Zamówienie Nr OA.272.54.2019 z dnia 2019-12-30 - Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Tytuł Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Hajnówce
Numer OA.272.54.2019
Data wydania 2019-12-30
Termin składania uwag do oferty 2020-01-09

 

                                                                                                          Hajnówka, 2019-12-30

 

 

Numer sprawy: OA.272.54.2019

 

               

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Hajnówce. ”

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2019, poz. 1843) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem

 

S T A R O S T A

 

 

Andrzej Skiepko

 

 

Załącznik:

 • Warunki zamówienia

 

 

 

 

 

Sporządził:

Szymaniuk Samuel

2019-12-27

______________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

 *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

_______________________________________________________________________

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

I. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Hajnowski

ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka

Tel.: 85 682 27 18, faks: 85 682 42 20

NIP: 6030017563

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

II.Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Hajnówce”.
 2. Dostawa paliwa w okresie od 10.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w formie doraźnych tankowań samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.
 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo do samochodu służbowego w przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynosi 3500 litrów.
 4. Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu zakupu mniejszej ilości paliwa płynnego niż określonej w umowie.
 5. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Samuel Szymaniuk (pokój nr 22, tel. 85 682 33 71, 500 266 342)

 

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

10.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

IV.Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wymogi:

 1. Sukcesywny zakup paliw płynnych dokonywany będzie w systemie sprzedaży bezgotówkowej w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju.
 2. Wskazana stacja paliw musi funkcjonować 7 dni i czynną całą dobę.
 3. Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.
 4. Zakup paliw płynnych, dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o stały rabat podany w ofercie.
 5. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
 6. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN.
 7. Zamawiamy dwie karty

 

Kryteria:

 1. Wykonawca określi cenę jednego litra oleju napędowego na dzień zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.powiat.hajnowka.pl), obowiązującąna najbliższej stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego.
 2. Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym stały rabat cenowy, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena 1 litra oleju napędowego w dniu zakupu na stacji (cena z dystrybutora).
 3. Proponowane kryteria oceny ofert :

Cena 70%

Rabat 30%

Zastosowane wzory do obliczenia oferty:

 1. Kryterium cena (średnia cena detaliczna za 1 litr paliwa obowiązująca na najbliższej stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego)

 

                               Najniższa cena przedstawiona w ofertach

Liczba punktów=         ……………………………………………………        x 70%

                                             Cena badanej oferty

 

 1. Kryterium rabat (stały upust kwotowy w stosunku do ceny detalicznej w dniu tankowania)

 

                                         Rabat oferty badanej

Liczba punktów=         ……………………………………………………        x 30%

                                       Najwyższy oferowany rabat

 

Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczba punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów wyboru.

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania, którzy złożyli oferty albo umieści informacje na stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

 1. Nie zostanie złożona żadna oferta.
 2. Cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 3. Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

 

V. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2019, poz. 1843) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT).

Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) oraz upustem należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

VII. Oferta powinna zawierać:

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym.
 2. Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawki własnych pomyłek) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę.
 3. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy oraz ostemplowane pieczęcią firmową.
 5. Do oferty należy załączyć:

a/ Wypełniony „Formularz oferty”

b/ Parafowany wzór umowy

c/ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru

d/ Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 09.01.2020 r. do godz. 10:00

 1. Osobiście w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1, sekretariat w godz. 7:30-15:30. W zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać:

Nazwę i adres Wykonawcy oraz „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Hajnówce ”

 1. Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data i godzina wpływu oferty.
 2. Drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiat.hajnowka.pl z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe- dostawa paliwa płynnego” Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

 

X. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XI. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 3
 4. Zaakceptowany i podpisany wzór umowy – załącznik nr 4.
 5. Kserokopia poświadczona z zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

 

 

                  ….....…........……………........…………

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

 

            Zatwierdził:

 

 

…..…..............................

  Starosta /Wicestarosta

 

 

 

Hajnówka, 2019-12-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-12-31

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-12-31

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-12-31