Zamówienie Nr OA.272.7.2017 z dnia 2017-06-02 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej budowy systemu paneli fotowoltaicznych w budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce”

Tytuł Postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej budowy systemu paneli fotowoltaicznych w budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce”
Numer OA.272.7.2017
Data wydania 2017-06-02
Termin składania uwag do oferty 2017-06-09

 

                                                                                                             Hajnówka, 02.06.2017r.

 

 

Numer sprawy: OA.272.7.2017

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej budowy systemu paneli fotowoltaicznych w budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce”

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem,

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

 

 

Załącznik:

-    Warunki zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

1)            Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Hajnowski
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP: 6030017563 Nr REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

 

2)            Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) przygotowanie i dostarczenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, opinii, warunków, decyzji i innych niezbędnych dokumentów koniecznych do wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół z DNJB przy ul. J. Piłsudskiego 3 w Hajnówce.

2. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w oparciu o następujące wstępne wytyczne określone w programie funkcjonalno – użytkowym:

1)   Instalacja modułów fotowoltaicznych powinna posiadać moc zainstalowaną min. 15kW

2)   Instalacja powinna być zlokalizowana na dachu budynku

3)   Instalacja powinna być podłączona do ogólnej instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku.

4) Dokumentacja powinna mieć charakter wielobranżowy i obejmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania instalacji fotowoltaicznej.

5)   Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi w/w dokumentami musi być dostarczona do siedziby Zamawiającego w dwóch ezgemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD (plik PDF Microsoft Office lub równoważnym) i w wersji papierowej.                  

 1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan/Pani Włodzimierz Pietruczuk

pokój nr 21 tel. 856823047

 

 

3)            Termin wykonania zamówienia.

25.06.2017r.

 

4)            Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

       - Wykaz przynajmniej 2 wykonanych dokumentacji projektowych w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych

2.   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu stanowiącym    załącznik nr 1 do zapytania.

 1. Ocena ofert:

- Przy wyborze oferty do realizacji zamówienia Zamawiający kierować się będzie kryterium:najniższa cena - 100%

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta odpowiadająca warunkom zamówienia z najniższą ceną zaoferowaną przez Wykonawcę.

 

 1. Oferty cenowe otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną uwzględnione.
 2. Powyższe zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy uczestniczyli w postępowaniu.
 4. Powyższe zapytanie oraz przesłane oferty cenowe nie zobowiązują Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą

 

5)            Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 

6)            Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

7)            Oferta powinna zawierać:

 

 1. Wypełniony „Formularz oferty”.
 2. Parafowany wzór umowy

     3. Wykaz przynajmniej 2 wykonanych dokumentacji projektowych w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych

 

8)            Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

 

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 9.06.2017r.   do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie: Oferta na zapytanie ofertowe na „Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej budowy systemu paneli fotowoltaicznych w budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce”

 

9)            Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.  

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

10)        Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Druk „Formularz oferty” - zał. Nr 1 do warunków zamówienia
 2. Wzór umowy – zał. nr 2 do warunków zamówienia

 

                                                                                  ….....…........……………........…………

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

 

Zatwierdził:

 

 

…..............................

Starosta /Wicestarosta

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-06-06

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-06-02