Zamówienie Nr OA.272.58.2019.20 z dnia 2020-01-29 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka, powiat hajnowski", Nr OA.272.58.2019 z dnia 2019-12-23

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka, powiat hajnowski", Nr OA.272.58.2019 z dnia 2019-12-23
Numer OA.272.58.2019.20
Data wydania 2020-01-29

Powiat Hajnowski

ul. A Zina 1, 17-200 Hajnówka

 tel. 85 682 27 18, fax 85 682 42 20

 e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

NIP: 603 001 75 63, REGON: 0500658580

 

Hajnówka, dn. 29.01.2020 r.

OA.272.58.2019.20                                                            

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka, powiat hajnowski"

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że: 

 

1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Strada Tomasz Borowik, ul. św. Jana Chrzciciela 47, 15-571 Białystok, która uzyskała największą ilość punktów.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców spełniających warunki udziału w postepowaniu  przetargowym wraz z przyznaną punktacją:   

Lp

Nazwa  firmy i adres Wykonawcy

Przyznana punktacja w kryterium "cena oferty brutto", maksimum 60 pkt

Przyznana punktacja w kryterium  "doświadczeni", maksimum 40 pkt

Ilość uzyskanych punktów razem/Ranking

1

Dromobud Sp. zo.o.

al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/418

15-111 Białystok

58,93

 40

98,93 / III

2

Drogowskaz s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski

ul. Elewatorska 13/22

15-620 Białystok

47,76

0

47,76 / IV

3

Strada Tomasz Borowik

ul. św. Jana Chrzciciela 47

15-571 Białystok

60

40

100 / I

4

Biuro Projektów i Usług Budowlanych

ul. Skarpowa 3

17-200 Hajnówka

59,69

40

99,69 / II

2. Oferent: Sebastian Czyżewski, al. Komisji Edukacji Narodowej 85/81, 07-777 Warszawa, został wykluczony z postępowania przetargowego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 pzp, gdyż nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z pkt 5.1.2 lit. c SIWZ Wykonawca powinien wykazać doświadczenie zawodowe w postaci wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 dokumentacji projektowych dotyczących projektu budowy lub przebudowy drogi/ulicy o długości odcinka drogi/ulicy min. 1,0 km każda, natomiast powyższy wykonawca wykazał, że wykonał tylko jedną taką dokumentację projektową.

3. Zamawiający informuje, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

 

 

                                                                                             Starosta Hajnowski

 

                                                                                              Andrzej Skiepko

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2020-01-29

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-01-29

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-01-29