Zamówienie Nr OA.272.44.2018 z dnia 2018-10-25 - Zapytanie nr 9/2018 - świadczenie usługi eksperckiej dotyczącej dziedzictwa kulturowego (część I zamówienia) oraz świadczenie usługi eksperckiej dotyczącej dziedzictwa przyrodniczego (część II zamówienia). ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Zapytanie nr 9/2018 - świadczenie usługi eksperckiej dotyczącej dziedzictwa kulturowego (część I zamówienia) oraz świadczenie usługi eksperckiej dotyczącej dziedzictwa przyrodniczego (część II zamówienia)
Numer OA.272.44.2018
Data wydania 2018-10-25
Termin składania uwag do oferty 2018-11-01

Znak sprawy: OA.272.44.2018                                                                                 Hajnówka, 02.11.2018 r.

 

 

 

 

 

 

Oferenci uczestniczący w postępowaniu ofertowym

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Dotyczy:

Świadczenie usługi eksperckiej dotyczącej dziedzictwa kulturowego (część I zamówienia) oraz świadczenie usługi eksperckiej dotyczącej dziedzictwa przyrodniczego (część II zamówienia) podczas otwartego spotkania dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej pt. "Jakie są relacje między dziedzictwem kulturowym a przyrodniczym w regionie Puszczy Białowieskiej?"

 

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017  Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur do projektu pn. "Puszcza i ludzie", w tym Procedury nr 1 szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dotyczącej zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty - 1 oferta na I część zamówienia Świadczenie usługi eksperckiej dotyczącej dziedzictwa kulturowego oraz 1 oferta na II część zamówienia Świadczenie usługi eksperckiej dotyczącej dziedzictwa przyrodniczego.

 

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

 

Część I zamówienia - ekspert prezentujący dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena/ Liczba pkt.

Doświadczenie zawodowe eksperta

Liczba pkt.

Razem liczba pkt./Ranking

Uwagi

1.

NARVA

Mirosław Stepaniuk

Puchły 62, 17-210 Narew

 

3500 zł/

60 pkt.

22/40 pkt.

100 pkt./I

-

 

Część II zamówienia - ekspert prezentujący dziedzictwo przyrodnicze regionu Puszczy Białowieskiej:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena/ Liczba pkt.

Doświadczenie zawodowe eksperta

Liczba pkt.

Razem liczba pkt./Ranking

Uwagi

1.

CHYRA - Edyta Michalczyk-Chyra

Park Dyrekcyjny 6/2

17-230 Białowieża

3505,50 zł/

60 pkt.

5/40 pkt.

100 pkt./I

-

 

 1. Wybrano ofertę:

Część I zamówienia - ekspert prezentujący dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej:

      NARVA Mirosław Stepaniuk

Puchły 62, 17-210 Narew

 

      Część II zamówienia - ekspert prezentujący dziedzictwo przyrodnicze regionu Puszczy Białowieskiej:

      CHYRA - Edyta Michalczyk-Chyra

      Park Dyrekcyjny 6/2

17-230 Białowieża

 

 1. Uzasadnienie wyboru:

Oferty spełniają warunki zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena oraz doświadczenie zawodowe eksperta oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w swojej części.

 Wicestarosta

Jadwiga Dąbrowska

________________________________________________________________________________________

Znak sprawy:   OA.272.44.2018                                                            Hajnówka, 25.10.2018 r.

 

 

Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

 

 

Zapytanie nr 9/2018

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperckiej dotyczącej dziedzictwa kulturowego (część I zamówienia) oraz świadczenie usługi eksperckiej dotyczącej dziedzictwa przyrodniczego (część II zamówienia) podczas otwartego spotkania dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej pt. "Jakie są relacje między dziedzictwem kulturowym a przyrodniczym w regionie Puszczy Białowieskiej?"–  zamówienie składa się z dwóch części

Projekt „Puszcza i ludzie” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.1) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

Załącznik:

Warunki zamówienia

…...............................................

/Podpis Starosty/Wicestarosty/

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ____________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

                                        *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu                   zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub                                     prawnej,  lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa        

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-10-25

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-11-02

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-10-25