Zamówienie Nr OA.272.34.2018 z dnia 2018-07-25 - Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki laserowej

Tytuł Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki laserowej
Numer OA.272.34.2018
Data wydania 2018-07-25
Termin składania uwag do oferty 2018-08-03

Hajnówka 06.08.2018

OA.272.34.2018        

 

>>Wszyscy<<

Wybór najkorzystniejszej oferty

              W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego OA.272.34.2018 z dnia 25.07.2018 na " Zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki laserowej " bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w oparciu o kryterium 100% cena wybrano ofertę firmy  PRINTMARK Marek Słowikowski za cenę 2827,77 zł brutto.

            Oferta została wybrana spośród:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

PRINTMARK Marek Słowikowski

ul. Adama Asnyka 8A

16-001 Kleosin

2299,00zł

2827,77zł

 

2

New Technology sp. z o. o.

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

2309,00zł

2840,07zł

 

3

MITEL Michał Szorc

ul. Suwalska 69A

19-300 Ełk

3390,00zł

4169,70

 

4

ARTLAND Kamil Łaszczuk

ul. Wierobieja 30 L19

17-200 Hajnówka

3414,63zł

4200,00zł

 

 Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

_______________________________________________________________________________________________

Hajnówka, 25.07.2018

Numer sprawy: OA.272.34.2018

 

                                                                                                                  >>WSZYSCY<<

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki laserowej

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 i 2018) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

Załącznik:

Warunki zamówienia

 

         Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

                *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu                   zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z                              uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:
Powiat Hajnowski
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  6030017563, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 1. Przedmiot zamówienia.
 2. Przedmiotem zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/:

Urządzenie wielofunkcyjne i drukarka laserowa

 

Minimalne parametry

 

 • Urządzenie wielofunkcyjne:

- wielofunkcyjna urządzenie monochromatyczne, A3

- kopiowanie, drukowanie, skanowanie

- Prędkość: 20 str./min. format A4, 11 str./min. format A3

- Wydruk pierwszej strony minimum 7 sekund

- Pojemność nośników standardowych: minimum 1 kaseta na 250 arkuszy,

- Podajnik boczny na minimum 100 arkuszy

- Rozdzielczość wydruku - jakość obrazu minimum 600 x 600

 

 • Drukarka laserowa:

- drukarka laserowa monochromatyczna

- Prędkość wydruku: minimum 25 str./min

- Rozdzielczość wydruku – minimum 600 x 600 dpi

- Pojemność podajnika papieru: minimum 250 arkuszy

- USB 2.0, Ethernet, Wifi

W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się: dostarczyć urządzenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, dokonać instalacji, uruchomienia i przetestowania urządzenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, przeprowadzić nieodpłatne szkolenie dla co najmniej 2 osób z obsługi urządzenia.

 

 1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan/Pani Igor Kondratiuk

pokój nr 7 tel. 85 682 47 68

 

 • Termin wykonania zamówienia.

10.08.2018

 

 1. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
  1. Najniższa cena
  2. ..........................................................................

inne:

 1. ..........................................................................

 

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia.

 

 • Oferta powinna zawierać:

 

 1. Wypełniony „Formularz oferty”.
 2. Parafowany wzór umowy
 3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

 

 • Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

 

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 03.08.2018 r. do godz. 12.00

 

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: informatyk@powiat.hajnowka.pl   

w terminie do dnia 03.08.2018 r. do godz. 12.00

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do Regulaminu .

 

 1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Druk „Formularz oferty” – zał. Nr 1 do Warunków Zamówienia
 2. Wzór umowy – zał. Nr 5 do Regulaminu
 3. Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – zał. Nr 2 do Warunków Zamówienia

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Data wytworzenia: 2018-07-25

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2018-08-06

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2018-07-25