Zamówienie Nr OA.272.5.2017 z dnia 2017-03-31 - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawę trzech komputerów do pracy biurowej.

Tytuł ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawę trzech komputerów do pracy biurowej.
Numer OA.272.5.2017
Data wydania 2017-03-31
Termin składania uwag do oferty 2017-04-10

Hajnówka 31.03.2017

 

Numer sprawy: OA.272.5.2017

 

 

               

 

                            >> WSZYSCY <<

 

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawę trzech komputerów do pracy biurowej. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem,

 

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

 

 

Załącznik:

-    Warunki zamówienia

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:
Starostwo Powiatowe Hajnówce
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP: 543-18-25-742, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 2. Przedmiot zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/:

 

Komputer do pracy biurowej 3 szt.:

 

- Procesor: minimum wielordzeniowy 3.00 GHz, 3 MB Cache

- Pamięć RAM: minimum 4 GB DDR3

- Karta graficzna: minimum zintegrowana

- Pojemność dysku twardego: minimum 500 GB

- Napęd optyczny: minimum DVD/RW

- Karta dźwiękowa: minimum zintegrowana

- Zewnętrzne porty: minimum 2x USB3.0, 1x RJ45, 2x PS/2, 4x USB 2.0

- Karta sieciowa: minimum 10/100/1000 Mbps

- Klawiatura + mysz

- System operacyjny: przeznaczony do użytku w instytucji. Minimum 64 bitowy zgodny z możliwością logowania się do domeny Active Directory oraz pracy w sieci Zamawiającego. System operacyjny musi współpracować z systemami teleinformatycznymi eksploatowanymi przez Zamawiającego, te systemy to: SmartDoc, Comarch Smart Card, Pakiet Microsoft Office

- Gwarancja: minimum 3 lata

 

  1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan/Pani Igor Kondratiuk

pokój nr …7…. tel. 85 682 47 68

 3. Termin wykonania zamówienia.

19.04.2017 r. do godz. 12.00

 4. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

  1. Najniższa cena.

 5. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

7. Oferta powinna zawierać:

 

  1. Wypełniony „Formularz oferty”.
  2. Parafowany wzór umowy

 8. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

 

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 10.04.2017 r. do godz. 12.00

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20

w terminie do dnia 10.04.2017 r. do godz. 12.00

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: informatyk@powiat.hajnowka.pl

w terminie do 10.04.2017 r. do godz. 12.00

 9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

10. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 11. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

  1. Druk „Formularz oferty” - zał. Nr 1 do WZ
  2. Wzór umowy – zał. nr 5 do regulaminu

 

                                                                                          ….....…........……………........…………

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

Zatwierdził:

…..............................

Starosta /Wicestarosta

Hajnówka, 31.03.2017

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-03-31

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-03-31