Zamówienie Nr OA.272.9.2017 z dnia 2017-07-31 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawę kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego.

Tytuł Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawę kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego.
Numer OA.272.9.2017
Data wydania 2017-07-31
Termin składania uwag do oferty 2017-08-08

 

Hajnówka 31.07.201

Numer sprawy: OA.272.9.2017

.>>WSZYSCY<<

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawę kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego.

.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

Z poważaniem

Załącznik:

 • Warunki zamówienia

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Starostwo Powiatowe Hajnówce
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP: 543-18-25-742, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 1. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/:

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne

Minimalne parametry

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, poczta e-mail, opcjonalnie faksowanie;

 

format: A3

 

Szybkość druku: 20str./min. mono i kolor

 

Procesor dwurdzeniowy 1,05GHz / pamięć 4 GB

 

Rozdzielczość druku min.: 1200 x 2400 dpi

 

Drukowanie dwustronne

 

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DADF) na 110 arkuszy

 

Szybkość skanowania min. 55 obr./min.

 

Taca boczna na min. 100 arkuszy

 

Standardowo wejście papieru: taca na 520 arkuszy, możliwość rozbudowy do co najmniej 5.140 arkuszy

 

Drukowanie z pamięci USB, druk bezpieczny, drukowanie osobiste, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, drukowanie dwustronne

 

Skanowanie: optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/e-mail/sieci (FTP/SMB), pliki PDF z możliwością wyszukiwania

 

Kolorowy ekran dotykowy min. 7 cali

 

Interfejsy: Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0

 

Urządzenie dostarczone z zestawem tonerów o wydajności nie mniejszej niż 23 tys. stron - czarny, 16 tys. stron – kolory

48 miesięcy gwarancji

W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się: dostarczyć urządzenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, dokonać instalacji, uruchomienia i przetestowania urządzenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach (instalacja w sieci), przeprowadzić nieodpłatne szkolenie dla co najmniej 2 osób z obsługi urządzenia.

 1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan/Pani Włodzimierz Pietruczuk

pokój nr …7…. tel. 85 682 27 18

 1. Termin wykonania zamówienia.

18.08.2017 r. do godz. 12.00

 1. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

  1. Najniższa cena,

  2. ..........................................................................,

inne:

..........................................................................................

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 1. Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony „Formularz oferty”.

 2. Parafowany wzór umowy

 3. …………………………………

 1. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 08.08.2017 r. do godz. 12.00

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20

w terminie do dnia 08.08.2017 r. do godz. 12.00

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: informatyk@powiat.hajnowka.pl

w terminie do 08.08.2017 r. do godz. 12.00

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 1. Druk „Formularz oferty” - zał. Nr 1 do WZ

 2. Wzór umowy – zał. nr 5 do regulaminu

.....…........……………........…………

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

Zatwierdził:

..............................

Starosta /Wicestarosta

Hajnówka, 31.07.2017

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-07-31

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-07-31

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-07-31