Zamówienie Nr OA.272.5.2018 z dnia 2018-01-19 - Zamówienie „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce. ”- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Tytuł Zamówienie „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce. ”
Numer OA.272.5.2018
Data wydania 2018-01-19
Termin składania uwag do oferty 2018-01-29

Hajnówka, dnia 29.01.2018 r.

 

OA.272.5.2018r.

 

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - Zamawiający – Powiat Hajnowski zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na  „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce. ”

 

 

Powody unieważnienia postępowania

(uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania)

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) unieważnia się postępowanie  ponieważ   nie  została złożona  żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

 

                                                                                           Starosta Hajnowski

 

                                                                                           Mirosław Romaniuk

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

Hajnówka, 2018-01-19

 

 

Numer sprawy: OA.272.5.2018

 

              

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce. ”

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2017, poz. 1579) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Jadwiga Dąbrowska

 

 

Załącznik:

 • Warunki zamówienia

 

Sporządził:

Szymaniuk Samuel

2018-01-18

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 • Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Hajnowski

ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka

Tel.: 85 682 27 18, faks: 85 682 42 20

NIP: 6030017563

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

 • Przedmiot zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce”.
 2. Dostawa paliwa w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. w formie doraźnych tankowań samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.
 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo do samochodu służbowego w przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynosi 2800 litrów.
 4. Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu zakupu mniejszej ilości paliwa płynnego niż określonej w umowie.
 5. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Samuel Szymaniuk (pokój nr 22, tel. 85 682 33 71, 500 266 342)

 

 • Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

01.02.2018 r. - 31.12.2018 r.

 • Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wymogi:

 1. Sukcesywny zakup paliw płynnych dokonywany będzie w systemie sprzedaży bezgotówkowej w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju.
 2. Wskazana stacja paliw musi funkcjonować 7 dni i czynną całą dobę.
 3. Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.
 4. Zakup paliw płynnych, dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o stały rabat podany w ofercie.
 5. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
 6. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN.
 7. zamawiamy dwie karty

Kryteria:

 1. Wykonawca określi cenę jednego litra oleju napędowego na dzień zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.powiat.hajnowka.pl), obowiązującą na najbliższej stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego.
 2. Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym stały rabat cenowy, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena 1 litra oleju napędowego w dniu zakupu na stacji (cena z dystrybutora).
 3. Proponowane kryteria oceny ofert :

Cena 70%

Rabat 30%

Zastosowane wzory do obliczenia oferty:

 1. Kryterium cena (średnia cena detaliczna za 1 litr paliwa obowiązująca na najbliższej stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego)

 

Najniższa cena przedstawiona w ofertach

Liczba punktów=         ……………………………………………………        x 70%

Cena badanej oferty

 

 1. Kryterium rabat (stały upust kwotowy w stosunku do ceny detalicznej w dniu tankowania)

 

Rabat oferty badanej

Liczba punktów=         ……………………………………………………        x 30%

Najwyższy oferowany rabat

 

Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczba punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów wyboru.

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania, którzy złożyli oferty albo umieści informacje na stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a/   Nie zostanie złożona żadna oferta.

b/ Cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

c/ Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

 • Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2017, poz. 1579) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 • Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT).

Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) oraz upustem należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

 • Oferta powinna zawierać:
 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym.
 2. Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawki własnych pomyłek) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę.
 3. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy oraz ostemplowane pieczęcią firmową.
 5. Do oferty należy załączyć:

a/ Wypełniony „Formularz oferty”

b/ Parafowany wzór umowy

c/ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru

d/ Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa

 

 • Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 29.01.2018 r. do godz. 10:00

 1. Osobiście w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1, sekretariat w godz. 7:30-15:30. W zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać :

Nazwę i adres Wykonawcy oraz „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce ”

 1. Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data i godzina wpływu oferty.
 2. Drogą elektroniczną na adres: sszymaniuk@powiat.hajnowka.pl z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe- dostawa paliwa płynnego” Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.
 • Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych Warunków zamówienia.

 • Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 • Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 3
 4. Zaakceptowany i podpisany wzór umowy – załącznik nr 4.
 5. Kserokopia poświadczona z zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

 

 

                                                                                           ….....…........……………........…………

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

 

Zatwierdził:

 

 

…..............................

Starosta /Wicestarosta

 

 

 

Hajnówka, 2018-01-19

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska

Data wytworzenia: 2018-01-19

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-01-29

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-01-19