Zamówienie Nr PP.041.5.2017 z dnia 2017-04-24 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi polegającej na "Opracowaniu dokumentacji technicznej inwestycji: „Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku Internatu nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Hajnówce przy ul. 3-go Maja 25”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi polegającej na "Opracowaniu dokumentacji technicznej inwestycji: „Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku Internatu nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Hajnówce przy ul. 3-go Maja 25”.
Numer PP.041.5.2017
Data wydania 2017-04-24

Znak sprawy: PP.041.5.2017                                                                                 Hajnówka, 24.04.2017 r.

 

Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka,

tel.: (085) 682 27 18
fax: (085) 682 42 20            

 

 

 

 

                                   Do wszystkich uczestników postępowania  

                                   prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

                                   na świadczenie usługi polegającej na

                             Opracowaniu dokumentacji technicznej inwestycji:

                             „Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku Internatu nr 1

                             Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

                             wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby

                             Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Hajnówce przy ul. 3-go Maja 25”.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Zamawiający działając na podstawie zarządzenia nr 11/24 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 maja 2014 r. informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Warunkach zamówienia, tj. cena 70%, termin wykonania 30%

 

Złożono 3 oferty.

 

Oferta:

Pracowni Projektowania Architektury i Form Użytkowych

ul. Cicha 8, 17-200 Hajnówka

spełnia wszystkie warunki zawarte w warunkach zamówienia oraz otrzymała największą liczbę punktów.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Przyznana punktacja

Termin

Przyznana punktacja

Punktacja łącznie

Pozycja w rankingu

WK Architekci Sp. z o. o.

ul. Zdob. Monte Cassino 23

61 - 695 Poznań

95940,00 zł

 

28,72 pkt.

19.06.2017 r.

0 pkt

28,72 pkt.

III

2.

Pracownia Projektowania Architektury i Form Użytkowych

ul. Cicha 8

17-200 Hajnówka

39360,00 zł

 

70 pkt.

05.06 2017 r.

30 pkt.

100 pkt.

I

Polska Grupa Projektowo Wykonawcza Sp. z.o.o.

ul. Długa 44/50

00 - 241 Warszawa

49077,00 zł

56,14 pkt.

12.06.2017 r.

15 pkt.

71,14 pkt.

II

 

 

Zamawiający informuje, że zawarcie umów o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w terminie 28.04.2017r.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-04-24

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-04-24