Zamówienie Nr OA.272.45.2020 z dnia 2020-12-11 - „Zakup licencji dostępu do systemu informacji prawnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Hajnówce na lata 2021-2023"

Tytuł „Zakup licencji dostępu do systemu informacji prawnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Hajnówce na lata 2021-2023
Numer OA.272.45.2020
Data wydania 2020-12-11
Termin składania uwag do oferty 2020-12-21

Hajnówka, 11.12.2020r.

 

 

OA.272.45.2020

               

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Zakup licencji dostępu do systemu informacji prawnej  na potrzeby Starostwa Powiatowego w Hajnówce na lata 2021-2023”

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem

 

Wicestarosta

Joanna Kojło

 

 

Załącznik:

  • Warunki zamówienia

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Hajnowski
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  6030017563, Nr REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest  „Zakup licencji dostępu do systemu informacji prawnej  na potrzeby Starostwa Powiatowego w Hajnówce” :

4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Licencja dostępu do systemu informacji prawnej na lata 2021-2023

Jednoczesny dostęp do programu dla nieograniczonej liczby pracowników

1) pełna baza aktów prawnych z Dz. U, M. P wraz z tekstami ujednoliconymi;

2) baza aktów prawnych UE w języku polskim wraz z tekstami ujednoliconymi;

3) Dzienniki Urzędowe Ministerstw;

4) Komplet ujednoliconych aktów prawa miejscowego publikowanych we wszystkich dziennikach urzędowych

województw, wydanych od 1999 r. (data wprowadzenia obecnego podziału administracyjnego RP) zawierających:

  1. a) opis aktu prawnego, zawierający, co najmniej:

tytuł aktu,

rodzaj aktu,

adres publikacyjny,

informacje o podstawie

-  wskazany nawigator procedur administracyjnych zawierający schematy procedur obejmujących postępowanie

administracyjne

  1. b) tekst aktu prawnego:

aktualny (stan na dzień wydania bazy),

archiwalny (wg stanu po każdej zmianie);

5) orzecznictwo:

a) Sądu Najwyższego,

b) Naczelnego Sądu Administracyjnego,

c) Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,

d) Trybunału Konstytucyjnego,

e) Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych,

f) Samorządowe Kolegium Odwoławcze,

g) Regionalna Izba Obrachunkowa,

h) Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,

i) Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych,

j) Sądów Apelacyjnych,

k) Sądu Antymonopolowego,

l) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

6) System powinien mieć możliwość przyporządkowywania orzecznictwa do podstawowej jednostki redakcyjnej

(artykułu, punktu, paragrafu), orzecznictwo oceniane co do aktualności;

7) dostęp do pełnych komentarzy aktów prawnych i orzecznictwa, a w szczególności w zakresie:

a) postępowanie administracyjne,

b) prawo cywilne,

c) prawo karne,

d) prawo pracy,

e) zamówienia publiczne,

f) prawo bankowe,

g) prawo europejskie,

h) prawo ochrony środowiska,

i) prawo oświatowe,

j) rachunkowość ni finanse,

k) prawo podatkowe,

l) ubezpieczenia społeczne,

m) prawo nieruchomości,

n) prawo upadłościowe,

o) prawo gospodarcze,

p) prawo spółek handlowych,

q) ochrona zdrowia,

r) prawo budowlane,

s) gospodarka nieruchomościami,

t) prawo geodezyjne i kartograficzne,

u) prawo wodne,

v) przepisy BHP;

8) dostęp do publikacji prawniczych;

9) dostęp do archiwum aktów prawnych;

10) dostęp do informacji z Krajowego Rejestru Sądowego;

11) merytoryczność i fachowość komentarzy do aktów;

12) edytowalne wzory umów i pism;

13) wymagane jest Kalendarium pozwalające na codzienne sprawdzanie, jakie akty danego dnia: wchodzą w życie, zostały ogłoszone, zostały zmienione, są aktami zmieniającymi, tracą moc oraz zostały ujednolicone wraz z krótkimi komentarzami;

  1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest: Włodzimierz Pietruczuk, tel. 856824037; 606762902

III. Termin wykonania zamówienia.

            31.12.2020r.

IV. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1). Ofertę należy sporządzić w języku polskim ,w formie pisemnej ( na załączonym formularzu ofertowym)

2). Ocena ofert:

- przy wyborze oferty  kierować się będziemy kryteriami:

a) najniższa cena - 100%

- za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca warunkom zamówienia z najniższą ceną zaoferowaną przez Wykonawcę

- cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianie.

V. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

VII. Oferta powinna zawierać:

  • Wypełniony „Formularz oferty”.
  • Parafowany wzór umowy

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 21.12.2020r.  r. do godz. 12:00

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

X. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

XI. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

  1. Druk „Formularz oferty” - zał. Nr 1 do WZ
  2. Wzór umowy – zał. nr 5 do regulaminu

 

 

                                                                                           ….....…........……………........

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

 

Zatwierdził:

…..............................

Starosta /Wicestarosta

 

 

 

Hajnówka, 11.12.2020r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wicestarosta Joanna Kojło

Data wytworzenia: 2020-12-11

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-12-17

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-12-11