Zamówienie Nr OA.272.2.2017 z dnia 2017-01-18 - Przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka

Tytuł Przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka
Numer OA.272.2.2017
Data wydania 2017-01-18

Hajnówka, 2017.01.18

OA.272.2.2017

 

Numer sprawy: PP.042.1.2017

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: "Przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka” na potrzeby realizacji projektu: "Szansa w integracji" nr RPPD.07.01.00-20-0036/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

 Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem,

 Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

 

Załącznik:

Warunki zamówienia

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

 

Nabywca: Powiat Hajnowski
ul. Aleksego Zina 1,17-200 Hajnówka

tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP: 603-001-75-63, Nr REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

 

 

 1. Przedmiot zamówienia.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/:

"Przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka” w ramach projektu „Szansa w integracji” nr RPPD.07.01.00-20-0036/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Kod CPV – 80500000-9 (usługi szkoleniowe)

Zamówienie podzielone jest na 3 części:

       Część I:

Przeprowadzenie grupowych warsztatów interpersonalnych dot. rozwiązywania problemów dla 6 grup po 10 os. w grupie (3 spotkania x 4 h x 2 tury). Warsztaty rozwiązywania problemów będą jednym z fakultatywnych instrumentów dostępnych w indywidualnej ścieżce reintegracji społeczno-zawodowej. Celem warsztatów jest nauka rozwiązywania problemów, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zapoznanie z technikami twórczego myślenia, kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia, rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Termin: 01.02.2017-31.05.2018, miejsce: Hajnówka, sala konferencyjna MOPS, ul. 11 Listopada 24.

       Część II:

Przeprowadzenie grupowych warsztatów interpersonalnych dot. radzenia sobie z negatywnymi emocjami dla 6 grup po 10 os. w grupie (3 spotkania x 4 h x 2 tury). Warsztaty radzenia sobie z negatywnymi emocjami będą jednym z fakultatywnych instrumentów dostępnych w indywidualnej ścieżce reintegracji społeczno-zawodowej. Udział w warsztatach weźmie 60 osób. Celem warsztatów będzie zwiększenie samoświadomości uczestników projektu i zrozumienie mechanizmów rządzących relacjami międzyludzkimi. Termin: 01.02.2017-31.05.2018, miejsce: Hajnówka, sala konferencyjna MOPS, ul. 11 Listopada 24.

 

       Część III:

   Przeprowadzenie indywidualnego coachingu dla 100 uczestników projektu (po 15 h na osobę) – łącznie 1500 godzin. Przez cały czas uczestnictwa w projekcie uczestnik projektu będzie objęty indywidualnym coachingiem. Spotkania będą realizowane od poniedziałku do niedzieli na terenie miasta Hajnówka zgodnie z potrzebami uczestników projektu i w terminach dopasowanych do możliwości uczestników projektu. Celem coachingu będzie usuwanie barier i wdrażanie działania poprzez poznanie siebie, swoich motywów, zasobów i obszarów do rozwoju, wzbudzanie motywacji wewnętrznej, rozwój osobisty i organizacyjny wspierający dążenie do celu, zwiększający wydajność i umożliwiający budowanie zdrowych relacji międzyludzkich, zwiększenie wiary we własne możliwości uczestników projektu, wzrost poczucia własnej wartości, podniesienie wyników działania klienta, zaradności, samodzielności oraz usprawnienie sposobu uczenia się, a tym samym zmiana i podniesienie jakości życia. Termin: 01.02.2017-31.05.2018., miejsce: Hajnówka (sala zapewniona przez organizatora projektu).

 

 1.    Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Pani Agnieszka Łapińska-Chomicka

pokój nr 4, tel. (85) 682 3046, e-mail: a.lapinska@powiat.hajnowka.pl

 

 1. Termin wykonania zamówienia.

           01.02.2017-31.05.2018

 

 1. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Wymagania zamawiającego

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia trenera do prowadzenia warsztatów w zakresie kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz coacha,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu uzupełniony załącznik nr 1 „Kwalifikacje i uprawnienia” oraz kopie dyplomów/świadectw ukończenia właściwych studiów, kursów.

b)      posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu danego wsparcia, w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia prowadzonego w ramach projektu, w okresie 3 lat przed dniem złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu uzupełniony załącznik nr 2 „Doświadczenie zawodowe” oraz stosowne referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryterium doświadczenia w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

c)       posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

d)  jest osobą niekaralną za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

 

2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium:

a)    cena brutto: 80 %

b)   doświadczenie zawodowe: 20 %

 

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:

Ad a) W zakresie kryterium "ceny brutto" ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

          

   C = (C min : C bad) x 80

          

gdzie:

C – ilość punktów jaką otrzyma oferta badana za kryterium „cena brutto”

C min – najniższa cena brutto zaproponowana w ofertach nieodrzuconych

C bad – cena brutto oferty poddanej badaniu

W zakresie kryterium "ceny brutto" oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów.

Ad b) W zakresie kryterium "doświadczenie zawodowe" oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

 

Przez doświadczenie zawodowe Wykonawcy rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych przez niego godzin usług - warsztatów grupowych o tematyce wskazanej w zapytaniu
lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi o zbliżonym zakresie przedmiotowym/tematycznym do tematów wskazanych w niniejszym zamówieniu.

Maksymalna liczba godzin przedstawionych w ofercie - 100.

Wykonawca będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:

liczba zrealizowanych godzin od 1 do 20 godzin - 4 pkt.

liczba zrealizowanych godzin od 21 do 40 godzin - 8 pkt.

liczba zrealizowanych godzin od 41 do 60 godzin - 12 pkt.

liczba zrealizowanych godzin od 61 do 80 godzin - 16 pkt.

liczba zrealizowanych godzin od 81 do 100 godzin - 20 pkt.

Wykonawca wykazujący doświadczenie zawodowe w realizacji usług o tematyce wskazanej
w zapytaniu lub równoważnych wypełnia tabelę: „Załącznik nr 2: „Doświadczenie zawodowe”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków oraz zobowiązany jest dołączyć
do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające informacje umieszczone w załączniku.

Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie zawodowe będą liczone wg następującego wzoru:

D = (D0 : Dmax) x 20

gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

D0 – liczba godzin badanej oferty,

Dmax – maksymalna liczba godzin spośród ważnych ofert.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium "doświadczenie zawodowe" wynosi 20. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 

 1.     Wypełniony „Formularz oferty” wraz z załącznikami nr 1, nr 2.
 1.     Parafowany wzór umowy.

          3.   Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje i uprawnienia trenera w zakresie   kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz coacha.

         4. Dokumenty i kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 25.01.2017 r. do godz. 10.00 .

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20

w terminie do dnia 25.01.2017 r. do godz.10.00 .

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

w terminie do dnia 25.01.2017 r. do godz. 10.00 .

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

     10. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

      11.Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

1. Druk „Formularz oferty” - zał. nr 1 do WZ

       2. Wzór umowy – zał. nr 2

 

 

                                                                                                                            ….....…........……………........…………

                       (podpis i pieczęć Naczelnika               Wydziału/osoby upoważnionej)

 

Zatwierdził:

 

…..............................

Starosta /Wicestarosta

 

 

 

Hajnówka, …..............-........-.......

 _________________________________________

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Łapińska - Chomicka, Wydział Promocji i Rozwoju

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-01-25

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-01-18