Zamówienie Nr OA.272.20.2019 z dnia 2019-04-11 - Wydruk i dostawa w wersji papierowej poradnika pn. "Puszcza Białowieska w czterech porach roku"

Tytuł Wydruk i dostawa w wersji papierowej poradnika pn. "Puszcza Białowieska w czterech porach roku"
Numer OA.272.20.2019
Data wydania 2019-04-11
Termin składania uwag do oferty 2019-04-19

Znak sprawy:   OA.272.20.2019                                                            Hajnówka, 11.04.2019 r.

 

 

                          Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1

                         17-200 Hajnówka

 

 

 

Zapytanie nr 3/2019

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

 

Przedmiotem zamówienia jest Wydruk i dostawa w wersji papierowej poradnika pn. "Puszcza Białowieska w czterech porach roku".

 

Projekt „Puszcza i ludzie” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.1) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

Załącznik:

Warunki zamówienia

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ____________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

                *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu                   zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub                                           prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa                                                           członkowskiego.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Hajnowski

ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  6030017563, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest  Wydruk i dostawa w wersji papierowej  wydawnictwa pn. "Puszcza Białowieska w czterech porach roku".

 Zamawiający posiada gotową wersję do wydruku poradnika (pdf).

 

Założenia graficzne:

          - ilość: 2000 szt.

          - 60 stron + okładka,

          - format B5 składany po dłuższym boku,

          - grzbiet klejony,

          - papier gramatura 170 g/m2,

          - okładka, kreda matowa gramatura 300 g/m2, folia matowa + lakier punktowy UV połysk,

       - druk dwustronny, pełno kolorowy CMYK 4+4

 

Termin wykonania zamówienia: 31.05.2019 r.

III. Warunki współpracy z Zamawiającym:

- Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

 

IV. Zasady dostarczenia:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać druk i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego: 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1 w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30 własnym transportem lub transportem za pośrednictwem firmy kurierskiej, na własne ryzyko i na własny koszt

- Wykonawca zobowiązuje się do zapakowania wydawnictw po max. 50 sztuk, w trwałych kartonach/opakowaniach papierowych pakowanych po max. 10 kg.

- Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

 

 

 

 

V. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986) właściwego dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 1. Cena

 

Kryterium: Cena – 100  %

Sposób obliczenia:

                                                    wartość brutto oferty najtańszej

               Wartość punktowa =    ____________________________________ X 100%

 

                                                                wartość brutto oferty badanej       

 

  Do wykonania usługi zostanie wybrany wykonawca, który otrzyma największą liczbę punktów.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia.

VII. Sposób sporządzenia oferty:

 1. Oferta powinna zawierać:
  1. Wypełniony „Formularz oferty” – według wzoru określonego w Załączniku nr 2,
  2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – według wzoru określonego w załączniku nr 4,
  3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – według wzoru określonego w załączniku nr 6 (nie dotyczy osób fizycznych)

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

A) Dla ofert pisemnych:

oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 19.04.2019 r.

B) oferty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, sekretariat pok. nr 19 w terminie do dnia 19.04.2019 r.

C) Dla ofert przesyłanych w wersji elektronicznej:

oferty należy przesłać na adres e-mail: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl w terminie do dnia 19.04.2019 r.

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.   

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

IX. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 1. Formularz oferty - zał. nr 2,
 2. Wzór umowy – zał. nr 3,
 3. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu - zał. nr 4.
 4. Poradnik „Puszcza Białowieska w czterech porach roku“ - zał. nr 5.
 5. Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – zał. nr 6.

_____________________________________________________________

Odpowiedź na pytanie z dnia 12.04.2019r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 18.04.2019

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-04-11

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-04-18

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-04-11