Zamówienie Nr PP.042.1.2017 z dnia 2017-03-09 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy zapytania ofertowego dotyczącego udzielenia zamówienia na przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy zapytania ofertowego dotyczącego udzielenia zamówienia na przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka.
Numer PP.042.1.2017
Data wydania 2017-03-09

Hajnówka, 09.03.2017 r.

PP.042.1.2017

 

Do wszystkich uczestników postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

   dotyczącego udzielenia zamówienia na

przeprowadzenie grupowych warsztatów

   oraz indywidualnego coachingu dla osób    

korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

zamieszkujących miasto Hajnówka.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Zamawiający działając zgodnie z postępowaniem prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w warunkach zamówienia przedmiotowego zapytania ofertowego, tj. cena brutto – 80 %, doświadczenie zawodowe – 20 %.

 

Najkorzystniejszą ofertę w oparciu o powyższe kryteria złożyła firma:

  1. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (Przeprowadzenie grupowych warsztatów interpersonalnych dot. rozwiązywania problemów)

OPEN EDUCATION GROUP SP. Z O. O., ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok – 95,00 pkt. (cena brutto: 1 402, 32 zł)                                                                                                                                                

  1. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA (Przeprowadzenie grupowych warsztatów interpersonalnych dot. radzenia sobie z negatywnymi emocjami)

OPEN EDUCATION GROUP SP. Z O. O., ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok – 95,00 pkt. (cena brutto: 1 402, 32 zł)

  1. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA (Przeprowadzenie indywidualnego coachingu)

IRENA KOWALCZUK PSYCHOLOG, COACH, TRENER

PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO I INTERWENCJI W KRYZYSIE EMOCJONALNYM,

ul.   Nałkowskiej 12, 17-200 Hajnówka – 100 pkt. (cena brutto: 70 500,00 zł)

Umowy z Wykonawcami zostaną zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Protokół z oceny ofert jest dostępny w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1, pokój 4.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-03-10

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-03-10