Zamówienie Nr OA.272.4.2017 z dnia 2017-01-23 - Zapraszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”

Tytuł Zapraszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”
Numer OA.272.4.2017
Data wydania 2017-01-23

Hajnówka, 23-01-2017

 

 

Numer sprawy: OA.272.4.2017

 

 

              

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem

...........................................

 

Załącznik:

-    Warunki zamówienia

-    Wzór umowy

-   Wykaz przeprowadzonych audytów

-  Oświadczenie o posiadanym kwalifikacjach

 

 

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:
Powiat Hajnowski
ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP: 6030017563 Nr REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 2. Przedmiot zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Do zadań Wykonawcy należeć będzie:

1. identyfikacja i analiza obszarów ryzyka związanego z działalnością jednostki,

2. przygotowanie planu audytu na 2017 rok w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy,

3. przeprowadzenie trzech zadań zapewniających,

4. sporządzenie pisemnych sprawozdań z realizacji zadań zapewniających,

5. usługi doradcze mające na celu usprawnienie procesu zarządzania jednostkami z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Hajnowskim – wymagane konsultacje osobiste audytora raz na kwartał w siedzibie Zamawiającego

6. sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za 2017 rok

        3. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Włodzimierz Pietruczuk pokój nr 23, tel. 85/682 45 77;

Danuta Rola  pokój nr 21, tel. 85/682 30 45.

 3. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 4. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

a) Oświadczenie dotyczące posiadania wymaganych uprawnień przez Wykonawcę (dot. osoby/osób, które wezmą udział w realizacji zamówienia) zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych - Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz.1870)

b) Oświadczenie o przeprowadzeniu co najmniej 3 audytów wewnętrznych w jst.

c) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i według standardów określonych przez Ministerstwo Finansów

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na załączonym formularzu ofertowym)

3. Ocena ofert:

Przy wyborze oferty do realizacji zamówienia zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena -100%, .

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta odpowiadająca warunkom zamówienia z najniższą ceną zaoferowaną przez Wykonawcę.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianie.

4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną uwzględnione.

5. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Starosta Hajnowski zastrzega prawo przeprowadzenia rozmowy z Oferentem – celem określenia tematu zadania audytowego.

6. Wybór oferty nastąpi w terminie 10 dni od daty upływu terminu składania ofert.

7. Powyższe zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy uczestniczyli w postępowaniu.

 6. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 8. Oferta powinna zawierać:

  1. Wypełniony „Formularz oferty”
  2. Parafowany wzór umowy
  3. Wykaz przeprowadzonych audytów
  4. Oświadczenie o posiadanym kwalifikacjach

 9. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 2 lutego 2017r. do godz. 10:00

z dopiskiem na kopercie:

oferta na zapytanie ofertowe pn.: Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr fax zamawiającego (85) 682 42 20

w terminie do dnia 2 lutego 2017r. do godz. 10:00

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiat.hajnowka.pl z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe - „Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”. Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF), w terminie do dnia 2 lutego 2017r. do godz. 10:00

 10.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.  

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 11. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 12. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

Druk „Formularz oferty”

Wzór umowy

 

                                                                                                   zastępca Naczelnika Wydziału

                                                                                               Organizacyjno – Administracyjnego

 

                                                                                                     Włodzimierz Pietruczuk

                                                                                        

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

 

 

Zatwierdził:

 

…..............................

Starosta

 

 

Hajnówka, …..............-........-.......

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Włodzimierz Pietruczuk, Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-01-24

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-01-24