Zamówienie Nr OA.272.31.2018 z dnia 2018-07-12 - Zapytanie nr 9/2018 Opracowanie graficzne, wydruk i dostawę kalendarza, fotoksiążki i broszury oraz przekazanie wersji elektronicznej realizowanych w ramach projektu "Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi"

Tytuł Zapytanie nr 9/2018 Opracowanie graficzne, wydruk i dostawę kalendarza, fotoksiążki i broszury oraz przekazanie wersji elektronicznej realizowanych w ramach projektu "Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi"
Numer OA.272.31.2018
Data wydania 2018-07-12
Termin składania uwag do oferty 2018-07-19

Hajnówka, 23.07.2018 r.

 Znak sprawy: OA.272.31.2018

 

Oferenci uczestniczący w postępowaniu ofertowym

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Dotyczy: Opracowanie graficzne, wydruk i dostawę  kalendarza, fotoksiążki i broszury oraz przekazanie wersji elektronicznej realizowanych w ramach projektu "Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi"

Powiat Hajnowski na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro w Starostwie Powiatowym w Hajnówce informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęło 12 ofert.

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

L.p.

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymaganiami formalnymi

Cena brutto

 Ranking

1

PPH Iwonex

Ujrzanów 289

08-110 Siedlce

 

TAK

 

11697,30 zł

 

XI

2

Dynamo Druk

Jakub Krakowiak

ul. Figowa 14

92 - 771 Łódź

 

TAK

 

 6519,00 zł

V

 

3

OFFSETdruk I MEDIA

Spółka z o. o.

ul. Frysztacka 48

43 - 400 Cieszyn

 

TAK

 

 

7084,80 zł

 

VI

4

AKART Studio Grafiki i Druku

ul. Wolności 123

48 - 231 Lubrza

 

TAK

 

8425,50 zł

 

IX

5

CREOTON

ul. 15 Sierpnia 7E

63 - 220 Kotlin

 

TAK

 

7318,50 zł

VII

 

6

ONStudio Sp. z o.o.

ul. Kajki 3/1

10- 546 Olsztyn

 

TAK

 

5378,94 zł

II

 

7

NajDruk Tomasz Bogatko

ul. Torowa 9H

35 - 205 Rzeszów

 

TAK

 

 5166,00 zł

I

8

Agencja Reklamy Eureka Plus

Barbara Fedorowicz Ryszard Fedorowicz

ul. 3 Maja 11/10

35 - 042 Rzeszów

TAK

15607,47 zł

XII

9

Agencja Wydawnicza "Argi" s.c., R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok

ul. Żegiestowska 11

50 - 542 Wrocław

TAK

5781,00 zł

III

10

WYDAWNICTWO TEKST Sp. z o.o.

ul. Kossaka 72

85 - 307 Bydgoszcz

TAK

7749,00 zł

VIII

11

Agencja Reklamowa GRAFPOL

Agnieszka Blicharz - Krupińska

ul. Czarneckiego 1

53 - 650 Wrocław

TAK

5904,00 zł

IV

12

Naczelna Organizacja Techniczna

Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych

Rada w Rzeszowie

ul. Kopernika 1

35 - 959 Rzeszów

TAK

10350,00 zł

 

X

 

Wybrano ofertę:

NajDruk Tomasz Bogatko

 1. Torowa 9H

35 - 205 Rzeszów

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena - 100%

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy: OA.272.31.2018                                                                  Hajnówka, 12.07.2018 r.

 

 

                          Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1

                         17-200 Hajnówka

 

 

Zapytanie nr 9/2018

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Opracowanie graficzne, wydruk i dostawę  kalendarza, fotoksiążki i broszury oraz przekazanie wersji elektronicznej realizowanych w ramach projektu "Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi"

Projekt „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu "Europa dla obywateli"

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

                                                                                                       Z poważaniem,

Wicestarosta

Jadwiga Dąbrowska

 

 

Załącznik:

-           Warunki zamówienia

 

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

                *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub     prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa    członkowskiego.

Załącznik:

PYTANIE NR 1

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska

Data wytworzenia: 2018-07-12

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2018-07-23

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2018-07-12