Zamówienie Nr OA.272.27.2018 z dnia 2018-07-05 - Zapytanie nr 7/2018 Udzielenie zamówienia na: organizację i przeprowadzenie 2 marszów na orientację „Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej”. Zamówienie obejmuje opracowanie koncepcji gry terenowej, zorganizowanie i koordynację przebiegu, zapewnienie nagród uczestnikom wydarzenia oraz zorganizowanie uroczystości podsumowania imprezy. Unieważnienie postępowania

Tytuł Zapytanie nr 7/2018 Udzielenie zamówienia na: organizację i przeprowadzenie 2 marszów na orientację „Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej”. Zamówienie obejmuje opracowanie koncepcji gry terenowej, zorganizowanie i koordynację przebiegu, zapewnienie nagród uczestnikom wydarzenia oraz zorganizowanie uroczystości podsumowania imprezy.
Numer OA.272.27.2018
Data wydania 2018-07-05
Termin składania uwag do oferty 2018-07-11

Znak sprawy:   OA.272.27.2017                                                               Hajnówka, 17.07.2018

 

 

                                                                    Do wszystkich uczestników postępowania  

                                                             prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

                                                             nr 7/2018 na organizację i przeprowadzenie

                                                             2 marszów na orientację "Bioróżnorodność

                                                             Puszczy Białowieskiej".

 

 

 

                Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu 2 imprez o nazwie Marsz na orientację „Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej” prowadzonego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) („Prawo zamówień publicznych” lub „uPzp”) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 

Uzasadnienie

Mając na uwadze okoliczność, że niniejsze zapytanie ofertowe może być obarczone wadą niemożliwą do usunięcia o której mowa w treści art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 5b ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniając szacunkowe wartości zamówień o podobnym charakterze realizowanych w ramach Projektu „Puszcza i ludzie” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

                Informujemy jednocześnie iż Zamawiający niezwłocznie ogłosi postępowanie przetargowe w odniesieniu do niniejszego przedmiotu zamówienia.

 Starosta Hajnowski

Misrosław Romaniuk

 

Nr sprawy: OA.272.27.2018                                                                Hajnówka, 05.07.2018 r.

Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka,

tel.:(085) 682 27 18 fax: (085) 682 42 20

Do wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 7/2018 na: organizację i przeprowadzenie 2 marszów na orientację „Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej”.

Zamawiający zawiadamia uczestników postępowania o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 12.07.2018 r. w związku z niezamieszczeniem treści zapytania ofertowego na BIP Powiatu Hajnowskiego.

Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska

________________________________________________________________________________________________

Znak sprawy: OA.272.27.2018                                                                 Hajnówka, 04.07.2018 r.

 

 

                                                Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1

                                                17-200 Hajnówka

 

 

Zapytanie nr 7/2018

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

organizację i przeprowadzenie 2 marszów na orientację „Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej”.  Zamówienie obejmuje opracowanie koncepcji gry terenowej, zorganizowanie i koordynację przebiegu, zapewnienie nagród uczestnikom wydarzenia oraz zorganizowanie uroczystości podsumowania imprezy.

Projekt „Puszcza i ludzie” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

                     

 

                                                                               Z poważaniem

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

 

 

Załącznik:

-           Warunki zamówienia

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

                *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu                   zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub     prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-07-05

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-07-17

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-07-05