Zamówienie Nr OA.272.49.2019 z dnia 2019-10-17 - Zakup i dostawa 1 niszczarki do Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Tytuł Zakup i dostawa 1 niszczarki do Starostwa Powiatowego w Hajnówce
Numer OA.272.49.2019
Data wydania 2019-10-17
Termin składania uwag do oferty 2019-10-24

Hajnówka 25.10.2019

OA.272.49.2019       

 

>>Wszyscy<<

 

Informacja o wyborze oferty

   W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego OA.272.49.2019 z dnia 17.10.2019 na " Zakup i dostawa 1 niszczarki do Starostwa Powiatowego w Hajnówce

 " bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w oparciu o kryterium 100% cena wybrano ofertę firmy:

Mapen Spółka Jawna Paweł Oksieńczuk, Mariusz Jóźwik – 662,97 zł brutto

 

            Oferta została wybrana spośród:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

PRINTMARK

Marek Słowikowski

ul. Adama Asnyka 8A

16-001 Kleosin

540,00zł

664,10zł

 

2

Mapen Spółka Jawna

Paweł Oksieńczuk, Mariusz Jóźwik

ul. Rzemieślnicza 31/1

15-773 Białystok

539,00zł

662,97zł

 

3

Grafix K. Olszewska-Piotrowska, M. Tyrała Sp. J.

ul. Bitwy Białostockiej 2A

15-103 Białystok

630,00zł

774,90zł

 

 

_________________________________________________________________

Hajnówka, 17.10.2019

Numer sprawy: OA.272.49.2019

 

                            >>WSZYSCY<<

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Zakup i dostawa 1 niszczarki do Starostwa Powiatowego w Hajnówce

          .....................................................................................................................................................

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

Załącznik:

Warunki zamówienia

 

Andrzej Skiepko

Starosta

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_______________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu                          zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 I. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Hajnowski
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  6030017563, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/:

Zakup i dostawa 1 niszczarki do Starostwa Powiatowego w Hajnówce

 • szerokość wejścia: 235 mm
 • wielkość ścinka: 4 x 20 mm
 • ilość niszczonych kartek (A4/ 80 g): 14
 • poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1
 • niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
 • wymiary: 600 x 322 x 372 mm
 • automatyczny start/stop z autoreversem
 • osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
 • dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach lub przepełnieniu kosza
 • zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
 • cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 12 minut
 • optyczny wskaźnik napełnienia kosza
 • obudowa na kółkach
 • pojemność kosza 30 l

W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się: dostarczyć urządzenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan/Pani Igor Kondratiuk

pokój nr 7 tel. 85 682 47 68

 III. Termin wykonania zamówienia.

……31.10.2019…………..

 IV. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Najniższa cena (ilość zamówionych urządzeń jest zależna od wysokości ofert)
 2. ..........................................................................

inne:

 1. ..........................................................................

 V. Tryb postępowania.

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia.

 VII. Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony „Formularz oferty”.
 2. Parafowany wzór umowy
 3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 24.10.2019 r. do godz. 12.00

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: informatyk@powiat.hajnowka.pl   

w terminie do dnia 24.10.2019 r. do godz. 12.00

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do Regulaminu .

 X. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

….........................................................................................................................................

XI. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Druk „Formularz oferty” – zał. Nr 1 do Warunków Zamówienia
 2. Wzór umowy – zał. Nr 5 do Regulaminu
 3. Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – zał. Nr 2 do Warunków Zamówienia

 

                                                                                       

 Andrzej Skiepko

Starosta

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Data wytworzenia: 2019-10-17

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2019-10-25

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2019-10-17