Zamówienie Nr PP.042.1.2017 z dnia - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: "Przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka

Tytuł ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: "Przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka
Numer PP.042.1.2017
Termin składania uwag do oferty 2017-03-01

Hajnówka, 2017-02-21

Numer sprawy: PP.042.1.2017

 

 

 ZAPROSZENIE

 Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

 "Przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka”

na potrzeby realizacji projektu: "Szansa w integracji" nr RPPD.07.01.00-20-0036/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem,

 

 

Załącznik:

Warunki zamówienia

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
Nabywca: Powiat Hajnowski
ul. Aleksego Zina 1,17-200 Hajnówka

tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP: 603-001-75-63, Nr REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

2. Przedmiot zamówienia.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

 

"Przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka” w ramach projektu „Szansa w integracji” nr RPPD.07.01.00-20-0036/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

           2. Zamówienie składa się z 3 części:

Część I:

Przeprowadzenie grupowych warsztatów interpersonalnych dot. rozwiązywania problemów dla:

1) 6 grup po 10 os. w grupie (3 spotkania x 4 h x 2 tury) – łączna liczba godzin: 24 (4 godziny na jedną grupę), liczba osób objętych warsztatami: 60.

2)Warsztaty rozwiązywania problemów będą jednym z fakultatywnych instrumentów dostępnych w indywidualnej ścieżce reintegracji społeczno-zawodowej. Celem warsztatów jest nauka rozwiązywania problemów, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zapoznanie z technikami twórczego myślenia, kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia, rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

3) Termin: od dnia podpisania umowy do 31.05.2018 r.

4) Miejsce: Hajnówka, sala konferencyjna MOPS, ul. 11 Listopada 24.

 

       Część II:

Przeprowadzenie grupowych warsztatów interpersonalnych dot. radzenia sobie z negatywnymi emocjami dla:

1) 6 grup po 10 os. w grupie (3 spotkania x 4 h x 2 tury) – łączna liczba godzin: 24 (4 godziny na jedną grupę), liczba osób objętych warsztatami: 60.

2) Warsztaty radzenia sobie z negatywnymi emocjami będą jednym z fakultatywnych instrumentów dostępnych w indywidualnej ścieżce reintegracji społeczno-zawodowej. Celem warsztatów będzie zwiększenie samoświadomości uczestników projektu i zrozumienie mechanizmów rządzących relacjami międzyludzkimi.

3) Termin: od dnia podpisania umowy do 31.05.2018 r.

4) Miejsce: Hajnówka, sala konferencyjna MOPS, ul. 11 Listopada 24.

 

       Część III:

   Przeprowadzenie indywidualnego coachingu dla:

1) 100 uczestników projektu (po 15 h na osobę) – łącznie 1500 godzin.

2) Przez cały czas uczestnictwa w projekcie uczestnik/czka projektu będzie objęty/a indywidualnym coachingiem. Spotkania będą realizowane od poniedziałku do niedzieli na terenie miasta Hajnówka zgodnie z potrzebami uczestników/czek projektu i w terminach oraz godzinach dopasowanych do możliwości uczestników/czek projektu – ustalane będą na bieżąco, indywidualnie z każdym uczestnikiem/czką.

Celem coachingu będzie usuwanie barier i wdrażanie działania poprzez poznanie siebie, swoich motywów, zasobów i obszarów do rozwoju, wzbudzanie motywacji wewnętrznej, rozwój osobisty i organizacyjny wspierający dążenie do celu, zwiększający wydajność i umożliwiający budowanie zdrowych relacji międzyludzkich, zwiększenie wiary we własne możliwości uczestników/czek projektu, wzrost poczucia własnej wartości, zaradności, samodzielności oraz usprawnienie sposobu uczenia się, a tym samym zmiana i podniesienie jakości życia.

Zadaniem coacha będzie również reakcja w momencie obniżenia motywacji czy nieobecności uczestnika/czki na innych zajęciach zaplanowanych w indywidualnej ścieżce reintegracji społeczno-zawodowej, w związku z tym coach musi być dostępny 7 dni w tygodniu.

Coach będzie mieć 8 h (słownie: osiem godzin) na reakcję na zgłoszenie dotyczące uczestnika/czki projektu. Przez reakcję należy rozumieć spotkanie coacha z uczestnikiem/czką projektu oraz udzielenie mu/jej niezbędnego wsparcia bądź w razie niemożliwości spotkania leżących po stronie uczestnika/czki, podjęcie i wykorzystanie wszelkich możliwych metod oraz prób, aby do takiego spotkania doprowadzić.

3) Termin: od dnia podpisania umowy do 31.05.2018 r.

4) Miejsce: Hajnówka (sala wyposażona w laptop, rzutnik, flipchart, zapewniona przez organizatora projektu), godziny wykonywania coachingu: 8.00 – 20.00 od poniedziałku do niedzieli.

 

 1. Harmonogram szkoleń: po podpisaniu umowy Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą ustali terminy przeprowadzenia szkoleń.
 1. Zamawiający zastrzega:

a)      Prawo do skierowania obserwatora na losowo wybrane grupy szkoleniowe w celu sprawdzenia poprawności realizacji projektu tj. (zagadnienia merytoryczne, praca trenera).

b)      Czas na reakcję coacha na zgłoszenie dotyczące uczestnika/czki projektu wynosi osiem godzin zegarowych licząc w przedziale od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do niedzieli. W przypadku niewywiązania się coacha z ww. czasu, coach bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego o zaistniałym fakcie oraz o jego przyczynach. Zamawiający może przedłużyć czas reakcji o dodatkowe 8 h (łącznie 16 h na reakcję). W przypadku niewywiązania się coacha z ww. czasu Zamawiający zastosuje kary opisane w paragrafie 5 ust. 1 Umowy.

c)       Ze względu na specyfikę wsparcia oraz grupy docelowej, jak również potrzebę nawiązania trwałej więzi oraz poczucia wzajemnego zaufania między uczestnikiem/czką projektu, co przekładać się będzie na efektywność udzielonego wsparcia, a przez to na zrealizowanie całego projektu wraz z założonymi wskaźnikami, wywiązanie się z terminem zaznaczonym w pkt. 4 lit. b dotyczy coacha przypisanego do danego uczestnika/czki projektu.

d)      Punkt 4 lit. b, c nie ma zastosowania, w zakresie w jakim odnosi się do kwestii spotkania uczestnika/czki z innym niż przypisany coach, w przypadku przedłożenia przez coacha przypisanego do danego uczestnika/czki projektu zaświadczenia/zwolnienia lekarskiego do 10 dni, o niemożności wykonania w danym okresie przedmiotu zamówienia bądź wystąpienia siły wyższej.

e)      W przypadku opisanym w pkt. 4 lit. d Wykonawca ma obowiązek dochowania terminu 16 h na reakcję poprzez realizację spotkania z uczestnikiem/czką projektu przez innego coacha, posiadającego co najmniej takie same kwalifikacje oraz doświadczenie jak coach przypisany do danego uczestnika/czki projektu.

f)       W przypadku gdy dany coach nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków przez okres dłuższy niż 10 dni (w ten okres wlicza się dni święta, soboty i niedziele), Wykonawca ma obowiązek zaangażowania innego coacha o kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszym niż coach wybrany pierwotnie w terminie nie później niż 24 h od momentu zaprzestania wykonywania czynności przez poprzedniego coacha.

g)      Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o sytuacji opisanej w pkt. 4 lit. e, f oraz przedstawia doświadczenie i kwalifikacje drugiego coacha. W przypadku niedopełnienia obowiązku zapewnienia zastępstwa w okresie pomiędzy zaprzestaniem wykonywania obowiązków przez pierwotnego coacha z zaangażowaniem na stałe drugiego, bądź w przypadku niespełnienia przez któregokolwiek z nich wymogów dotyczących posiadania kwalifikacji i doświadczenia, Zamawiający stosuje kary opisane w paragrafie 5 ust. 1 Umowy.

 

 1. W ramach usługi (Część I, Część II, Część III) Wykonawca będzie zobowiązany:

 

a) zapewnić niezbędne materiały dla uczestników/uczestniczek projektu,

b) przygotować harmonogram wsparcia,

c)   przygotować konspekt/plan pracy na zajęcia grupowe i indywidualne,

d) prowadzić dokumentację z realizowanego wsparcia, zawierającą m.in.: listy obecności, dziennik zajęć, protokoły odbioru,

e) przekazywać niezwłocznie Zamawiającemu informacje o każdym uczestniku/uczestniczce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości,

f) przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumenty potwierdzające ich odbycie,

g) przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca ksero dokumentów potwierdzających odbycie zajęć w danym miesiącu,

h) przestrzegać zasad dotyczących promocji, tj. umieszczać na wszystkich dokumentach związanych z realizowanym wsparciem odpowiednie oznakowania zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020,

i) sporządzać miesięczne protokoły odbioru potwierdzające prawidłowe wykonanie powierzonych zadań ze wskazaniem dnia, miesiąca oraz godzin zegarowych poświęconych na ich wykonanie umożliwiających wpisanie zaangażowania personelu projektu do systemu SL2014,

j)   przestrzegać zasad niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn i dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV – 80500000-9 usługi szkoleniowe

 1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Pani    Agnieszka Łapińska-Chomicka

               tel. (85) 682 3046, e-mail: a.lapinska@powiat.hajnowka.pl

 

 1. Warunki płatności:
 1. wynagrodzenie płatne będzie co miesiąc po wykonaniu części zamówienia w terminie 14 dni od dnia prawidłowo sporządzonej i złożonej faktury/rachunku,

 

 1. podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie przyjęcie usługi przez Zamawiającego , potwierdzone w protokole odbioru sporządzonym przez Wykonawcę.

 

 1. Odbiorcy usług: 100 osób (50 K, 50 M) od 18 roku życia, gdzie minimum 30 osób (15 k, 15 M) będzie 50+, zamieszkałe w Hajnówce w woj. podlaskim, zagrożone ubóstwem, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż jednej przesłanki (zg. z art.7 ust. o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004).

 

Indywidualnym coachingiem (część III) będą objęci wszyscy uczestnicy projektu (czyli 100       os.), zaś w warsztatach grupowych (część I i część II) będzie uczestniczyć 60 osób z tych 100 uczestników/czek projektu.

3. Termin wykonania zamówienia.

1. Realizacja usług rozpocznie się od dnia podpisania umowy i zakończy nie później niż       31.05.2018 r.

 

2. Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego i Wykonawcę harmonogramem prac.

4. Warunki zamówienia - wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy:

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty/osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c)       pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa II stopnia lub powinowactwa II stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne), które spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; (Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie),

2)      zdolności technicznej lub zawodowej.

a)      w zakresie I i II części zamówienia:

Wykonawca zapewni do przeprowadzenia wyspecjalizowanego trenera, który posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących grupowych warsztatów interpersonalnych dot. radzenia sobie z negatywnymi emocjami, rozwiązywania problemów. Trener musi legitymować się przeprowadzeniem co najmniej 50 godzin szkoleniowych w tym zakresie.

b)      w zakresie III części zamówienia Wykonawca zapewni do coachingu osoby, które:

- posiadają udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia coacha potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat, magistratura, podyplomowe) w ww. zakresie,

- ukończyły szkolenia uzupełniające związane z coachingiem potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami),

-przeprowadziły łącznie min. 50 godzin coachingu

Uwaga: W przypadku wskazania trenerów lub coacha którzy nie spełniają powyższych warunków,   oferta Wykonawcy nie będzie podlegała ocenie.

Łączne zaangażowanie zawodowe (łącznie z przedmiotem niniejszego postępowania) w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

 1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz osób, które skieruje do realizacji zamówienia,     zawierający: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie w prowadzeniu wsparcia szkoleń, coachingu, kserokopie zaświadczeń/certyfikatów – potwierdzające posiadane kwalifikacje (załącznik nr 3 – „Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania, ich kwalifikacje i doświadczenie”).
 1. Wykonawca będzie zobowiązany do skierowania osób wskazanych w wykazie do realizacji zajęć. W wyjątkowych przypadkach niezależnych od Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego do realizacji zajęć będzie mogła być skierowana inna osoba, która posiada nie mniejsze doświadczenie niż osoba wskazana w wykazie.
 1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu kopie dyplomów/świadectw ukończenia właściwych studiów, kursów.
 1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu stosowne referencje i /lub kopia umowy o pracę i /lub kopia umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryterium doświadczenie w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia.

V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej.
 2. Ocena ofert będzie dokonywana osobno w zakresie:

1) I części zamówienia,

2) II części zamówienia,

3) III części zamówienia.

 

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:

Ad 2.1)

Kryterium: cena brutto – 80 %.

W zakresie kryterium "ceny brutto" ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

C = (C min : C bad) x 80            

gdzie:

C – ilość punktów jaką otrzyma oferta badana za kryterium „cena brutto”

C min – najniższa cena brutto zaproponowana w ofertach nieodrzuconych

C bad – cena brutto oferty poddanej badaniu

W zakresie kryterium "ceny brutto" oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów.

 

Kryterium: doświadczenie zawodowe - 20 %

 

Przez doświadczenie zawodowe Wykonawcy rozumie się liczbę należycie zrealizowanych przez niego godzin usług szkoleniowych wskazanych w zapytaniu lub równoważnych. Przez usługi równoważne rozumie się usługi o zbliżonym zakresie przedmiotowym/tematycznym do tematów wskazanych w niniejszym zamówieniu.

Zamawiający będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:

liczba zrealizowanych godzin: 50 h szkoleniowych - 10 pkt.

liczba zrealizowanych godzin: od 51 do 75 godzin szkoleniowych - 15 pkt.

liczba zrealizowanych godzin: od 76 do 100 godzin szkoleniowych i więcej - 20 pkt.

Wykonawca wykazujący doświadczenie zawodowe w realizacji usług o tematyce wskazanej
w zapytaniu lub równoważnych wypełnia Załącznik nr 3 - „Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania, ich kwalifikacje i doświadczenie”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 3 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków oraz zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające informacje umieszczone w załączniku.

Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie zawodowe będą liczone wg następującego wzoru:

D = (D0 : Dmax) x 20

gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

D0 – liczba godzin badanej oferty,

Dmax – maksymalna liczba godzin spośród ważnych ofert.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium „doświadczenie zawodowe" wynosi 20.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ad 2.2)

Kryterium: cena brutto – 80 %.

W zakresie kryterium "ceny brutto" ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

C = (C min : C bad) x 80            

gdzie:

C – ilość punktów jaką otrzyma oferta badana za kryterium „cena brutto”

C min – najniższa cena brutto zaproponowana w ofertach nieodrzuconych

C bad – cena brutto oferty poddanej badaniu

W zakresie kryterium "ceny brutto" oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów.

Kryterium: doświadczenie zawodowe - 20 %

 

Przez doświadczenie zawodowe Wykonawcy rozumie się liczbę należycie zrealizowanych przez niego godzin usług szkoleniowych wskazanych w zapytaniu lub równoważnych. Przez usługi równoważne rozumie się usługi o zbliżonym zakresie przedmiotowym/tematycznym do tematów wskazanych w niniejszym zamówieniu.

Zamawiający będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:

liczba zrealizowanych godzin: 50 h szkoleniowych - 10 pkt.

liczba zrealizowanych godzin: od 51 do 75 godzin szkoleniowych - 15 pkt.

liczba zrealizowanych godzin: od 76 do 100 godzin szkoleniowych i więcej - 20 pkt.

Wykonawca wykazujący doświadczenie zawodowe w realizacji usług o tematyce wskazanej
w zapytaniu lub równoważnych wypełnia Załącznik nr 3 - „Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania, ich kwalifikacje i doświadczenie”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 3 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków oraz zobowiązany jest dołączy do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające informacje umieszczone w załączniku.

Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie zawodowe będą liczone wg następującego wzoru:

D = (D0 : Dmax) x 20

gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

D0 – liczba godzin badanej oferty,

Dmax – maksymalna liczba godzin spośród ważnych ofert.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium „doświadczenie zawodowe" wynosi 20.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ad 2.3)

Kryterium: cena brutto – 80 %.

W zakresie kryterium "ceny brutto" ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

C = (C min : C bad) x 80            

gdzie:

C – ilość punktów jaką otrzyma oferta badana za kryterium „cena brutto”

C min – najniższa cena brutto zaproponowana w ofertach nieodrzuconych

C bad – cena brutto oferty poddanej badaniu

W zakresie kryterium "ceny brutto" oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów.

Kryterium: doświadczenie zawodowe - 20 %

 

Przez doświadczenie zawodowe Wykonawcy rozumie się liczbę należycie zrealizowanych przez niego godzin usług coachingowych wskazanych w zapytaniu lub równoważnych. Przez usługi równoważne rozumie się usługi o zbliżonym zakresie przedmiotowym/tematycznym do tematów wskazanych w niniejszym zamówieniu.

Zamawiający będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:

liczba zrealizowanych godzin: 50 h coachingu - 10 pkt.

liczba zrealizowanych godzin: od 51 do 75 godzin coachingu - 15 pkt.

liczba zrealizowanych godzin: od 76 do 100 godzin coachingu i więcej - 20 pkt.

Wykonawca wykazujący doświadczenie zawodowe w realizacji usług o tematyce wskazanej
w zapytaniu lub równoważnych wypełnia Załącznik nr 3 - „Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania, ich kwalifikacje i doświadczenie”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 3 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków oraz zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające informacje umieszczone w załączniku.

Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie zawodowe będą liczone wg następującego wzoru:

D = (D0 : Dmax) x 20

gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

D0 – liczba godzin badanej oferty,

Dmax – maksymalna liczba godzin spośród ważnych ofert.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium "doświadczenie zawodowe" wynosi 20.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Tryb postępowania.

 1.    Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
 2.    Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Szansa w integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
 3.    Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

 8. Oferta powinna zawierać:

 

 1.    Wypełniony „Formularz oferty” – załącznik nr 1 do WZ
 2.    Parafowany „Wzór umowy” – załącznik nr 2 do WZ
 3.    Wypełniony „Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania, ich kwalifikacje i doświadczenie” – załącznik nr 3.
 4.    Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 4.

           5.   Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje i uprawnienia trenera w zakresie   kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz coacha (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

           6.   Dokumenty i kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

 

9. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

1. Oferta może zostać złożona w jednej z niżej wymienionych form:

a) osobiście w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 01.03.2017 r. do godz. 12.00 . Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30.

 

b) pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 19, w terminie do dnia 01.03.2017 r. do godz. 12.00 . Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30.

 

2. Termin złożenia oferty: do 01.03.2017 r. do godziny 12.00.

 

3. Zamawiający uzna ofertę za złożoną w terminie jeśli wpłynie na wskazany wyżej adres, w terminie wyznaczonym w pkt.2.

 

 10. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

1. Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

a) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

b) w przypadku zmiany osoby wykonującej zamówienie.

 11. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 12. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

1. „Formularz oferty” - zał. nr 1 do WZ

       2. „Wzór umowy” – zał. nr 2 do WZ

                                                                                                                        

                                                                                                             ….....…........……………........…………

                                                                                                                (podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału)

 

 

 

Zatwierdził:

 

…..............................

Starosta /Wicestarosta

 

 

Hajnówka, …..............-........-.......

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Łapińska - Chomicka, Wydział Promocji i Rozwoju

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-02-22

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-02-21