Zamówienie Nr OA.272.58.2019 z dnia 2020-02-11 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka,powiat hajnowski

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka,powiat hajnowski
Numer OA.272.58.2019
Data wydania 2020-02-11

 

Powiat Hajnowski: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka,powiat hajnowski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka,powiat hajnowski

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 638546-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540005418-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Hajnowski, Krajowy numer identyfikacyjny 50658580000000, ul. ul. Aleksego Zina  1, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka,powiat hajnowski

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OA.272.58.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę nw. dróg gminnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka, powiat hajnowski: 1) droga gminna nr 155638 B: odcinek A - położony na działce nr geod. 998 na odcinku ok. 1,375 km, odcinek B - położony na działce nr geod. 923 na odcinku ok. 0,462 km. 2) droga gminna nr 107095 B: odcinek A - położony na działce nr geod. 1137 na odcinku ok. 0,533 km, odcinek B - położony na działce nr geod. 1119 na odcinku ok. 0,040 km. 3) droga gminna nr 155620 B położona na działce nr geod. 1209 na odcinku około 0,393km; 4) droga gminna nr 155620 B i nr 107100 B położona na działce nr geod. 1300 na odcinku około 1,40 5) droga gminna nr 155645B położona na działce nr geod. 1190 na odcinku około 0,750 km. Ogólny zakres robót – około 4,9530 km.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71322000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 78000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Strada Tomasz Borowik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Św. Jana Chrzciciela 47
Kod pocztowy: 15-571
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 95940.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 95940.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 120540.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Włodzimierz Pietruczuk

Data wytworzenia: 2020-02-11

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2020-02-11

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2020-02-11