Zamówienie Nr OA.272.33.2018 z dnia 2018-07-25 - Zakup i dostawa 6 niszczarek do Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Tytuł Zakup i dostawa 6 niszczarek do Starostwa Powiatowego w Hajnówce
Numer OA.272.33.2018
Data wydania 2018-07-25
Termin składania uwag do oferty 2018-08-03

Hajnówka 10.08.2018

OA.272.33.2018       

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

               Zgodnie z art. 92. ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017, poz 1579)  informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. " Zakup i dostawa 6 niszczarek do Starostwa Powiatowego w Hajnówce " dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 03.08.2018r. złożono 7 ofert. Oferty dwóch Wykonawców zawierały taką samą cenę.

              W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający na podstawie  art 90 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579) zwrócił się do tych Wykonawców o złożenie dodatkowej oferty cenowej na urządzenia w terminie do 09.08.2018.

               W dniu 9.08.2018r. dodatkową ofertę złożyła firma GRAFIX K. Olszewska-Piotrowska, M. Tyrała Sp. j. ul. Bitwy Białostockiej 2A, 15-103 Białystok,  która zaoferowała   cenę 1350,54zł. Drugi wykonawca nie złożył dodatkowej oferty.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiający przy wyborze kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty -  Cena  - 100 %.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert i ustalił jak niżej:     

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma GRAFIX K. Olszewska, M. Tyrała Sp. j. ul. Bitwy Białostockiej 2A, 15-103 Białystok  ze względu na najniższą zaoferowaną cenę.

________________________________________________________________________________________________

Hajnówka 06.08.2018

OA.272.33.2018        

 

>>Wszyscy<<

Informacja z otwarcia ofert

 

            Powiat Hajnowski w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego OA.272.33.2018 z dnia 25.07.2018 na " Zakup i dostawa 6 niszczarek do Starostwa Powiatowego w Hajnówce " bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuje, że:

 1. Otwarcie ofert w postępowaniu  odbyło się w dniu 03.08.2018r. o godz. 12:15
 2. Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3000,00zł brutto.
 3. W ramach postępowania przetargowego wpłynęło 7 ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

New Technology sp. z o. o.

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

1134,00zł

1394,82zł

 

2

GRAFIX

K.Olszewska-Piotrowska,

M. Tyrala Sp. j.

ul. Bitwy Białostockiej 2A

15-103 Białystok

1134,00zł

1394,82zł

 

3

GRUPA MARCOVA POLSKA

SOLUTIONS SP. Z O. O.

ul. Lisia17

03-678 Warszawa

1200,00zł

1476,00zł

 

4

PC-NET Rafał Latacz

ul. Słonecznikowa 6b

42-224 Częstochowa

1213,38zł

1492,46zł

 

5

BIURONET Janusz Chrabota

ul. Ks. Józefa 54A

30.206 Kraków

1598,40zł

1966,03zł

 

6

OFFICE SERVICE

Mariola Szulborska

ul. Przędzalniana 6H

15-688 Białystok

1668,00zł

2051,64zł

 

7

ARTLAND Kamil Łaszczuk

ul. Wierobieja 30 L19

17-200 Hajnówka

3414,63zł

4200,00zł

 

 Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

________________________________________________________________________________________________

Hajnówka, 25.07.2018

Numer sprawy: OA.272.33.2018

 

                                                                                                                                      >>WSZYSCY<<

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Zakup i dostawa 6 niszczarek do Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 i 2018) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

Załącznik:

Warunki zamówienia

 

 

         Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

                *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu                   zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z                              uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:
Powiat Hajnowski
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  6030017563, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia.
 2. Przedmiotem zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/:

Zakup i dostawa 6 niszczarek do Starostwa Powiatowego w Hajnówce 

Poziom bezpieczeństwa                    DIN3

pojemność kosza                               minimum 18L

Niszczenie zszywek                          TAK

Niszczenie spinaczy                          TAK

Niszczenie kart kredytowych            TAK

Niszczenie płyt CD                           TAK

Wydajność                                        minimum 5 kartek a4 na raz

Rozmiar cięcia                                   4,5x30

Rodzaj cięcia                                     Ścinki

Automatyczny START/STOP          TAK

Gwarancja                                         2 lata

Gwarancja na noże                            2 lata

Gwarant                                            Dystrybutor urządzenia

Zasilanie                                            230V, wtyczka europejska

 

 

 1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan/Pani Igor Kondratiuk

pokój nr 7 tel. 85 682 47 68

 

 • Termin wykonania zamówienia.

10.08.2018

 

 1. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
  1. Najniższa cena (ilość zamówionych urządzeń jest zależna od wysokości ofert)
  2. ..........................................................................

inne:

 1. ..........................................................................

 

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia.

 

 • Oferta powinna zawierać:

 

 1. Wypełniony „Formularz oferty”.
 2. Parafowany wzór umowy
 3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

 

 • Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

 

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 03.08.2018 r. do godz. 12.00

 

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: informatyk@powiat.hajnowka.pl   

w terminie do dnia 03.08.2018 r. do godz. 12.00

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do Regulaminu .

 

 1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

….........................................................................................................................................

 1. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Druk „Formularz oferty” – zał. Nr 1 do Warunków Zamówienia
 2. Wzór umowy – zał. Nr 5 do Regulaminu
 3. Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – zał. Nr 2 do Warunków Zamówienia

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Data wytworzenia: 2018-07-25

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2018-08-10

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2018-07-25