Zamówienie Nr OA.272.53.2019 z dnia 2019-12-12 - Zapytanie ofertowe nr 2/2019. Realizacja i dostawa programu analizy energetycznej na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki”.

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 2/2019. Realizacja i dostawa programu analizy energetycznej na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki”.
Numer OA.272.53.2019
Data wydania 2019-12-12
Termin składania uwag do oferty 2019-12-19

Znak sprawy:  OA.272.53.2019                                                                         Hajnówka, 12.12.2019

 

 

Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2019

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Realizacja i dostawa programu analizy energetycznej na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki”.

Projekt „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” dofinansowany jest ze środków Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu EUKI i Ministerstwa Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

 

                                                                                                       Z poważaniem

 Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

 

Załącznik:

-           Warunki zamówienia

 

 

__________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu                 zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub     prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa  członkowskiego

_____________________________________________________________________________________________

Znak sprawy: OA.272.53.2019                                                                         Hajnówka, 12.12.2019   

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat Hajnowski

UL. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  606-001-75-63, Nr REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl, www.powiat.hajnowka.pl

 

II. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843ze zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

III.   Przedmiot zapytania ofertowego:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie programu analizy energetycznej.

Wymagania techniczne:

 1. Podstawowe możliwości programu

- wbudowany edytor graficzny

- wbudowany edytor tekstowy

- precyzyjna mapa np. OpenStreetMap

- raport „zestawienie przegród”

- możliwość eksportu świadectw do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej 

  budynków lub zapisu ŚCHE do plików XML

- sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich rodzajów budynków 

   (również z chłodzeniem i oświetleniem)

- obliczanie świadectwa energetycznego wg. WT 2008/2014/2017/2021 oraz MI z dn. 

   6.11.2008 r., rozp. MIiR z dn. 3.06.2014 r., rozp. MIiR z dn. 27.02.2015 r.

- obliczanie świadectwa dla budynku wielofunkcyjnego EPm

  obliczanie emisji CO2 i wskaźnika UOZE   

- obliczanie parametrów przegród niejednorodnych

- obliczanie współczynnika przenikania U okien na podstawie PN-EN ISO 10077: 2007

- obliczanie współczynnika btr i temperatury stref nieogrzewanych na podstawie

  PN-EN ISO 13789

- definiowanie wielu źródeł dla systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u.

- praca grupowa – import zdefiniowanych stref cieplnych i struktury budynku

- automatyczne obliczanie mostków cieplnych

- podgląd wartości EP podczas obliczeń

- zapis szablonów zdefiniowanych danych adresowych, przegród, źródeł

  ciepła/chłodu/oświetlenia

- automatyczne sprawdzanie aktualizacji

- kalkulator do obliczeń powierzchni i objętości, funkcja Cofnij, Powtórz, kopia zapasowa

- edycja baz danych stacji meteorologicznych, aktynometrycznych i klimatycznych

- obliczenia strat ciepła z wykorzystaniem struktury budynku

- generowanie stref cieplnych na podstawie temperatur i grup pomieszczeń

- zestawienie systemów wentylacji w budynku

- współpraca z programem do tworzenia obiektowego modelu budynku, wizualizacja 3D

- automatyczne obliczanie mostków na podstawie projektu budynku stworzonego w

   programie do tworzenia obiektowego modelu budynku

- możliwość definiowania EPH+W, ∆EPC, ∆EPL i Umax

- obliczenia wentylacji mieszanej

- obliczenia współczynnika btr  i temperatury stref niechłodzonych na podstawie

  PN-EN ISO 13789

- definiowanie wielu źródeł dla systemów chłodu i oświetlenia

- obliczanie sezonowego zapotrzebowania na chłód wg. PN-EN 13788:2009

- obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla instalacji oświetlenia

 1. PN-EN 15193:2010

- obliczanie wykropleń i wydruk raportów na podstawie PN-EN 13788:2003

- analiza powierzchni okien i kondygnacji oraz bilans mocy budynku

- sporządzanie audytu energetycznego i remontowego wg. WT 2008 i WT 2014 z

   uwzględnieniem rozp. MI z dn. 17.03.2009r. i rozp. MIiR z dn. 3.09.2015r. oraz wsparcie

   obliczeń audytów efektywności energetycznej wg. Rozp. MG z 10.08.2012r.

(z możliwością modernizacji systemu oświetlenia oraz sprzętu i urządzeń elektrycznych)

- uwzględnianie różnych norm do obliczeń strat ciepła

- możliwość uwzględnienia w obliczeniach audytu wentylacji mechanicznej

  z odzyskiem ciepła

- możliwość wygenerowania świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej po

  wykonaniu obliczeń termomodernizacji budynku

- możliwość uwzględnienia w audycie modyfikacji mostków cieplnych i innych parametrów

  dla każdego wariantu końcowego modernizacji budynku

- możliwość automatycznego obliczenia kosztów ogrzania 1m2 budynku

  i podgrzania 1m3 c.w.u.  

- edycja obliczeń premii termomodernizacyjnych

- grupowanie przegród przeznaczonych do modernizacji

- połączenie z programem kosztorysowym do pobrania gotowych szablonów kosztorysów

  dociepleń ścian wewnętrznych i zewnętrznych

 

2. Podstawowe lub dodatkowe opcje programu

- możliwość wykonania obliczeń emisji zanieczyszczeń

- możliwość wykonania obliczeń całorocznego kosztu użytkowania budynku

- możliwość wykonania analizy środowiskowej i ekonomicznej

 

3. Możliwość dostępności szkoleń z obsługi programu u autoryzowanego dostawcy programu lub producenta programu.

 

4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez okres min. 1 roku wsparcie posprzedażowe i serwisowe, obejmujące m.in. pomoc dla użytkownika w formie przekazywanych instrukcji i odpowiedzi na zadawane pytania.

 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż przez okres 1 roku będzie dostarczał Zamawiającemu nieodpłatnie zaktualizowane wersje oprogramowania.

 

6. Wykonawca dostarczy program zgodny z opisem, bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat. Zostaną one dostarczone do Centrum Energii Odnawialnej mieszczącego się pod adresem: Centrum Energii Odnawialnej, ul. 3 Maja 25A, 17-200 Hajnówka.

 

IV. Termin realizacji zamówienia:

Na dostarczenie programu analizy energetycznej przewiduje się termin  do 2 tygodni od podpisania umowy.


 

V. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

 

 1. Cena.

 

Kryterium: Cena – 100%

Sposób obliczenia:

                                               wartość brutto oferty najtańszej

               Wartość punktowa =    wartość brutto oferty badanej       X 100 %

 

Do wykonania usługi zostanie wybrany wykonawca, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

 

VII. Oferta powinna zawierać:

 

1.Wypełniony „Formularz oferty” - zał. nr 2,

 1. Załącznik nr 4 Oświadczenie

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Powiat Hajnowski, ul. A. Zina 1,

17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 19.12.2019 r.

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20

w terminie do dnia 19.12.2019 r.

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl

w terminie do dnia 19.12.2019 r.

 

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

X.Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XI. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 1. Formularz oferty - zał. nr 2
 2. Wzór umowy - zał. nr 3
 3. Oświadczenie - zał. nr 4

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-12-12

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-12-12