Zamówienie Nr OA.272.5.2019 z dnia 2019-01-22 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na : Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami. Informacja o przedłużeniu terminu

Tytuł Postępowanie o udzielenie zamówienia na : Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami
Numer OA.272.5.2019
Data wydania 2019-01-22
Termin składania uwag do oferty 2019-01-31

Znak sprawy:   OA.272.5.2019                                                              Hajnówka, 22.01.2019 r.

 

 

 

 

 

Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na :

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami

Projekt „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego” jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz.1986 ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

Załącznik:

Warunki zamówienia

 

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

_______________________________________________________________________________

 

 Znak sprawy: OA.272.5.2019                                                                         Hajnówka, 24.01.2019 r.    

 

Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka,

tel.: (085) 682 27 18
fax: (085) 682 42 20

 

 

                                               Do wszystkich uczestników postępowania  

                                               prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

                                               na Wykonanie dokumentacji projektowej

                                               dla zadania inwestycyjnego pn.:

                                               Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do  

                                               Powiatu Hajnowskiego wraz z wszystkimi wymaganymi

                                               prawem uzgodnieniami

 

 

Zamawiający zawiadamia uczestników postępowania o dołączeniu do zapytania ofertowego  dokumentu pn. "Program Funkcjonalno - Użytkowy".

 

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 31.01.2019r. do godz.10.00. Otwarcie ofert nastąpi 31.01.2019 r. o godz.10.30.

 

 _______________________________________________________________________

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ____________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

                *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu                   zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub  prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa   członkowskiego.


WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

I. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Hajnowski
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  6030017563, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami

 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona prace projektowe na wskazanych obiektach:

 1. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W HAJNÓWCE, UL. 3 MAJA 27, 17-200 HAJNÓWKA – zaplanowano instalację fotowoltaiczną o mocy 5,2 kW,
 2. ŚRODOWISKOWY DOM  SAMOPOMOCY W HAJNÓWCE, UL. PTASZYŃSKIEGO 14, 17-200 HAJNÓWKA – zaplanowano instalację fotowoltaiczną o mocy 5,2 kW,
 3. DOM POMOCY SOŁECZNEJ „ROKITNIK” W BIAŁOWIEŻY, UL. CENTURA 2, 17-230 BIAŁOWIEŻA – zaplanowano instalację fotowoltaiczną o mocy 39,78 kW,
 4. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE, UL. 3 MAJA 27, 17-200 HAJNÓWKA - zaplanowano instalację fotowoltaiczną o mocy 39,78 kW.

 

III. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia :

 

1.1. Pozyskanie niezbędnych materiałów i elementów wymaganych do realizacji zadania,

1.2 Wykonanie wizji lokalnych w terenie. Wykonawca przed rozpoczęciem prac jest zobowiązany wykonać w każdym budynku dokumentację fotograficzną miejsc wykonania instalacji,

1.3 Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę lub zgłoszenia do właściwych urzędów,

1.4 Pozyskanie uzgodnień branżowych,

1.5 Pozyskanie wszelkich wymaganych oraz pokrycie opłat za decyzji i pozwoleń administracyjnych,

1.6 Wykonanie ekspertyz dachów,

1.7 Opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,

1.8 Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich prac budowlanych.

 

 1. Nadzór projektowy na etapie realizacji instalacji.

 

 1. Bezpłatna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w okresie dwóch lat od daty wykonania   zamówienia o ile zajdzie taka potrzeba (aktualizacja, o której mowa wyżej dokonywana będzie na pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni).

 

 1. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
 • część opisową w tym opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk),
 • kosztorys,
 • niezbędne obliczenia techniczne i przewidywaną roczną generację energii elektrycznej,
 • rzuty, rysunki,
 • schemat instalacji,
 • wymagane prawem oświadczenia,
 • karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów.
 1. Zamawiający zakłada, że wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska niezbędne materiały do pracowania dokumentacji projektowej.

 

6.Projekt należy wykonać zgodnie z:

 • Wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • Programem funkcjonalno-użytkowym,
 • Ustaleniami podjętymi podczas wizji lokalnej w terenie.

 

 1. Dokumentację projektową należy wykonać osobno dla każdego z budynków użyteczności publicznej (wersja papierowa (po 2 egz. dla obiektu) oraz elektroniczna na nośniku CD (1 egz. dla wszystkich obiektów łącznie).

Projekt instalacji fotowoltaicznej powinien zostać wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których jest mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych,

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że

jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

 

Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Pani Lucyna Lewczuk, e-mail: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl pokój nr 4 tel. 85 6823046

IV. Termin wykonania zamówienia:

12.02.2019 r.

V. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej dwie dokumentacje projektowe systemów opartych o panele fotowoltaiczne wytwarzających energię elektryczną z podaniem nazwy zadania, wartości, daty realizacji oraz podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane.

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wymienione dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione  do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

 

 1. Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia projektowe do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w tym członkostwo w izbach samorządowych architektów i inżynierów budownictwa.

 

VII. Kryteria wyboru dla każdej części:

 

 1. Cena - 100%

Sposób obliczenia:

                                              wartość brutto oferty najtańszej

               Wartość punktowa =    wartość brutto oferty badanej       X 100 %

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018.poz. 1986 ze zmianami) właściwego dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia.

IX. Sposób sporządzenia oferty:

 1. Oferta powinna zawierać:
  1. Wypełniony „Formularz oferty” – według wzoru określonego w Załączniku nr 2,
  2. Oświadczenie o uprawnieniach– według wzoru określonego w Załączniku nr 4,
  3. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – według wzoru określonego w załączniku nr 5,
  4. Wykaz wykonanych usług– według wzoru określonego w załączniku nr 6,
  5. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – według wzoru określonego w załączniku nr 7 (nie dotyczy osób fizycznych)
 2. Miejsce oraz termin składania ofert:

Dla ofert pisemnych składanych osobiście: oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 30.01.2019 r. do godz.10.00

Dla ofert pisemnych składanych pocztą: oferty należy wysłać na adres zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 30.01.2019 r. do godz.10.00

 1. Otwarcie ofert nastąpi 30.01.2019 r. o godz.10.30

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

XI. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 1. Formularz oferty - zał. nr 2,
 1. Wzór umowy – zał. nr 3,
 2. Oświadczenie o uprawnieniach– zał. nr 4,
 3. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym- zał. nr 5.
 4. Wykaz wykonanych usług - zał. nr 6.
 5. Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – zał. nr 7.

                                                                                        

                                                                                      ….....…........……………........…………

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

Zatwierdził:

Starosta Hajnowski

 

 

Hajnówka, dnia 22.01.2019 r.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-01-22

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-01-24

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-01-22