Zamówienie Nr OA.272.35.4.2019 z dnia 2019-08-22 - Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów konferencyjnych.

Tytuł Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów konferencyjnych.
Numer OA.272.35.4.2019
Data wydania 2019-08-22
Termin składania uwag do oferty 2019-08-30

Hajnówka, 22 sierpnia 2019 r.

Numer sprawy: OA.272.35.4.2019

 

ZAPYTANIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia polegającego na wykonaniu i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego materiałów konferencyjnych.

Usługa jest realizowana w ramach projektu MARA – mobilność i dostępność na obszarach wiejskich – nowe podejścia do rozwijania koncepcji mobilności w odległych obszarach (Interreg Baltic Sea Region).

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

Załącznik:

Warunki zamówienia

 

Wicestarosta

Joanna Kojło

____________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

                *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu                   zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z                             uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 ____________________________________________________________________________________________

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

I. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP: 6030017563, REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów konferencyjnych.

 1. Materiały konferencyjne:

Produkt nr 1: długopis USB - pamięć 2 GB

Materiał: obudowa metalowa

Parametry techniczne: automatyczny, wkład niebieski;

Kolor: w tonacji srebrnej lub szarej,

Znakowanie: druk jednostronny techniką adekwatną do materiału obudowy w postaci zestawu logotypów przekazanych przez Zamawiającego,

Nakład: 100 sztuk.

 

 Produkt nr 2: Teczka z gumką – specyfikacja:

Wymiary: format A4,

Materiał: kreda minimum 350 g,

Sposób zamykania: gumka, minimum 2 skrzydełka (prawe, dolne)

Kolorystyka:  jednostronnie kolorowy (4+0) CMYK w tonacji żółtej, gumka w kolorze teczki,

oznaczona wymaganymi logotypami przekazanych przez Zamawiającego.

Nakład: 100 sztuk

 

 • Do obowiązków Wykonawcy w ramach umowy będzie zamieszczenie na każdym elemencie wchodzącym w skład pakietu materiałów konferencyjnych następujących logotypów:

 • Logotypy dostępne w wersji PNG oraz PDF stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.
 • Oznakowanie logotypami musi być wykonane w sposób trwały i widoczny. Wielkość logotypów musi być dostosowana do wymiarów poszczególnych materiałów konferencyjnych.
 • Projekt i koncepcja graficzna materiałów konferencyjnych (wliczone w cenę usługi) leży po stronie Wykonawcy i podlega akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca wykona projekt materiałów graficznych w ciągu dwóch dni licząc od dnia podpisania umowy, Zamawiający dokona akceptacji projektu w ciągu jednego dnia.

      2. Dostawa do siedziby Zamawiającego:

Zamawiający dostarczy materiały konferencyjne do siedziby Zamawiającego na poniższy adres:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. A. Zina 1,17-200 Hajnówka

    3. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Pani Katarzyna Miszczuk, pokój nr 7 Starostwa Powiatowego w Hajnówce, tel. 85 682 47 68, e-mail: redakcja@powiat.hajnowka.pl.

 

III. Termin wykonania zamówienia.

10 września 2019 r., czas dostawy: do 14.30

 

IV. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Waga kryterium: Cena – 100 %

V. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) właściwego dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia.

 

VII. Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony „Formularz oferty” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego,
 2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego,
 3. Parafowany wzór umowy – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zapytania ofertowego.

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać:

drogą elektroniczną w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 na adres mailowy: mara@powiat.hajnowka.pl

 

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do Warunków Zamówienia.

 

X. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XI. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Druk „Formularz oferty” – zał. Nr 1 do zapytania ofertowego
 2. Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – zał. Nr 2 do zapytania ofertowego
 3. Wzór umowy – zał. Nr 3 do zapytania ofertowego

                                                                                     

                                                                                  

Sekretarz Powiatu Danuta Rola

 (podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

Zatwierdził:

Wicestarosta Joanna Kojło

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wicestarosta Joanna Kojło

Data wytworzenia: 2019-08-22

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-08-22

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-08-22