Zamówienie Nr P.P.042.4.9.2017 z dnia 2017-08-24 - Zapytanie ofertowe nr 1/2017 ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: usługę prawną w ramach projektu „Puszcza i ludzie”

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 1/2017 ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: usługę prawną w ramach projektu „Puszcza i ludzie”
Numer P.P.042.4.9.2017
Data wydania 2017-08-24
Termin składania uwag do oferty 2017-08-31

Znak sprawy: P.P.042.4.9.2017                                                                   Hajnówka, 24.08.2017

 

 

 

 

                   Powiat Hajnowski

 1. A. Zina 1

                  17-200 Hajnówka

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

usługę prawną w ramach projektu „Puszcza i ludzie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem

 

 

Załącznik:

 • Warunki zamówienia

Znak sprawy: P.P.042.4.9.2017                                                                   Hajnówka, 24.08.2017

 

 

 

I. WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Hajnowski

 1. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  606-001-75-63, Nr REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl, www.powiat.hajnowka.pl

 II. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 

III.          Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa prawna w ramach projektu ,,Puszcza i ludzie".

 

Pod pojęciem tym należy rozumieć świadczenie stałej pomocy prawnej polegającej na:

- udzielaniu bieżących porad i konsultacji prawnych w siedzibie Zamawiającego, telefonicznie lub pocztą elektroniczną,

- sprawdzaniu i opiniowaniu dokumentacji przygotowanej w oparciu o ustawę Pzp,

- opracowaniu projektów umów, pism i innych dokumentów,

- sporządzanie opinii prawnych,

- opiniowaniu projektów porozumień,

- sporządzania w każdym miesiącu trwania umowy sprawozdania zawierającego określenie zakresu wykonanych czynności. W/w Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz stanowi podstawę do wystawienia rachunku,

- innych czynności według potrzeb Zamawiającego związanych z obsługa prawną w zakresie realizacji projektu.

 

Ilość czasu związana z obsługą projektu powinna zapewniać terminowe i rzetelne wykonanie obowiązków. Konsultacje z Zamawiającym w jego siedzibie będą miały miejsce nie częściej niż raz w miesiącu, czas trwania konsultacji w siedzibie ok. 4 godzin.

 

Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Lucyna Lewczuk, pokój nr 4, tel. (85) 682 30 46, e-mail: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl

IV. Termin wykonania zamówienia: od 15 września 2017 r. do 15 czerwca 2019 r. (21 miesięcy)

V. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. w zakresie kwalifikacji zawodowych osoba realizująca przedmiot zamówienia powinna posiadać:

-  uprawnienia zawodowe radcy prawnego lub adwokata. Okoliczność ta winna być potwierdzona wpisem na właściwą listę adwokatów lub radców prawnych;

 

 1. w zakresie wiedzy i doświadczenia osoba powinna posiadać:

 - co najmniej 3 - letni staż zawodowy w pracy  jako radca prawny lub adwokat   od terminu składania ofert (dopuszczalne jest wykazanie się doświadczeniem w ramach jednej umowy bądź kilku umów, które po sumowaniu dadzą łącznie 3 lat doświadczenia zawodowego zgodnie ze wskazanym warunkiem) - na potwierdzenie warunku wykonawca przedłoży kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

 

Zamawiający dokona oceny spełniania posiadania kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia na podstawie przedstawionych przez oferenta „Informacji o wykształceniu i stażu zawodowym", sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie  spełnia".  

 

 

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

 1. Cena.
 2. Termin wykonania usługi liczony w dniach.

 

Kryterium: Cena – 80 %

Sposób obliczenia:

 

                                                  wartość brutto oferty najtańszej    

         Wartość punktowa =     ------------------------------------------  X  80%

                                                    wartość brutto oferty badanej      

 

Kryterium: Termin wykonania usługi liczony w dniach, tj. termin wykonania pojedynczej  sprawy od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Termin należy podać w dniach - 20 %.

 

 

 

Sposób obliczenia:

                                           Ilość punktów przyznanych ofercie badanej

   Wartość punktowa =   ------------------------------------------------------------    X 20%

                                     Najwyższa liczba punktów spośród złożonych ofert   

 

Usługa wykonana w ciągu jednego dnia otrzyma 20 pkt. Każdy kolejny dzień 2 pkt. mniej (1 dzień – 20 pkt, 2 dni -18 pkt, 3 dni -16 pkt. itd.) Wykonawca w ramach kryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Największą ilość punktów w kryterium termin wykonania otrzyma ten wykonawca, który wykaże najkrótszy termin wykonania usługi.

 

Do wykonania usługi zostanie wybrany wykonawca, który otrzyma największą łączną liczbę punktów.

 VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

VII. Oferta powinna zawierać:

 

1.Wypełniony „Formularz oferty” - zał. nr 2,

 1. Parafowany wzór umowy - zał. nr 3,
 2. Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę i doświadczenie do prowadzenia usługi prawnej wraz z kopią dokumentu uprawniającego do wykonywania usługi prawnej i kopią/kopiami  potwierdzenia/potwierdzeń należytego wykonania usługi - zał. nr 4,
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U. z 2002r. Nr 101, poz 926 ze zm.) w celu dokonania wyboru wykonawcy usługi oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych - zał. nr 5,
 4. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu zał. nr 6,
 5. Dokument potwierdzający wpis na właściwą listę radców prawnych lub adwokatów.

 

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

 

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Powiat Hajnowski, ul. A. Zina 1,

17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia  31.08.2017 r.

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20

w terminie do dnia 31.08.2017 r.

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl

w terminie do dnia 31.08.2017 r.

 IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków zamówienia.

 X. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 XI. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 1. Druk „Formularz oferty” - zał. nr 2
 2. Wzór umowy – zał. nr 3
 3. Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę i doświadczenie do prowadzenia usługi prawnej wraz z kopią dokumentu uprawniającego do wykonywania usługi prawnej i kopią/kopiami  potwierdzenia/potwierdzeń należytego wykonania usługi - zał. nr 4,
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U. z 2002r. Nr 101, poz 926 ze zm.) w celu dokonania wyboru wykonawcy usługi oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych - zał. nr 5,
 5. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu – zał. nr 6.

 

 

                                                                                         ….....…........……………........…………

(podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdził:

 

 

…............................................................

Starosta /Wicestarosta

Hajnówka, 24.08.2017 r.

 ________________________________________________________________________________________

Znak sprawy: P.P.042.4.9.2017                                              Hajnówka, 29.08.2017

 

 

 

Powiat Hajnowski

 1. A. Zina 1

17-200 Hajnówka,

tel.: (085) 682 27 18

fax: (085) 682 42 20

                                                         Do wszystkich uczestników postępowania  

                                                         prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/2017

                                                         na usługę prawną w ramach projektu

                                                         "Puszcza i ludzie”

 

Zamawiający zawiadamia uczestników postępowania o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 04.09.2017 r. w związku ze zmianą treści Załącznika nr 3 Wzór umowy:

Jest:

 • 1 pkt. 1.Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do świadczenia kompleksowych usług prawnych na rzecz Zamawiającego.

Powinno być:

 • 1 pkt. 1.Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do świadczenia kompleksowych usług prawnych na rzecz Zamawiającego w ramach projektu „Puszcza i ludzie”.

Jest:

 • 1 pkt. 3. Obsługa prawna Zamawiającego będzie świadczona nie częściej niż raz w miesiącu w siedzibie Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 5.

 

Powinno być:

 • 1 pkt. 3. Obsługa prawna Zamawiającego będzie świadczona nie częściej niż raz w miesiącu w siedzibie Zamawiającego, czas trwania konsultacji w siedzibie ok. 4 godzin, z zastrzeżeniem ust. 5.

 

 PYTANIE DO ZAMÓWIENIA

Pytania do zamówienia nr 2-10

Pytanie do zamówienia nr 11

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska

Data wytworzenia: 2017-08-24

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-08-30

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-08-24