Zamówienie Nr OA.272.9.2018 z dnia 2018-03-07 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY . Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- II etap", Pakiet III Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla pn. "Zaakceptuj żubra"

Tytuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY . Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- II etap", Pakiet III Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla pn. "Zaakceptuj żubra"
Numer OA.272.9.2018
Data wydania 2018-03-07

Znak sprawy OA.272.9.2018                                                     Hajnówka, 07.03.2018 r.

 

Powiat  Hajnowski

A. Zina 1

17-200 Hajnówka

tel: 856822718; fax: 856824220

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl;

strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

NIP 6030017563; REGON 050658580

 

                       Do Wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

                  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

„Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych

                      o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- II

                    etap",   Pakiet III Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla

"Zaakceptuj żubra"

 

                                

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY  I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ORAZ PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 7 marca 2018r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                        

          UZASADNIENIE

            W dniu 7 marca 2018r. Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie - II etap", Pakiet III Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla                              młodzieży pn. "Zaakceptuj żubra".

            Z uwagi na fakt, iż Zamawiający podczas czynności wyboru najkorzystniejszej oferty nie uwzględnił przez przeoczenie złożonych przez jednego z Wykonawców wyjaśnień, co skutkowało odrzuceniem oferty tego Wykonawcy Zamawiający podjął  decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności uznając, iż poprzednio podjęte czynności obarczone są wadą.

            Zamawiający informuje, iż w wyniku ponownej oceny ofert Wykonawca Open Education Group Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku uległ wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp tj. wobec braku wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

            Zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

            Wykonawca Open Education Group sp. z o.o. nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności zawodowej polegającej na  prowadzeniu w okresie co najmniej 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch zajęć edukacyjnych np. w formie wykładów, prelekcji lub opracowania i opublikowania co najmniej dwóch scenariuszy, publikacji naukowych i branżowych na temat żubra. Wykonawca powołując się na zasoby podmiotu trzeciego, nie wykazał iż ten podmiot posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, potwierdzone poświadczeniami należytego wykonania. Wobec braku uzupełnienia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Wykonawca został wykluczony z postępowania z konsekwencjami j.w.

            Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, w wyniku dokonanej ponownej oceny ofert uzyskały one następujące ilości punktów:

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Spełnienie wymagań formalnych

Cena oferty

Przyznana punktacja za kryterium cena

Doświadczenie zawodowe kadry

Przyznana punktacja za kryterium doświadczenie zawodowe kadry

Liczba punktów razem/Ranking

1.

Agencja Turystyczna

CZAJKA Ludmiła Żłobin

Zamsze 48,

17-220 Narewka

 

Oferta spełnia wymogi formalne

 

102 000,00 zł

 46,15 pkt.

7

5,38 pkt.

 51,53pkt./II

2.

Open Education Group Sp. z o. o.

ul. Modlińska 1, 15 - 066 Białystok

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12  ustawy Pzp

Oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp

 

 

 

 

 

3.

Mandrivka Ewa Stepaniuk

Puchły 62, 17 - 210 Narew

 

Oferta spełnia wymogi formalne

 

78 450,00 zł

60 pkt

52

40 pkt.

100 pkt. /I

    

     W wyniku postępowania Zamawiający dokonał następującego wyboru:

     Wybrano Wykonawcę: Mandrivka Ewa Stepaniuk Puchły 62, 17 - 210 Narew

     Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów przyznanych na podstawie przyjętych kryteriów.

     Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą  może być zawarta po upływie terminu określonego zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.

     Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust.2 Prawa zamówień publicznych informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.powiat.hajowka.pl.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-03-07

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-03-07

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-03-07