Zamówienie Nr OA.272.51.2019 z dnia 2019-11-21 - Zapytanie ofertowe: Wybór biegłego rewidenta na wykonanie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce za 2019 i 2020 rok.

Tytuł Zapytanie ofertowe: Wybór biegłego rewidenta na wykonanie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce za 2019 i 2020 rok.
Numer OA.272.51.2019
Data wydania 2019-11-21
Termin składania uwag do oferty 2019-11-29

Hajnówka, 2019-11-21

                                                                                                         

OA.272.51.2019

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Wybór biegłego rewidenta na wykonanie badania sprawozdania finansowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce za 2019 i 2020 rok.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

            Powiat Hajnowski działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na usługę dotyczącą badania i ocenę oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o wyniku badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce za 2019 i 2020 rok.

Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości 30.000 euro, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 maja 2014r.

            Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
 2. Nazwę i adres wykonawcy oraz wskazanie osoby która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem jej zawodowego doświadczenia biegłego rewidenta.
 3. Cenę brutto (PLN) uwzględniającą wszystkie koszty za przeprowadzenie badania.
 4. Informacje o firmie oraz wykaz badanych podmiotów w szczególności szpitali powiatowych.
 5. Termin przeprowadzenia badania, przekazanie pisemnej opinii wraz z raportem.

            Do oferty należy załączyć:

 1. Oświadczenie Wykonawcy do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym- względem SP ZOZ w Hajnówce.
 2. Informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu.
 3. Kopię dokumentu wydanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 4. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonania czynności rewizji finansowej.

Oferta i załączniki do ofert (oświadczenia, informacje, dokumenty) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

            Termin i miejsce złożenia oferty.

Odrębne propozycje ofertowe w formie pisemnej na wykonanie badania sprawozdań finansowych SP ZOZ w Hajnówce za 2019 i 2020 rok należy złożyć w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku, do godziny 13:00 (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: ,,Oferta na badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Hajnówce za 2019 i 2020 rok” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka - Sekretariat Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Na kopercie należy także zamieścić dokładną nazwę i adres składającego ofertę wraz z numerem telefonu kontaktowego.

            Wybór oferty.

 1. Oferta niespełniająca warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie złożonych ofert.
 2. Kryterium wyboru oferty będzie zaoferowana cena za realizację całości zamówienia oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zakładów opieki zdrowotnej.
 3. Po wyborze oferty wynik z przeprowadzonego postępowania zostanie zgłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.
 4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

            Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego, Kierownik badanej jednostki z wybranym podmiotem zawiera umowę, w której zostaną szczegółowo określone warunki badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Hajnówce.

 

Wicestarosta

Joanna Kojło

 _____________________________________________________________

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu                                   zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z                             uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wicestarosta Joanna Kojło

Data wytworzenia: 2019-11-21

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-11-21

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-11-21