Zamówienie Nr OA. 272.42.2018 z dnia 2018-10-01 - „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją pn.” Budowa budynku usługowego i zagospodarowanie terenu „Parkingu Zwierzyniec” w ramach projektu pn. „Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej”. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją pn.” Budowa budynku usługowego i zagospodarowanie terenu „Parkingu Zwierzyniec” w ramach projektu pn. „Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej”
Numer OA. 272.42.2018
Data wydania 2018-10-01

Hajnówka 04.10.2018r.

 

OA.272.42.2018

 

           INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

               Zgodnie z art 4. ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017, poz 1579)  informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego - rozeznanie rynku na zadanie pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru  nad inwestycją pn.” Budowa budynku usługowego i zagospodarowanie terenu „Parkingu Zwierzyniec” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 04.10.2018 r. złożono 3 oferty. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przy wyborze kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty;

 1. Cena  - 100 %

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert i ustalił jak niżej:

 1. Zamawiający odrzucił ofertę firmy KOBIN Sebastian Burnos, ul. Rynek Kościuszki 15 b m 3, 15-091 Białystok, ponieważ nie spełniała wszystkich warunków zawartych w zapytaniu ofertowym  w trybie rozeznania rynku i nie  podlega dalszej ocenie.
 2. Pozostałe oferty zostały ocenione w sposób następujący:

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Punktacja

1

Przedsiębiorstwo Usługowe "AD-BUD" R i P Popow s.c.

ul. Żelazna 9/54, 15-298 Białystok

56 000,00 zł

77 pkt.

2

Usługi Instalacyjno-Budowalne Zbigniew Świaniewicz

ul. Długosza 8, 16-001 Kleosin

43 050,00 zł

100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma Usługi Instalacyjno-Budowalne Zbigniew Świaniewicz, ul. Długosza 8, 16-001 Kleosin.

 

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 100 pkt.

 

                                                                                                         Starosta Hajnowski

                                            Mirosław Romaniuk

__________________________________________________________________________________________________

Dotyczy Projektu nr WND-RPPD.06.03.00-20-0008/17 pod nazwą. „Szlakiem Bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach    Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hajnówka 04.10.2018

 Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. ,poz. 1579 ze zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. Otwarcie ofert w postępowaniu: zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku pn.  „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją pn.” Budowa budynku usługowego i zagospodarowanie terenu „Parkingu Zwierzyniec”  odbyło się w dniu 04.10.2018 r. o godz. 10:15
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 29 520,00 zł brutto.
 3. W ramach postępowania wpłynęły 3 oferty:

Lp.

Nazwa  firmy i adres Wykonawcy

Cena brutto

     ( w zł )

1.

Przedsiębiorstwo Usługowe "AD-BUD" R i P Popow s.c.

ul. Żelazna 9/54, 15-298 Białystok

56 000,00 zł

2.

KOBIN Sebastian Burnos

ul. Rynek Kościuszki 15 b m 3, 15-091 Białystok

52 016,70 zł

3.

Usługi Instalacyjno-Budowalne Zbigniew Świaniewicz

ul. Długosza 8, 16-001 Kleosin

43 050,00 zł

 

                                                                                                              

                                                                                                               Starosta   Hajnowski

                                                                                                               Mirosław Romaniuk

______________________________________________________________________________________

Hajnówka 1.10.2018r.

OA.272.42.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie rozeznania rynku

Powiat Hajnowski   

na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017,poz. 1579) oraz zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  i „Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”(rozeznanie rynku)

zaprasza

do składania ofert na realizację zamówienia pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru  nad inwestycją pn.” Budowa budynku usługowego i zagospodarowanie terenu „Parkingu Zwierzyniec” w ramach projektu pn. „Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej”

 1. Zamawiający

Powiat Hajnowski

 1. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

tel: 856822718;

fax: 856824220

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl;

strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

NIP 6030017563; REGON 050658580

 1. Postanowienia ogólne
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje„Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją pn.” Budowa budynku usługowego i zagospodarowanie terenu „Parkingu Zwierzyniec” w ramach projektu pn. „Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej”
 3. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu  ( umowa Nr UDA-RPPD.06.03.00-20-0008/17-00).
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania. O przyczynach unieważnienia bądź pozostawienia postępowania bez wyboru oferty Wykonawcy zostaną poinformowani.

 

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przede wszystkim:

1)  prowadzenie wszystkich czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w relacji do zakresu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim pełnienie czynności określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.);

2)  działanie w imieniu Zamawiającego i odpowiadanie za kompleksową i terminową realizację inwestycji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczenie Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia tergo prawa

3) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z wielobranżowym projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

3)  nadzór w zakresie branż: konstrukcyjnej,elektrycznej oraz instalacji i sieci sanitarnych;

4)  sprawdzanie /kontrola jakości wykonywanych robót i ich zgodności z dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno – budowlanymi, normami państwowymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

5)  prowadzenie narad konsultacyjnych i koordynacyjnych z udziałem Inwestora i Wykonawcy;

6)  prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie, uczestniczenie w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego, kontrolach przeprowadzanych przez organy uprawnione do kontroli oraz nadzorowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli;

7)  uczestniczenie w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach, testach, badaniach obmiarach i odbiorach technicznych;

8)  ocena konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, wnioskowanie wspólnie z Kierownikiem Budowy o akceptację do Zleceniodawcy ( z wyjątkiem robót wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu lub uniknięciu strat - wówczas Inspektor sam podejmuje decyzję wiążącą Wykonawcę) 

9) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych;

 • Zakres robót objęty nadzorem:

- Prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce istniejących elementów budynku usługowego ( część fundamentów ok 50m2), nawierzchni (przełożenie starego bruku kamiennego)

- Zakres planowanych prac budowlanych polega na:

 1. a) budowie budynku usługowego,
 2. b) budowie wiaty z kominkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj:

-  parking na 26 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 1 miejsce parkingowe dla autokaru,

-   plac zabaw,

- stojaki na rowery,

- ławki,

- "przydomowa" oczyszczalnia ścieków o przepustowości do 5,0m3/dobę,

- zbiornik na nieczystości ciekłe o poj. do 10m3,

- zbiornik na wody pościekowe o poj. do 10 m3,

- studnia wiercona,

- oświetlenie parkingu,

- słupy z panelami fotowoltaicznymi

 • Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji projektowej inwestycji objętej nadzorem stanowiącej Załącznik Nr 5 do niniejszego zaproszenia.
 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Termin wykonania zamówienia - 01.09.2019r.
 3. Warunki udziału w postępowaniu
 4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do należytego wykonania zadania, a co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. Przez określenie roboty budowlane należy rozumieć: roboty z branży konstrukcyjnej, elektrycznej oraz instalacji i sieci sanitarnych, a także odpowiednie doświadczenie.
 5. Osoby sprawujące nadzór inwestorski muszą posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie.
 6. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca posiadał kwalifikacje co najmniej w jednej ze specjalności, o których mowa w pkt 1, a w zakresie pozostałych specjalności polegał na zasobach podmiotów trzecich z zastrzeżeniem, że będą oni brać udział w realizacji zamówienia za zasadzie podwykonawstwa.
 7. Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o posiadanych uprawnieniach. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wypełniony i podpisany formularz ofertowy
 8. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie  wykonał  minimum jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru budowlanego   o wartości nie mniejszej niż 25000,00zł. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wykazem usług stanowiącym  Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
 9. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć kopie:

1) uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności   konstrukcyjnej, elektrycznej oraz instalacji i sieci sanitarnych ( z zastrzeżeniem rozdziału V pkt 3 )

2) referencji lub innego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zadania polegającego na pełnieniu w okresie ostatnich 3 lat – minimum  jednej usługi polegającej na pełnieniu nadzoru budowlanego   o wartości nie mniejszej niż 25000,00zł.

 1. Kopia dokumentów, o których mowa wyżej powinna być potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
 2. Referencje muszą zawierać opis przedmiotu zamówienia objętego nadzorem , jego wartość, datę wykonania oraz czytelne wskazanie podmiotu wystawiającego dokument, łącznie z podpisem wystawcy
 3. W przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich, oprócz kopii uprawnień, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zobowiązanie ( w formie pisemnej, oryginał) tego podmiotu do realizacji zamówienia (w zakresie posiadanych przez niego uprawnień) na zasadzie podwykonawstwa.
 4. Oferty nie spełniające wszystkich powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.
 5. Informacje dotyczące składania ofert.
 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Podpisaną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 8. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Kopertę należy zaadresować na: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka oraz oznaczyć: „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.„Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją pn. ” Budowa budynku usługowego i zagospodarowanie terenu „Parkingu Zwierzyniec” w ramach projektu pn. „Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej” Oferta powinna też zawierać nazwę i adres Wykonawcy
 9. Termin złożenia ofert – do dnia 4.10.2018 r. do godz. 10:00.
 10. Miejsce składania ofert – Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, I piętro, pokój Nr 19 (sekretariat)
 11. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę – decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
 12. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Walentyna Pietroczuk – tel: 856823046; fax: 856824220; e-mail: promocja@powiat.hajnowka.pl (poniedziałek – piątek w godz. 7:30 -15:30)

VII. Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Cena oferty jest cena brutto tj. z podatkiem VAT, o ile dotyczy. Musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z wyodrębnieniem należnego podatku VAT .
 2. Cenę oferty należy podać w oparciu o kalkulację własną.
 3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi prze Zamawiającego w treści niniejszego zaproszenia ,a w tym koszty uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych.
 4. Cena nie ulegnie zmianie przez okres wykonywania zamówienia.
 5. Rozliczenia między Zmawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej po realizacji zamówienia i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót objętych nadzorem.

VIII.  Kryterium oraz sposób oceny i wyboru ofert.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

 1. Cena – 100%
 2. Sposób przyznania punktów za kryterium „cena”(C)

                                 najniższa cena ofertowa

                     C= …............................................................x100

                                 cena ofertowa w ocenianej ofercie

 1. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Wykonawca, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę zostanie e-mailowo wezwany do złożenia dokumentów o których mowa w rozdziale V zaproszenia. W przypadku nie dostarczenia przedmiotowych dokumentów lub w sytuacji braku posiadania wymaganych przez Zamawiającego dokona oceny oferty kolejnej pod względem najkorzystniejszej ceny, a Wykonawcę wykluczy z postępowania jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przekazane wszystkich Wykonawcom, którzy przesłali oferty w ustalonym terminie i zamieszczone na stronie internetowej.
 4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania postępowanie może zostać unieważnione.
 5. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych poddanych ocenie.
 6. Zmiany umowy.
 7. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających w szczególności na zmianie terminu umowy, zmianie wynagrodzenia i osób przewidzianych do realizacji zadania :

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy  może nastąpić:

 1. a) w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych
 2. b) działania siły wyższej lub wystąpienia obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia w określonym terminie realizacji inwestycji objętej nadzorem.

2) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa:

 1. a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT

3) zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy, z wyłączeniem osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru, może nastąpić na wniosek tego Inspektora pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania opisane w zapytaniu ofertowym .

 1. Wszelkie zmiany umowy stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy po rygorem nieważności.
 2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zaproszenia do składania ofert w trybie rozeznania rynku przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zaproszenia zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcom w formie e-maila. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienie treści zaproszenie będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
 2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej.
 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach.

XIII. Załączniki do zapytania ofertowego

 1. Formularz ofertowy.(Załącznik Nr 1)
 2. Wykaz wykonanych usług (Załącznik Nr 2)
 3. Wzór umowy (Załącznik Nr 3)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik Nr 4)
 5. Dokumentacja projektowa robót budowlanych (Załącznik Nr 5)(Dokumentacja dostępna pod zamówieniem https://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-611033-n-2018-z-dnia-2018-08-30-ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-powiat-hajnowski-budowa-budynku-uslugowego-i-zagospodarowanie-terenu-parkingu-zwierzyniec-.html )

 

 

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Włodzimierz Pietruczuk

Data wytworzenia: 2018-10-01

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-10-04

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-10-01