Zamówienie Nr OA.272.2.2019 z dnia 2019-02-05 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży "Zaakceptuj żubra"

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży "Zaakceptuj żubra"
Numer OA.272.2.2019
Data wydania 2019-02-05

Znak sprawy OA.272.2.2019                                                     Hajnówka, 05.02.2019 r.

 

Powiat  Hajnowski

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

tel: 856822718; fax: 856824220

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl;

strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

NIP 6030017563; REGON 050658580

 

                           Do Wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

                       w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży

                                "Zaakceptuj żubra"

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1020), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena 60% i doświadczenie zawodowe kadry 40%.

 

W postępowaniu Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla  pn. "Zaakceptuj żubra"- złożono 2 oferty.

 

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy Logic Gate Sp. z o.o., Braci Wagów 1/28, 02-791 Warszawa.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów - 100 (w kryterium cena - 60 pkt, doświadczenie zawodowe kadry - 40 pkt).

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Spełnienie wymagań formalnych

Cena oferty

Przyznana punktacja

Doświadczenie zawodowe kadry

Przyznana punktacja

Liczba punktów razem/Ranking

1.

Mandrivka Ewa Stepaniuk

Puchły 62, 17 - 210 Narew

 

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

 

37 890,00 zł

39,59pkt.

15

 30 pkt.

69,59 pkt./1I

2.

Logic Gate Sp. z o.o.

Braci Wagów 1/28, 02-791 Warszawa

 

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

 

25 000,00

60 pkt

20

 40 pkt.

100 pkt./I

 

Zamawiający informuje, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nastąpi w terminie 11.02.2019 r.

 

 

 

                                                    Starosta Hajnowski

                                                    Andrzej Skiepko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-02-05

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-02-05

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-02-05