Zamówienie Nr OA.272.48.2018 z dnia 2018-11-09 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce”.Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Tytuł Postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce”
Numer OA.272.48.2018
Data wydania 2018-11-09
Termin składania uwag do oferty 2018-11-16

Hajnówka 22.11.2018 r.

OA.272.48.2018

 

 

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy: zapytanie ofertowego na: „Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce.”

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Starostwie Powiatowym, informuję iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

brutto  (zł)

1.

BHA CHEMIA Maria Suchodoła

ul. Lipowa 71a/9

17-200 Hajnówka

103 320,00

2.

DOMOSFERA S. C. R. i L. Kozłowscy

ul. Bitwy Białostockiej 9

15-102 Białystok

145 681,20

3.

IMPEL FACILITY SERVICE Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118

53-111 Wrocław

162 057,42

 

            Wybrano ofertę: BHA CHEMIA Maria Suchodoła, ul. Lipowa 71a/9, 17-200 Hajnówka cena 103 320,00 zł. – kryterium najniższa cena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

S.Szymaniuk

tel. 500 266 342

 

__________________________________________________________________________________

Hajnówka 16.11.2018 r.

OA.272.48.2018

 

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Dotyczy: zapytanie ofertowego na: „Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce.”

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Starostwie Powiatowym, informuję iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

brutto  (zł)

1.

BHA CHEMIA Maria Suchodoła

ul. Lipowa 71a/9

17-200 Hajnówka

103 320,00

2.

DOMOSFERA S. C. R. i L. Kozłowscy

ul. Bitwy Białostockiej 9

15-102 Białystok

145 681,20

3.

IMPEL FACILITY SERVICE Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118

53-111 Wrocław

162 057,42

 

_______________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 2018.11.08

 

 OA.272.48.2018

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce”

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

 Załącznik:

-    Warunki zamówienia

-    Formularz oferty

-    Wzór umowy

 

 

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/   

Powiat Hajnowski

ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: 85 682 27 18, faks: 85 682 42 20

NIP:  6030017563,

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

       II Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych, sali konferencyjnej, sanitariatów, okien oraz innych pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 1. Wykaz prac wymaganych podczas realizacji zamówienia
  • Prace podzielono na:
 • Prace wykonywane codziennie,
 • Prace wykonywane okresowo,
  • Do prac wykonywanych codziennie Zamawiający zalicza:
 • Zamiatanie bezpyłowe i sprzątanie na mokro podłóg twardych: 247 m2, w tym parkiet 71 m2, lastrico lub tartan 101 m2 (korytarze i klatki schodowe wew.), linoleum 37 m2, glazura 38 m2,
 • Odkurzanie powierzchni miękkich: 240,00 m2,
 • Wycieranie kurzu z powierzchni mebli, biurek, krzeseł, parapetów, telefonów, komputerów i urządzeń komputerowych,
 • Mycie i dezynfekcja toalet środkami zapachowo – dezynfekującymi, posiadającymi atest PZH, o przyjemnych zapachu: 4 toalety, a w tym 6 umywalek, 4 sedesy, 2 pisuary (urządzenia sanitarne, glazura, drzwi, armatura, lustra),
 • Opróżnianie koszy i wymiana worków na śmieci – 36 szt., opróżnianie koszy w niszczarkach – 16 szt.,
 • Bieżące mycie powierzchni przeszklonych (drzwi), poręczy drewnianych, elementów niklowanych, chromowanych,
 • Bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych: 34 pomieszczeń,
 • Uzupełnianie wkładów higienicznych (mydło w płynie do dozowników 4 szt., papier toaletowy 4 szt. dziennie, kostki sedesowe 4 szt. na okres do zużycia i dezodorantów zapachowych) – wliczone w cenę usługi,
 • Po zakończeniu sprzątania: zamknięcie pokoi, klucze zawiesza się w skrzynce na klucze, zamyka skrzynkę, klucz przechowuje osoba sprzątająca, załącza sygnalizację alarmową na stan czuwania, sprawdza, czy zamknięte są okna w pokojach oraz czy są wyłączone urządzenia grzewcze.
  • Usługi codziennego sprzątania będą obejmowały również sytuacje sprzątania pomieszczeń po wykonanych remontach oraz w przypadku wystąpienia awarii. Zamawiający nie obniży wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku tymczasowego wyłączenia ze sprzątania pomieszczeń w czasie remontu.
  • Do prac wykonywanych okresowo Zamawiający zalicza:
 • Mycie okien plastikowych uchylnych do wewnątrz szt. 51, w tym 4 łazienkowe, 8 nietypowych, pozostałe 1,70x1,50 m, 3 razy w roku w terminach: marzec, czerwiec, październik,
 • Sprzątanie archiwum i piwnicy (57,06 m2) w ostatni dzień tygodnia,
 • Mycie terakoty na schodach i korytarzach oraz w niektórych pokojach specjalistycznymi maszynami na ostatni dzień kwietnia, sierpień i grudzień.
 • pranie krzeseł tapicerowanych- raz w roku, ilość 98 szt.
 • pranie foteli – raz w roku, ilość 7 szt.
 • prania wykładziny dywanowej – raz w roku (parter 13 pomieszczeń 78 m2, I piętro 13 pomieszczeń 152 m2)
 • Codziennie w godzinach pracy Starostwa w godzinach 1100-1200, w okresie od pierwszego listopada do trzydziestego pierwszego marca, wykonanie mycia na mokro klatki schodowej i korytarza na parterze.
 1. Przy wykonywaniu codziennych czynności sprzątających Wykonawca zapewnia własny:
 • Wykwalifikowany i odpowiedzialny personel sprzątający,
 • Sprzęt i środki chemiczne do utrzymania czystości w szczególności:
 1. a) do mycia i pielęgnacji podłóg (dla wszystkich rodzajów występujących powierzchni podłóg w siedzibie Zamawiającego),
 2. b) do mycia i pielęgnacji łazienek (terakota , glazura, toaleta, umywalka),
 3. c) do mycia szyb i luster,
 4. d) do czyszczenia i konserwacji mebli biurowych (nie pozostawiające smug i tłustej powłoki),
 5. e) do usuwania ciężkich i tłustych zabrudzeń,
 • Na własny koszt dostarczy materiały i środki:
 1. ręczniki papierowe – wysokiej jakości, celulozowe, białe wkłady papierowe składane jedno lub dwuwarstwowe, nie rozpadające się po kontakcie z wodą,
 2. papier toaletowy – wysokiej jakości, celulozowy, biały dwuwarstwowy, wielkością dostosowany do zamontowanych pojemników,
 3. mydło w płynie – wysokiej jakości, łagodne dla rąk, hypoalergiczne, niewysuszające skóry;
 4. środki zapachowe do toalet – wysokiej jakości odświeżacze w sprayu, a także kostki lub żele zapachowe do muszli ustępowej;
 5. worki na śmieci - dostosowane do wielkości pojemników, koszy na odpady i niszczarek; 6. płyn (żel) do mycia toalet – wysokiej jakości zapewniający odpowiednią czystość i dezynfekcję;
 • Identyfikację personelu na obiekcie:
 1. Zgłaszanie zamian personelu sprzątającego w formie elektronicznej na adres sszymaniuk@powiat.hajnowka.pl
 2. wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług w/w z zachowaniem wymogów BHP i ppoż. Oraz należytej dbałości o mienie w sprzątanym obiekcie,
 3. zleceniodawca zapewnia pomieszczenie (miejsce) gospodarcze na sprzęt i chemię Wykonawcy.
 4. Czas sprzątania pomieszczeń
  • Pomieszczenia w budynku Starostwa będą sprzątane w godzinach w dni robocze 1530 – 2000
  • Pomieszczenia w których załączony jest system alarmowy w godzinach pracy Starostwa 1400 – 1530

 III.    Termin wykonania zamówienia.

 Od 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2021 roku 

   IV. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
 • Dokument rejestrowy działalności gospodarczej Wykonawcy.
 1. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną uwzględnione.
 2. Wybór oferty nastąpi w terminie 5 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 3. Kryteria oceny ofert – cena 100 %
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy uczestniczyli w postępowaniu.
 5. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.
 6. Powyższe zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.

V. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

VI.Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 1. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT).
 2. Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

VII.  Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony „Formularz oferty”
 2. Arkusz wyceny
 3. Parafowany wzór umowy
 4. Dokument rejestrowy działalności gospodarczej Wykonawcy.

 VIII. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

Oferty należy złożyć do dnia 16.11.2018 r. do godz. 1000

 1. Osobiście w  Starostwie Powiatowym w Hajnówce ul. A. Zina 1, pok. Nr 19 (sekretariat) w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać: Nazwę i adres Wykonawcy oraz: „Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce”.
 2. Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty.

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.   

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do Warunków zamówienia.

X. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego”.

 XII.    Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 1. Druk „Formularz oferty” –  zał. Nr 1 do WZ
 2. Wzór umowy –  zał. Nr 2 do WZ

          Sekretarz Powiatu

                                                                                                                                                                                                                                             ….....…........……………........…………

                                                                                                                                  (podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

   Zatwierdził:

 

…..............................

Starosta /Wicestarosta

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-11-09

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-11-26

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-11-09