Zamówienie Nr OA.272.52.2018 z dnia 2018-12-14 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w 2019 roku. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tytuł Postępowanie o udzielenie zamówienia na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w 2019 roku
Numer OA.272.52.2018
Data wydania 2018-12-14
Termin składania uwag do oferty 2018-12-21

Starostwo Powiatowe                                                                                                                           Hajnówka, dnia 21.12.2018

w Hajnówce

                                     

OA.272.52.2018

                                                                                    

                                                                           

                                                                           

                            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

na dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Hajnówce w okresie  do 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

         Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 21.12.2018 r.  do godz. 11,00 wpłynęły trzy oferty złożone przez:

 

 1. „TABLA”  Sp. z o. o.

ul. Diamentowa 7B, 20-447 Lublin

Cena oferty brutto : 59 675,20 zł.

 

 1. EUROTAB Sp. z o.o.

Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje

Cena oferty brutto: 65 644,00 zł. 

  

 1. PROTAB   Kowalczuk i Wspólnicy Sp.J.

ul. M. Konopnickiej 11B, 05-230 Kobyłka

Cena oferty brutto: 61 998,15 zł.

 

 

Oferta  firmy ,,Tabla” spełnia wymagania SIWZ i jest to najniższa oferowana cena.

 

         Wybrany wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

 

 

                                                                              STAROSTA  Andrzej Skiepko

___________________________________________________________________________________________

                                      

  Hajnówka, dnia  13- 12-2018

 

 

Numer sprawy: OA.272.52.2018

 

 

        Firmy produkujące tablice  rejestracyjne

                

                

  

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w   2019  roku w ilościach:

 1. Tablice zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe i indywidualne, samochodowe – 2600 kpl.
 2. Tablice zwyczajne do przyczep – 200 szt.
 3. Tablice zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe i indywidualne motocyklowe – 200 szt
 4. Tablice zwyczajne do ciągników rolniczych – 180 szt.
 5. Tablice zwyczajne i tymczasowe motorowerowe – 150 szt.    

 

            Oferowane tablice rejestracyjne winne spełniać warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2017 r., poz.1260 ).

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

 Z poważaniem,

Wicestarosta Joanna Kojło

 

 

 

            Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

                *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu                   zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z                             uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Załącznik:

 

 • Warunki zamówienia

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

I. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Hajnowski
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  6030017563, Nr REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/:

            Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w 2019 roku w ilościach:

 1. Tablice zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe i indywidualne samochodowe – 2600 kpl.
 2. Tablice zwyczajne do przyczep – 200 szt.
 3. Tablice zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe i indywidualne motocyklowe – 200 szt.
 4. Tablice zwyczajne do ciągników rolniczych – 180 szt.
 5. tablice zwyczajne i tymczasowe motorowerowe – 150 szt. 

                                  

Oferowane tablice rejestracyjne winne spełniać warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i  oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2017 r. , poz.1260 ).

 

 1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan Mikołaj Telentejuk pokój nr 1,   85 682 4615. mail: komunikacja@powiat.hajnowka.pl

 

III. Termin wykonania zamówienia.

Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku. - realizacja zamówienia zostanie podzielona na partie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dostawa określonej ilości i rodzaju tablic winna być dostarczona w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zamówienia.

 

IV. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Oferowane tablice rejestracyjne winne spełniać warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i            oznaczania pojazdów ( Dz. U. z 2017 r.  1260 )
 2. Wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji,
 3. Zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom,
 4. Kryterium wyboru ofert będzie cena.

 

V. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) właściwe dla zamówień o  równowartości  poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

VII. Oferta powinna zawierać:

 

 1. Wypełniony „Formularz oferty”.
 2. Parafowany wzór umowy.
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia..

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 21.12.2018 r. do godz.11.00.

 

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

X. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

 

XI. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Druk „Formularz oferty” - zał. Nr 1 do WZ
 2. Wzór umowy – zał. Nr 2 do WZ

 

XII .           Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

 

                                                                                           ….....…........……………........…………

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

 

Zatwierdził:

 

…..............................

Starosta /Wicestarosta

 

 

Hajnówka, …..............-........-....... 

 

 

 

                Załącznik nr  3 do WZ              

                                                             

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

 

 

 

 

______________________________

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2018-12-14

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-12-21

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-12-14