Zamówienie Nr OA.272.28.2020 z dnia 2020-08-17 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania przetargowego na „Dostawa komputerów przenośnych (laptopów)wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczejw okresie epidemii COVID-19”

Tytuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania przetargowego na „Dostawa komputerów przenośnych (laptopów)wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczejw okresie epidemii COVID-19”
Numer OA.272.28.2020
Data wydania 2020-08-17

Hajnówka 17.08.2020r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

             

     Dotyczy zapytania ofertowego na:  „ Dostawa komputerów przenośnych (laptopów)
wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID-
19””

     Zgodnie z art 92. ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019, poz 1843)  informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Dostawa komputerów przenośnych (laptopów)
wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID-
19””  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 13.08.2020r. złożono 2 oferty. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przy wyborze kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty;

  1. Cena - 60 %
  2. Okres gwaracji– 40%

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert i ustalił jak niżej:

  • złożone oferta nie podlegają odrzuceniu
  • oferty zostały ocenione w sposób następujący:

Lp

Nazwa  firmy i adres Wykonawcy

Kryteria oceny (w pkt)

 Cena

   

Okres gwarancji

Łącznie

1

PHU SEBIS DIGITAL Piotr Kręcisz

Plac Piłsudskiego 5

 14-500 Braniewo

60,00

40,00

100,00

2

Komserwis Sop z o.o

ul. Piasta 16

15-044 Białystok

50,40

10,00

60,40

     Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma: PHU SEBIS DIGITAL Piotr Kręcisz Plac Piłsudskiego 5 14-500 Braniewo

     Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.

 

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2020-08-17

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2020-08-17

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2020-08-17