświadczenie - zał. nr 4
 3. Wykaz wykonanych usług - zał. nr 5
 4. Doświadczenie zawodowe kadry – zał nr 6

 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Powiat Hajnowski, ul. A. Zina 1,

17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 03.04.2018 r.

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu: Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20 w terminie do dnia 03.04.2018 r.

 

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl w terminie do dnia 03.04.2018 r.

 

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XII. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Formularz oferty - zał. nr 2,
 2. Wzór umowy – zał. nr 3,
 3. Oświadczenie - zał. nr 4
 4. Wykaz wykonanych usług - zał. nr 5
 5. Doświadczenie zawodowe kadry – zał nr 6

 

 

 

                                                                                   ….....…........……………........…………

(podpis osoby upoważnionej)

 

 

Zatwierdził:

 

 

 

…............................................................

            Starosta /Wicestarosta

                Hajnówka, 2 .03.2018 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska

Data wytworzenia: 2018-03-27

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-03-30

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-03-27