Zamówienie Nr OA.272.30.2018 z dnia 2018-07-11 - Zapytanie ofertowe nr 8/2018 Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Puszcza i ludzie”.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 8/2018 Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Puszcza i ludzie”
Numer OA.272.30.2018
Data wydania 2018-07-11
Termin składania uwag do oferty 2018-07-18

Znak sprawy: OA.272.30.2018                                                                 Hajnówka, 20.07.2018 r.

 

 

Oferenci uczestniczący w postępowaniu ofertowym

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

            Dotyczy: dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu  „Puszcza i ludzie”

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017  Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur do projektu pn. "Puszcza i ludzie", w tym Procedury nr 1 szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dotyczącej zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert.

 

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

 

 

L.p.

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymaganiami formalnymi

Cena brutto

 Ranking

1

DMD S.C. Paweł Miturski Dorota Miturska

ul.Staroniwska 41 B

35-101 Rzeszów

 

TAK

 

2189,40 zł

 

V

2

PRINTLAND Jarosław

Adamski

ul. Bystrzycka 69 C

54-215 Wrocław

 

TAK

 

2185,71 zł

 

IV

3

PRAXIS ŁÓDŹ Sp. j.

ul. Wółczańska 66

90-516 Łódź

 

TAK

 

2100,84 zł

 

II

4

ANYO A. Sierosławski

ul. Jurowiecka 44

15-101 Białystok

 

TAK

 

2011,05 zł

 

I

5

Bit Computer

ul. św. Krzyża 5

31-027 Kraków

 

TAK

 

2324,70 zł

 

VII

6

K. Olszewska-Piotrkowska Grafix

ul. Bitwy Białostockiej 2A

15-103 Białystok

 

TAK

 

2169,00 zł

 

III

7

BLACKLINE S.C.

ul Chmielewskiego 2 C

70-028 Szczecin

 

TAK

 

2238,60 zł

 

VI

 

Wybrano ofertę:

ANYO A. Sierosławski,  ul. Jurowiecka 44, 15-101 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego. Biorąć pod uwagę kryteria oceny: cena - 100%.

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Znak sprawy:OA.272.30.2018                                                                        Hajnówka, 11.07.2018 r.

 

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

A. Zina 1

17-200 Hajnówka

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 8/2018

 

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu  „Puszcza i ludzie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona Przyrody i edukacja ekologiczna oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

 

Z poważaniem

 

Załącznik:

- Warunki zamówienia

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

                *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej  lub     prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa   członkowskiego.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 8/2018

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 • Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:
Powiat Hajnowski
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  603-001-75-63, Nr REGON: 05065880

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl, www.powiat.hajnowka.pl

 

 • Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 

 • Przedmiot zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Puszcza i ludzie”

 

Dostawie będą podlegać materiały biurowe, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. Podane ceny w formularzu ofertowym uwzględniają wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wraz z dostawą zamówienia do siedziby Zamawiającego.

 

 

l.p.

Nazwa

Ilość

 1.  

Toner do drukarki Brother HL-5470DW TN-3380 Czarny,

Oryginał, wydajność 8000 stron.

2 szt.

 1.  

Toner do drukarki OKI C301dn Czarny,

Oryginał, wydajność 2200 stron

1 szt.

 1.  

Toner do drukarki OKI C301dn Błękitny (Cyan),

Oryginał, wydajność 1500 stron

1 szt.

 1.  

Toner do drukarki OKI C301dn Purpurowy (Magenta) ,

Oryginał, wydajność 1500 stron

1 szt.

 1.  

Toner do drukarki OKI C301dn Żółty (Yellow),

Oryginał, wydajność 1500 stron

1 szt.

 

Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Lucyna Lewczuk tel. (85) 682 30 46,

e-mail:  lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl

 • Termin wykonania zamówienia.

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiot zamówienia: dzień podpisania umowy,

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: jednorazowa dostawa do dnia: 20.08.2018 r.

 

 • Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający sprawdzi ofertę pod kątem zgodności warunków formalnych.
 2. Wykonawca powinien obliczyć cenę netto za pełną realizację usługi.
 3. Cena oferty wyrażona powinna być w złotych polskich.
 4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.
 5. W trakcie oceny ofert pod uwagę będzie brana cena – 100%

 

Kryterium: Cena – 100%

 

 • Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z  podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

 •  Oferta powinna zawierać:

 

1.Wypełniony „Formularz oferty”  - Zał. nr 2

 1. Oświadczenie - Zał. nr 4
 2. 3. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO - Zał. nr 5.

 

 

 • Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

 

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 18.07.2018 r.

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20 w terminie do dnia 18.07.2018 r.

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl w terminie do dnia 18.07.2018 r.

 

 • Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.   

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

 • Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:
 2. Druk „Formularz oferty” - zał. nr 2,
 3. Wzór umowy – zał. nr 3,
 4. Oświadczenie - zał. nr 4.
 5. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO - zał. nr 5.

 

 

 

 

 

                                                                                         ….....…........……………........…………

(podpis osoby upoważnionej)

 

 

Zatwierdził:

 

 

 

…............................................................

            Starosta /Wicestarosta

                Hajnówka,11.07.2018 r.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-07-11

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-07-20

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-07-11