Zamówienie Nr OA.272.9.2018 z dnia 2018-03-07 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- II etap", Pakiet III Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla pn. "Zaakceptuj żubra"

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- II etap", Pakiet III Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla pn. "Zaakceptuj żubra"
Numer OA.272.9.2018
Data wydania 2018-03-07

Znak sprawy OA.272.9.2018                                                     Hajnówka, 07.03.2018 r.

 

Powiat  Hajnowski

A. Zina 1

17-200 Hajnówka

tel: 856822718; fax: 856824220

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl;

strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

NIP 6030017563; REGON 050658580

 

        

                       Do Wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

                  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

"Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych

                      o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- II

                    etap",   Pakiet III Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla "Zaakceptuj żubra"

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1020), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena 60% i doświadczenie zawodowe kadry 40%.

 

W postępowaniu -Pakiet III  Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla  pn. "Zaakceptuj żubra"- złożono 3 oferty.

 

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy Mandrivka Ewa Stepaniuk, z siedzibą w Narwi. Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów - 100 (w kryterium cena - 60 pkt, doświadczenie zawodowe kadry - 40 pkt).

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 uPzp Zamawiający dokonał odrzucenia oferty Wykonawcy: Agencja Turystyczna CZAJKA Ludmiła Żłobin z siedzibą w Narewce.

Wykonawca, wezwany do uzupełnienia dokumentów przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 uPzp, przesłał Zamawiającemu informacje bez podpisu. Wobec powyższego Zamawiający, uznał, że Wykonawca nie złożył dokumentu w terminie.

 

Wykonawca Open Education Group Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku uległ wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 uPzp tj. wobec braku wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykonawca Open Education Group sp. z o.o. nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności zawodowej polegającej na  prowadzeniu w okresie co najmniej 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch zajęć edukacyjnych np. w formie wykładów, prelekcji lub opracowania i opublikowania co najmniej dwóch scenariuszy, publikacji naukowych i branżowych na temat żubra. Wykonawca powołując się na zasoby podmiotu trzeciego, nie wykazał iż ten podmiot posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, potwierdzone poświadczeniami należytego wykonania. Wobec braku uzupełnienia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Wykonawca został wykluczony z postępowania z konsekwencjami j.w.

Zamawiający informuje, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nastąpi w terminie 13.03.2018 r.

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-03-07

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-03-07

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-03-07