Zamówienie Nr OA.272.58.2019 z dnia 2019-12-23 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Powiat Hajnowski: "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka, powiat hajnowski "

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Powiat Hajnowski: "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka, powiat hajnowski "
Numer OA.272.58.2019
Data wydania 2019-12-23
Termin składania uwag do oferty 2020-01-20
Powiat Hajnowski: "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka, powiat hajnowski "
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka, powiat hajnowski "dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, krajowy numer identyfikacyjny 50658580000000, ul. ul. Aleksego Zina  1 , 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.hajnowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.powiat.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat.hajnowka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej
Adres:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnówka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka, powiat hajnowski "
Numer referencyjny: OA.272.58.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę nw. dróg gminnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka, powiat hajnowski: 1) droga gminna nr 155638 B: odcinek A - położony na działce nr geod. 998 na odcinku ok. 1,375 km, odcinek B - położony na działce nr geod. 923 na odcinku ok. 0,462 km. 2) droga gminna nr 107095 B: odcinek A - położony na działce nr geod. 1137 na odcinku ok. 0,533 km, odcinek B - położony na działce nr geod. 1119 na odcinku ok. 0,040 km. 3) droga gminna nr 155620 B położona na działce nr geod. 1209 na odcinku około 0,393km; 4) droga gminna nr 155620 B i nr 107100 B położona na działce nr geod. 1300 na odcinku około 1,40 5) droga gminna nr 155645B położona na działce nr geod. 1190 na odcinku około 0,750 km. Ogólny zakres robót – około 4,9530 km. 3.2. Dane do projektowania dla poszczególnych odcinków dróg: 3.2.1. Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr geod. 998, 923 na odcinku ok. 1,837 km 3.2.1.1. Stan istniejący: droga o nawierzchni żwirowej; szerokość: odcinek A - od 6 m do 10 m, odcinek B - 10 m. 3.2.1.2. Dane do projektowania: 1) Odcinek A objęty opracowaniem od pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 688 znajdującej się na działce nr geodezyjny 1191 w obrębie Tarnopol do drogi gminnej znajdującej się na działce nr geodezyjny 924 w obrębie Tarnopol, gmina Narewka - na odcinku ok. 1,375 km. Projektowany odcinek w całości stanowi działkę nr geodezyjny 998. Odcinek B objęty opracowaniem od granicy pasa drogowego drogi gminnej znajdującej się na działce geodezyjnej nr 924 w obrębie Tarnopol do miejsca na wysokości przyległej działki nr 193/33 w obrębie Tarnopol, gmina Narewka - na odcinku ok. 0,462 km. Projektowany odcinek w całości stanowi działkę nr geodezyjny 923. 2) charakter robót – przebudowa; 3) kategoria drogi – L 4) przekrój poprzeczny (normalny - szlakowy) – drogowy ze zjazdami zgodnie z rozporządzeniem MT i GM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.), 5) konstrukcja nawierzchni: kategoria ruchu – KR1, podbudowa – wykorzystać istniejącą nawierzchnię, wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, wyrównanie betonem asfaltowym, wg. oceny projektanta, nawierzchnia z betonu asfaltowego, nośność drogi 80 kN/oś 3.2.2. Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr geod. 1137, 1119 na odcinku ok. 0,573 km 3.2.2.1. Stan istniejący: droga o nawierzchni żwirowej; szerokość: odcinek A - od 6 m do 10 m, odcinek B - od 8,5 m do 9 m. 3.2.2.2. Dane do projektowania: 1) Odcinek A objęty opracowaniem od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 687 znajdującej się na działce nr geodezyjny 1191 w obrębie Tarnopol do miejsca na wysokości wjazdu na posesję na działce nr geodezyjny 1118 w obrębie Tarnopol. Projektowany odcinek stanowi działkę nr geodezyjny 1137. Odcinek B objęty opracowaniem od granicy pasa drogowego drogi gminnej znajdującej się na działce geodezyjnej nr 1137 (odcinek A) do miejsca na wysokości wjazdu na posesję na działce geodezyjnej nr 1127 w obrębie Tarnopol. Projektowany odcinek stanowi działkę nr geodezyjny 1119. 2) charakter robót – przebudowa; 3) kategoria drogi – L 4) przekrój poprzeczny (normalny - szlakowy) – drogowy ze zjazdami zgodnie z rozporządzeniem MT i GM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.), 5) konstrukcja nawierzchni: kategoria ruchu – KR1, podbudowa – wykorzystać istniejącą nawierzchnię żwirową, wyrównanie kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, nawierzchnia z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie zgodnie z wymaganiami dla kategorii ruchu KR1, nośność drogi 80 kN/oś 3.2.3. Przebudowa drogi gminnej nr 155620 B położonej na działce nr geod. 1209 na odcinku ok. 0,393 km 3.2.3.1. Stan istniejący: droga o nawierzchni żwirowej; szerokość 9 m. 3.2.3.2. Dane do projektowania: 1) odcinek objęty opracowaniem od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 688 znajdującej się na działce nr geodezyjny 1191 w obrębie Tarnopol do miejsca na wysokości drugiego wjazdu na posesję na działce geodezyjnej nr 1203 obrębie Tarnopol. Projektowana droga stanowi część działki nr geodezyjny 1209. 2) charakter robót – przebudowa; 3) kategoria drogi – L 4) przekrój poprzeczny (normalny - szlakowy) – drogowy ze zjazdami zgodnie z rozporządzeniem MT i GM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.), 5) konstrukcja nawierzchni: kategoria ruchu – KR1, podbudowa – wykorzystać istniejącą nawierzchnię żwirową, wyrównanie kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, nawierzchnia z kruszywa naturalnego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie zgodnie z wymaganiami dla kategorii ruchu KR1, nośność drogi 80 kN/oś 3.2.4. Przebudowa drogi gminnej nr 155620 B i nr 107100 B położona na działce nr geod. 1300 na odcinku około 1,40 km 3.2.4.1. Stan istniejący: droga o nawierzchni żwirowej; szerokość od 9 m do 11 m. 3.2.4.2. Dane do projektowania: 1) odcinek objęty opracowaniem od granicy pasa drogowego drogi gminnej nr 155620 B znajdującej się na działce geodezyjnej nr 1209 w obrębie Tarnopol do granicy pasa drogowego drogi gminnej znajdującej się na działce geodezyjnej nr 1277 w obrębie Tarnopol. Projektowana odcinek stanowi całość działki nr geodezyjny 1300. 2) charakter robót – przebudowa; 3) kategoria drogi – L 4) przekrój poprzeczny (normalny - szlakowy) – drogowy ze zjazdami zgodnie z rozporządzeniem MT i GM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.), 5) konstrukcja nawierzchni: kategoria ruchu – KR1, podbudowa – wykorzystać istniejącą nawierzchnię żwirową, wyrównanie kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, nawierzchnia z kruszywa naturalnego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie zgodnie z wymaganiami dla kategorii ruchu KR1, nośność drogi 80 kN/oś 3.2.5. Przebudowa drogi gminnej nr 155645B położona na działce nr geod. 1190 na odcinku około 0,750 km. 3.2.5.1. Stan istniejący: droga o nawierzchni żwirowej; szerokość 9 m. 3.2.5.2. Dane do projektowania: 1) odcinek objęty opracowaniem od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 688 znajdującej się na działce nr geodezyjny 1191 w obrębie Tarnopol do granicy pasa drogowego drogi gminnej znajdującej się na działce geodezyjnej nr 1242 w obrębie Tarnopol. Projektowana odcinek stanowi całość działki nr geodezyjny 1190. 2) charakter robót – przebudowa; 3) kategoria drogi – L, 4) przekrój poprzeczny (normalny - szlakowy) – drogowy ze zjazdami zgodnie z rozporządzeniem MT i GM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.), 5) konstrukcja nawierzchni: kategoria ruchu – KR1, podbudowa – wykorzystać istniejącą nawierzchnię żwirową, wyrównanie kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, nawierzchnia z kruszywa naturalnego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie zgodnie z wymaganiami dla kategorii ruchu KR1, nośność drogi 80 kN/oś

II.5) Główny kod CPV: 71322000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: doświadczenie zawodowe: Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dokumentacje projektowe dotyczące projektu budowy lub przebudowy drogi/ulicy o długości odcinka drogi/ulicy min. 1,0 km każda. kadra techniczna: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej: a. jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia geodezyjne do wykonywania map do celów projektowych określone w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2019 r., poz. 725), lub odpowiadające im ważne uprawnienia geodezyjne, b. jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami) lub równoważne. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia powyższe warunki Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (według załączonego wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ). Oświadczenie lub oświadczenia wraz z dowodami, o którym mowa w pkt 6.2 SIWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. informacji z otwarcia ofert.a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w punkcie 6.4 a) składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4 a), zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających , czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ), przy czym dowodami, o których mowa są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonane , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów ww. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) uzupełniony formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ), 2) pisemne zobowiązanie podmiotów zał. nr 5 do SIWZ albo inny dokument, wykazujący udostępnienie wykonawcy potencjału tego podmiotu w zakresie określonym w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów. 3) pełnomocnictwo, w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.6.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2019 r. poz. 700 ze zm.). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego , zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto oferty 60,00
Doświadczenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu podpisanego przez każdą ze stron. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian zawartej umowy, w stosunku do treści oferty , jeżeli: 1) wystąpi konieczność zmiany przez Wykonawcę zakresu prac realizowanych przez podwykonawcę, 2) wystąpi zmiana osób sprawujących funkcję projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia do projektowania lub geodety posiadającego odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac geodezyjnych 3) zaistnieje konieczność opracowania projektów przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w wytycznych do projektowania w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem bądź wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy – w takim przypadku Wykonawca może wnieść o realizację zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-12-23

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2020-01-02

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2019-12-23