Zamówienie Nr OA.272.43.2018 z dnia 2018-10-03 - Zakup i dostawa 4 komputerów i 8 monitorów

Tytuł Zakup i dostawa 4 komputerów i 8 monitorów
Numer OA.272.43.2018
Data wydania 2018-10-03
Termin składania uwag do oferty 2018-10-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie unieważnione

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hajnówka, 03.10.2018

 

Numer sprawy: OA.272.43.2018

 

 

>>WSZYSCY<<

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

...................... Zakup i dostawa 4 komputerów i 8 monitorów...................................................

....................................................................................................................................................

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Załącznik:

Warunki zamówienia

 

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

 

 

         Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

                *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:
Powiat Hajnowski
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  6030017563, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia.
 2. Przedmiotem zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/:

Zakup i dostawa 4 komputerów i 8 monitorów

Minimalne parametry

 

Komputer:

Przeznaczenie                                 Do biura i zastosowań profesjonalnych

Procesor                                         6M Cache, 2.70 / 3.30 GHz

Liczba rdzeni procesora                    4-rdzeniowy, 4-wątkowy

Chipset płyty głównej                       Intel® Q270

Pamięć RAM                                    minimum 8 GB

Technologia pamięci RAM                 DDR4 DIMM

Taktowanie pamięci RAM                 mini 2400 MHz

Możliwość rozbudowy RAM               Tak

Technologia dysku                           HDD - magnetyczny

Pojemność dysku                             minimum HDD 500 GB

Liczba dysków                                  1 dysk

Prędkość obrotowa                           7200 obr/min

Pamięć karty graficznej                     Współdzielona

Interfejsy                                        COM (RS-232), PCI Express, SATA III, USB 3.0

Liczba portów USB 3.0                      8 x

Liczba USB na przednim panelu         4 x USB 3.0

Wyjścia/wejścia obrazu                     DisplayPort, D-Sub / VGA

Platforma szyfrująca TPM                  Tak

Komunikacja                                     LAN (RJ-45)

Standard łączności                            LAN 10/100/1000 Mbps

System operacyjny                           Windows 10 Pro z opcją downgrade do Windows 7 Professional

Typ zasilacza                                    Wbudowany

Przedział mocy                                 201-300 W

Napięcie zasilania / zasilacza             230 V

Rodzaj wtyczki sieciowej                   Typ E

Zawartość zestawu                           Kabel zasilający, Klawiatura, Mysz

 

Monitor:

Przekątna                    31.5"/80cm

Rozdzielczość               2560x1440, 16:9, 93dpi

Jasność                        250cd/m²

Kontrast                       1.200:1 (statyczny), 80.000.000:1 (dynamiczny)

Czas reakcji                 4ms

Kąt widzenia                 178°/178°

Panel                           IPS

Powłoka                       matowa (non-glare)

Podświetlenie               White-LED, flicker-free, filtr niebieskiego światła

Głębia kolorów             10bit (8bit z FRC)

Przestrzeń barw           99% (sRGB), 87% (Adobe RGB)

Częstotliwość sygnału           15-113kHz (w poziomie), 24-75Hz (w pionie)

Złącza                                 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x mini DisplayPort 1.2

Audio                                  głośniki (2x 2W), 1x Line-Out

Pobór mocy                         43W (praca), 0.5W (czuwanie)

Klasa efektywności energetycznej B

W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się: dostarczyć urządzenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, dokonać instalacji, uruchomienia i przetestowania urządzeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.

 1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan/Pani Igor Kondratiuk

pokój nr 7 tel. 85 682 47 68

 • Termin wykonania zamówienia.

19.10.2018

 1. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
  1. Najniższa cena

 

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia.

 

 • Oferta powinna zawierać:

 

 1. Wypełniony „Formularz oferty”.
 2. Parafowany wzór umowy
 3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

 

 • Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

 

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 12.10.2018 r. do godz. 12.00

 

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: informatyk@powiat.hajnowka.pl   

w terminie do dnia 12.10.2018 r. do godz. 12.00

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do Regulaminu .

 

 1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

….........................................................................................................................................

 1. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Druk „Formularz oferty” – zał. Nr 1 do Warunków Zamówienia
 2. Wzór umowy – zał. Nr 5 do Regulaminu
 3. Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – zał. Nr 2 do Warunków Zamówienia

                                                  

 

                                    

Zatwierdził:

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

Hajnówka, dnia 03.10.2018

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Data wytworzenia: 2018-10-03

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2018-10-24

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2018-10-03