Zamówienie Nr OA.272.50.2019 z dnia 2019-12-24 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Powiat Hajnowski: Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 2235000,00zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019r. oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Powiat Hajnowski: Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 2235000,00zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019r. oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań
Numer OA.272.50.2019
Data wydania 2019-12-24
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 624604
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540254007

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Hajnowski, Krajowy numer identyfikacyjny 50658580000000, ul. ul. Aleksego Zina  1, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 2235000,00zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019r. oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OA.272.50.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego na kwotę 2 235 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Hajnowskiego w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2. Okres kredytowania - od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2029 r. 3. Uruchomienie kredytu nastąpi po zgłoszeniu zapotrzebowania – złożeniu wniosku przez Zamawiającego. Ostateczny termin wykorzystania kredytu - 31.12.2019 r. 4. Koszty kredytu stanowiło będzie oprocentowanie kredytu (odsetki bankowe) określone wg zmiennej stopy procentowej . Oprocentowanie kredytu będzie ustalane kwartalnie. 5. Podstawą do określenia oprocentowania będzie stawka WIBOR 1M notowana w ostatnim dniu roboczym kwartału poprzedzającego kwartał, za który odsetki są naliczane, przy czym: oprocentowanie w pierwszym okresie kredytowania (obejmującym okres od dnia udzielenia kredytu do dnia 31.12.2019 r.) zostanie wyliczone na podstawie stawki WIBOR przedstawionej przez Wykonawcę w formularzu oferty (powiększonej o marżę banku). 6. Wykonawca określi w formularzu oferty oprocentowanie wg stopy WIBOR 1M z dnia 12.11.2019 r (w wysokości 1,63 %) plus marża banku wyrażona w punktach procentowych w stosunku rocznym. 7. Karencja w spłacie rat kapitałowych i odsetek: Karencja w spłacie rat kapitałowych – do dnia 31.12.2019 r. Karencja w spłacie odsetek – do dnia 31.12.2019 r. 8. Spłata kapitału i odsetek następowała będzie według niżej wymienionych ustaleń: Spłata kapitału wraz z odsetkami – dokonywana będzie w miesięcznych ratach w okresie od 2020 do 2029 roku. Przedmiotowe raty będą płatne od wartości uruchomionego kredytu w terminie do ostatniego dnia roboczego na koniec każdego miesiąca począwszy od dnia 01.01.2020 roku. 9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na umowie kredytu, wekslu, deklaracji wekslowej. 11. Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 § 1 punkt 5 k.p.c. 12. Na rachunkach Powiatu w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 13. Powiat nie posiada zaległych zobowiązań wobec banków, ZUS ani US. 14. Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom. 15. W Powiecie nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu skrócenia okresu kredytowania. Odsetki naliczane będą wówczas tylko za okres i od kwoty faktycznego zadłużenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 296351.69
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Białymstoku
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 12
Kod pocztowy: 17-200
Miejscowość: Hajnówka
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 231982.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 231982.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 325822.82
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-12-24

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-12-24

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-12-24