Zamówienie Nr OA.272.20.2021 z dnia 2021-05-28 - Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz 2019ze zm.)pn: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową dróg dojazdowych do pól na obiektach scaleniowych "Tarnopol", "Kotłówka i inne"

Tytuł Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz 2019ze zm.)pn: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową dróg dojazdowych do pól na obiektach scaleniowych "Tarnopol", "Kotłówka i inne"
Numer OA.272.20.2021
Data wydania 2021-05-28

Hajnówka 28.05.2021r.

OA.272.20.2021

 

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty      

dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz 2019ze zm.)pn: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową dróg dojazdowych do pól na obiektach scaleniowych "Tarnopol", "Kotłówka i inne"

 

                        Zamawiający Powiat Hajnowski działając na podstawie art. 17 ust 2 oraz w związku z art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019r. - prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz 2019 ze zm.) unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 25 maja 2021r. tj. oferty Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22C/3,15-836 Białystok.

                        Po dokonaniu powtórzenia czynności badania i oceny ofert nastąpi powtórzenie czynności w zakresie wyniku postępowania, czyli wyboru najkorzystniejszej oferty, o czym Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

UZASADNIENIE

                        W toku prowadzonego postępowania Zamawiający dopatrzył się uchybienia popełnionego w toku czynności oceny ofert i powziął wątpliwość co do  prawidłowości dokonanej oceny oferty Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Tym samym Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu czynności oceny ofert, opierając się na podstawowych zasadach systemu zamówień publicznych oraz na dotychczasowym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Zamawiający stoi na stanowisku, iż celem wszczęcia i prowadzenia każdego postępowania o zamówienie publiczne jest zawarcie ważnej oraz nie podlegającej unieważnieniu umowy. Powyższe determinuje wniosek, iż czynności Zamawiającego podejmowane w toku postępowania powinny przede wszystkim zmierzać do skutecznego udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) zgodnie bowiem z zasadą wyrażoną w art. 17.ust. 2 ustawy  zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia ma zatem prowadzić do wyboru Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, który złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Tym samym zgodnie z przyjętą w orzecznictwie KIO praktyką Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu jest uprawniony do unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i dokonania ponownej czynności badania ofert.

 

w/z   STAROSTY

Joanna Kojło

Wicestarosta

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: w/z Starosty, Wicestarosta Joanna Kojło

Data wytworzenia: 2021-05-28

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2021-05-28

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2021-05-28