Zamówienie Nr P.P.042.4.11.2017 z dnia 2017-09-05 - Zapytanie ofertowe nr 2/2017. Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: opracowanie i wdrożenie rozbudowanej strony internetowej projektu „Puszcza i ludzie”, a następnie jej obsługa techniczna i administracyjna, w szczególności w zakresie zapewnienia jej nieprzerwanej dostępności dla użytkowników, aktualizacji i niezwłocznego wprowadzania zmian na stronie, serwisu oraz innych elementów związanych z techniczną obsługą strony.

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 2/2017. Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: opracowanie i wdrożenie rozbudowanej strony internetowej projektu „Puszcza i ludzie”, a następnie jej obsługa techniczna i administracyjna, w szczególności w zakresie zapewnienia jej nieprzerwanej dostępności dla użytkowników, aktualizacji i niezwłocznego wprowadzania zmian na stronie, serwisu oraz innych elementów związanych z techniczną obsługą strony.
Numer P.P.042.4.11.2017
Data wydania 2017-09-05
Termin składania uwag do oferty 2017-09-05

Znak sprawy: P.P.042.4.11.2017                                                                   Hajnówka, 05.09.2017

 

 

   Powiat Hajnowski

 1. A. Zina 1

 17-200 Hajnówka

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

opracowanie i wdrożenie rozbudowanej strony internetowej projektu „Puszcza i ludzie”, a następnie jej obsługa techniczna i administracyjna, w szczególności w zakresie zapewnienia jej nieprzerwanej dostępności dla użytkowników, aktualizacji i niezwłocznego wprowadzania zmian na stronie, serwisu oraz innych elementów związanych z techniczną obsługą strony.

Projekt „Puszcza i ludzie” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

                                                                                                       Z poważaniem

 

 

Załącznik:

-           Warunki zamówienia

                                                                           

Znak sprawy: P.P.042.4.10.2017                                                                   Hajnówka, 05.09.2017

 

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat Hajnowski

 1. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  606-001-75-63, Nr REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl, www.powiat.hajnowka.pl

 II. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 

III.   Przedmiot zapytania ofertowego:

 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest opracowanie i wdrożenie rozbudowanej strony projektu „Puszcza i ludzie”, a następnie jej obsługa techniczna i administracyjna, w szczególności w zakresie zapewnienia jej nieprzerwanej dostępności dla użytkowników, aktualizacji i niezwłocznego wprowadzania zmian na stronie, serwisu oraz innych elementów związanych z techniczną obsługą strony. Strona ma zostać przygotowana w sposób profesjonalny i atrakcyjny dla użytkowników – zarówno, jeżeli chodzi o formę, jak też treści merytoryczne, za które bezpośrednio odpowiedzialny będzie Zamawiający.

Założenia strony internetowej

A. Założenia główne

 1. Strona wykonana w technologii CMS (content management system) współpracująca z bazą danych (MySQL).
 2. Kod strony otwarty, nie kodowany.
 3. Zoptymalizowana pod popularne wyszukiwarki internetowe.
 4. Strona poprawnie wyświetlana w głównych przeglądarkach internetowych (IE, Mozilla, Opera, Netscape, Chrome).
 1. Dostosowana do rozdzielczości ekranu monitora.

 

Wygląd strony

Strona musi być przejrzysta i czytelna. Grafika i kolory przyjemne dla oka. Tekst na stronie łatwy do przeczytania. Wyraźnie zaznaczone linki. Strona optymalizowana do poprawnego wyświetlania w rozdzielczości minimum 1024x768 pikseli, umieszczona centralnie.

Grafika strony, a przede wszystkim winieta powinny nawiązywać do tematyki strony.

Układ strony: winieta (flash), menu (poniżej winiety), panel lewy wąski ok. 250px (banerki, linki), zasadniczy prawy panel szeroki (aktualności i artykuły), stopka.

 

Moduły strony

 1. Logowanie do panelu administracyjnego
 2. Menu główne strony (góra strony, rozwijalne po najechaniu/kliknięciu myszką),

możliwość dodawania/kasowania/zmiana kolejności pozycji w menu.

 1. Moduł aktualności, dodawanie treści, dodawanie zdjęć (automatyczne zmniejszanie zdjęć do ustalonej wielkości, możliwość prostej edycji zdjęcia: jasność, kontrast), dodawanie plików do pobrania (załączników). Struktura informacji: tytuł, nagłówek, treść. Pierwsze wprowadzone zdjęcie (miniatura) po górnej/lewej stronie informacji, reszta na dole -również miniatury, możliwość obejrzenia miniatur w pełnej rozdzielczości.
 2. Moduł ostatnio dodanych artykułów oraz najczęściej czytanych.
 3. Moduł dodawania podstron, usuwania, oraz możliwość przypisania ich odpowiedniej pozycji w menu strony.
 4. Moduł dodawania galerii zdjęć.
 5. Mapa strony.
 6. Kontakt.
 7. Statystyki odwiedzin strony dostępne z panelu administracyjnego.
 8. Strona dostosowana do standardów WCAG 2.0 (moduły zmiana kontrastu i zmiana czcionki)
 9. Strona powinna być responsywna, tj. możliwa do odczytania na urządzeniach mobilnych.
 10. Odniesienie do strony wykonanej w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”

B. Strona internetowa będzie zawierała informacje oraz będzie na bieżąco aktualizowana, m.in. w zakresie:

- realizowanych działań projektowych,

- materiałów informacyjno-edukacyjnych umieszczanych na stronie internetowej,

- wszelkich publikacji wytworzonych w trakcie realizacji projektu,

- możliwość dodawania załączników do treści strony w postaci: plik word, pdf. excel, powerpoint, jpg itp.

- galerii zdjęć i materiałów multimedialnych.

C. Wykonawca zapewni także bieżącą obsługę techniczną i administracyjną strony internetowej, w szczególności w zakresie jej dostępności dla użytkowników, aktualizacji i zmian na stronie oraz innych elementów związanych z techniczną obsługą strony

D.Wykonawca zapewnia domenę i hosting przez okres trwania usługi

E. Wykonawca ma obowiązek zamieszczania informacji uzyskanych od Zamawiającego drogę elektroniczną na stronie internetowej w ciągu maksimum 12 godzin od otrzymania zlecenia

F. Wykonawca ma obowiązek usunąć usterki związane z funkcjonowaniem strony internetowej, poprawnością wczytywania i wyświetlania strony bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o zaistnieniu usterki.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Na wykonanie strony internetowej przewiduje się okres 2 tygodni od podpisania umowy, administracja strony w terminie 01.10.2017 - 30.06.2019 r.

V. Wymagania wobec oferenta:

 1. Doświadczenie w tworzeniu stron internetowych;
 2. Doświadczenie w obsłudze technicznej i administracyjnej stron internetowych;
 3. Zapewnienie dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług. 

VI. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

 1. Cena.
 2. Doświadczenie w tworzeniu i obsłudze technicznej i administracyjnej stron internetowych.

 

Kryterium: Cena – 90 %

Sposób obliczenia:

                                       wartość brutto oferty najtańszej

               Wartość punktowa =    wartość brutto oferty badanej       X 90 %

 

Kryterium: Doświadczenie w tworzeniu i obsłudze technicznej i administracyjnej stron internetowych - 10 %.

 

 

Sposób obliczenia:

                                               Ilość punktów przyznanych ofercie badanej

   Wartość punktowa =  

                                   Najwyższa liczba punktów spośród złożonych ofert      X 10    %

 

Każde wykazane doświadczenie otrzyma 1 pkt. Wykonawca w ramach kryterium może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Największą ilość punktów w kryterium doświadczenie otrzyma ten wykonawca, który wykaże największe doświadczenie w tworzeniu i obsłudze technicznej i administracyjnej stron internetowych wraz z dokumentami potwierdzającymi rzetelne wykonanie usługi.

 

Do wykonania usługi zostanie wybrany wykonawca, który otrzyma największą liczbę punktów.

 VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

VIII. Oferta powinna zawierać:

 

1.Wypełniony „Formularz oferty” - zał. nr 2,

 1. Parafowany wzór umowy - zał. nr 3,
 2. Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w tworzeniu i obsłudze technicznej i administracyjnej stron internetowych - zał. nr 4

4.Oświadczenie o zapewnieniu dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług- zał. nr 5

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U. z 2016 r. poz 922 ze zm.) w celu dokonania wyboru wykonawcy usługi oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych - zał. nr 6,
 2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu - zał. nr 7,
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Powiat Hajnowski, ul. A. Zina 1,

17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 12.09.2017 r.

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20

w terminie do dnia 12.09.2017 r.

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl

w terminie do dnia 12.09.2017 r.

 X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków zamówienia.

 XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XII. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 1. Formularz oferty - zał. nr 2,
 2. Wzór umowy - zał. nr 3,
 3. Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w tworzeniu i obsłudze technicznej i administracyjnej stron internetowych - zał. nr 4

4.Oświadczenie o zapewnieniu dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług- zał. nr 5

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U. z 2016 r. poz 922 ze zm.) w celu dokonania wyboru wykonawcy usługi oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych - zał. nr 6,
 2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu - zał. nr 7.

 

                                                                                                      ….....…..................................

                                                                                                      (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdził:

 

 

…............................................................

Starosta /Wicestarosta

Hajnówka,  05.09.2017 r.

 

 Pytanie nr 1

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska

Data wytworzenia: 2017-09-05

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-09-11

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-09-05