Zamówienie Nr OA.272.7.2020 z dnia 2020-03-20 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zapytania ofertowego na: „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych” Nr OA.272.7.2020

Tytuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zapytania ofertowego na: „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych” Nr OA.272.7.2020
Numer OA.272.7.2020
Data wydania 2020-03-20

Hajnówka 19.03.2020r.

 

OA.272.7.2020

         

 

          INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

             

Dotyczy zapytania ofertowego na:  „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych”:

               Zgodnie z art 92. ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017, poz 1579)  informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych”   dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 6.03.2020r. złożono 3 oferty. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przy wyborze kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty;

  1. Cena - 60 %
  2. Okres gwarancji – 40%
  3. Termin wykionania zamówienia -10%

 

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert i ustalił jak niżej:

  • złożone oferta nie podlegają odrzuceniu
  • oferty zostały ocenione w sposób następujący:

Lp

Nazwa  firmy i adres Wykonawcy

 Cena

    

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Łącznie

1

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych WIST Halina Wysocka, ul. Hurtowa 7,15-399 Białystok

53,4 pkt

10 pkt

30 pkt

93,4 pkt

2

REMONT – BUD Andrzej Gosk, ul. Nowa 5, 18-210 Szepietowo

44,4 pkt

10 pkt

30 pkt

84,4 pkt

3

Firma Usługowo- Budowlana „WRÓBLEWSKI”Andrzej Wróblewski ul. Żwirki i Wigury 63, 17-100 Bielsk Podlaski

60 pkt

10 pkt

30 pkt

100 pkt

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma: Firma Usługowo- Budowlana „WRÓBLEWSKI”Andrzej Wróblewski ul. Żwirki i Wigury 63, 17-100 Bielsk Podlaski

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.

 

                                                                                                                      Starosta Hajnowski

 

                                                                                                                         Andrzej Skiepko

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2020-03-20

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-03-20

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-03-20